Hämeen maakuntahallituksen päätökset 10.4.2017

Hämeen maakuntahallitus kävi 10.4.2017 kokouksessaan läpi muun muassa AIKO-rahoitushakuprosessia ja lausui aluekehitys- ja kasvupalvelulaista.

Maakuntahallitus lausui aluekehitys- ja kasvupalvelulaista

Maakuntahallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä aluekehitys- ja kasvupalvelulaiksi. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalveluiden uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen. Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. Uudistuksessa korostuu politiikkaintegraatio ja yhteensovittaminen, aluekehittäminen tarjoaa strategiat ja kasvupalvelu sisältöjä.

Alueiden kehittämistä koskevaan sääntelyyn ei esitetä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi esityksen mukaan maakunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Uutena menettelynä järjestelmässä on valtion ja maakunnan välinen vuosittainen keskustelu aluekehittämisestä, tavoitteena yhteinen näkemys kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä.

Esityksen mukaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan tuleviin maakuntiin kasvupalveluksi. Asiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille.

Maakuntahallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin:

  • Kasvupalvelutehtävän järjestäjä ja tuottaja erotetaan, palvelut tuotetaan markkinoilla, mikä on monissa palveluissa toimiva ratkaisu.
  • Maakunnan järjestäjätehtävä on määritettävä selkeäksi ja riittävän laajaksi kokonaisuudeksi sisältäen mm. palvelutarpeen arvioinnin.
  • Vaikeasti työllistyvien kokonaisuutta ei laissa tunnisteta riittävästä.
  • Maakunnilla ja kunnilla oltava mahdollisuus tuottaa palveluita.
  • Kuntien tulee voida tehdä tiivistä yhteistyötä maakunnan kanssa ja ottaa työllistymisen palveluiden tuottamisesta kokonaisvastuu vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta.
  • Järjestöjen tulee voida tuottaa palveluita ilman yhtiöittämisvelvoitetta.
  • Markkinapuutetilanteen kriteerit ja selvittäminen.
  • Henkilöstön asema.
  • Kaikkien rahoituspäätösten tulee kuulua järjestäjämaakunnalle.
  • Muutoin laki on mahdollistava ja antaa maakunnalle päätösvaltaa.

Lisätietoja: 
muutosjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 506 0697
vs. kehittämisjohtaja Osmo Väistö, puh. 050 502 1132

Kanta-Hämeen AIKO-rahoitushaku avautuu tiistaina 11.4.

Maakuntahallitus hyväksyi alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen rahoitushaun (AIKO) painopisteet ja päätti avata vuoden 2017 Kanta-Hämeen hakuprosessin. Haku alkaa 11.4.2017 ja on käynnissä 5.5.2017 saakka.

Vuoden 2017 rahoitushaussa haetaan Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman mukaisia hankkeita, jotka vahvistavat alueen muutosjoustavuutta ja edistävät merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä.

Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman painopisteinä ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Tavoitteena on, että maakuntahallitus tekee päätökset rahoitettavista hankkeista kesäkuun kokouksessaan 12.6.2017. Hämeen liitolla on tulevaan hakuun käytössä AIKO-rahoitusta yhteensä 252 825 euroa.

Mikä on AIKO?
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista ja se liittyy kärkihankkeeseen, jolla tähdätään kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä vahvistamalla.

Maakuntien käyttöön tarkoitetulla AIKO-rahoituksella on tarkoitus lisätä maakunnan muutosjoustavuutta eli resilienssiä.

Lisätietoja:
aluekehitysasiantuntija Arto Saarinen, puh. 050 305 2539.

Kokousasiakirjat

Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset ovat 8.5. ja 12.6.2017.
Seuraavat maakuntavaltuuston kokoukset ovat 29.5. ja 31.8.2017.