Hämeen maakuntahallituksen päätökset 6.3.2017

Hämeen maakuntahallitus kävi kokouksessaan 6.3.2017 läpi muun muassa Hämeen liiton päivitettyä viestintästrategiaa, valitsi vuoden 2017 Häme-päivän, lausui Riihimäen kaupungin yleiskaavasta ja nimesi Hämeen liiton edustajan neuvotteluihin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Lisäksi maakuntahallitus päätti Hämeen liiton liittymisestä ITS Finlandin jäseneksi.

Sulasolin laulu- ja soittojuhla on vuoden 2017 Häme-päivä

Maakuntahallitus päätti nimetä Sulasolin laulu- ja soittojuhlan vuoden 2017 Häme-päiväksi ja myönsi tapahtumalle 3000 euron avustuksen.

Tapahtuman teemana on Suomi soi. Laulujuhlille odotetaan noin 4000 laulajaa ja soit-tajaa ympäri Suomea. Juhlien erikoiskohderyhminä ovat lapset ja nuoret. Sulasolin laulu- ja soittojuhla järjestetään 12.–14.5.2017 Hämeenlinnassa. Tapahtumalla on myös Suomi100 –status. Tutustu tapahtumaan: Sulasolin laulu- ja soittojuhla

Hämeen liitto haki Häme-päivä -ehdotuksia tammi-helmikuussa ja hakemuksia tuli yhteensä 15 kappaletta.

Lisätietoja: maakuntahallituksen jäsen, kulttuurityöryhmä puheenjohtaja Eeva Nurmi, puh. 0400 428 629.

Hämeen liitto mukaan kansainväliseen älykkään liikenteen verkostoon

Hämeen liitto toimii aktiivisesti Suomen kasvukäytävällä, joka voi tulevaisuudessa olla yksi Suomen merkittävimmistä älykkään liikenteen alustoista. Maailmanlaajuisesti liikennesektori on kehitysvaiheessa, jossa perinteisestä yksityisautoilusta ollaan siirtymässä kohti digitaalisia ja tietoteknisiä järjestelmiä. Muutoksen merkit ovat nähtävillä sekä autonvalmistajien strategiakatsauksissa että moninaisissa älyliikenne eli Smart Mobility -hankkeissa ympäri maailmaa.

Älykkään liikenteen ja kuljetusjärjestelmien kehittämiseen on perustettu kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva verkosto ja yhteistyöfoorumi ITS Finland ry (Intelligent Transport Systems and Services). Verkosto kokoaa hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet toteuttamaan palveluja ja ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Tarkoituksena on palvella kaikkia liikenneväylien käyttäjiä.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan, että Hämeen liitto liittyy ITS Finland ry:n jäseneksi. Jäsenyyden kautta Hämeen liitto saa näköalapaikan kansalliseen päätöksentekoon, mahdollisuuden verkostoitua alan julkisiin ja yksityisiin toimijoihin, laajan verkoston tuen maailmanlaajuisesti ja mahdollisuuden osallistua yhteisiin hankkeisiin.

Lisätietoja: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 050 327 2837.

Neuvottelut sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisesta valmistelukokoonpanosta käynnistyvät

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät ensimmäiset maakuntavaalit pidetään maalis-kuussa 2018. Niissä valittavan uuden maakuntavaltuuston ja –hallituksen järjestäytymiseen saakka maakunnan puolesta päätöksiä tekee väliaikainen valmistelutoimielin.

Valmistelutoimielimen kokoonpanosta sopivat voimaanpanolakiesityksen mukaan kaikki maakuntauudistuksessa mukana olevat organisaatiot. Hämeen liitto on pyytä-nyt näitä tahoja nimeämään edustajan ja mahdollisen varaedustajan neuvotteluihin, joiden tuloksena esitellään ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

Hämeen maakuntahallitus nimesi neuvotteluihin Hämeen liiton edustajaksi maakunta-johtaja Anna-Mari Ahosen ja varaedustajaksi yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemen.

Ensimmäinen neuvottelu pidetään keskiviikkona 8.3.2017. Tavoitteena on valmistella kokoonpanoa siten, että maakuntahallitus voi asettaa valmistelutoimielimen sovitun mukaisesti kesäkuussa. Lakiesityksen mukaan maakunnat perustetaan heinäkuun alussa 2017.

Lisätietoja: muutosjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 506 0697.

Lausunto Riihimäen kaupungin yleiskaava 2035:n ehdotuksesta

Maakuntahallitus lausui Riihimäen kaupungille yleiskaava 2035:n ehdotuksesta. Hä-meen liitto pitää hyvänä, että yleiskaavaa on tarkoitus päivittää ja tarkistaa valtuustokausittain.

Hämeen liitto toteaa, että yleiskaavaehdotus on ratkaisuiltaan ja esitystavaltaan stra-teginen. Laajimmat uudet asuinalueet sijoittuvat yleiskaavaehdotuksessa kaupungin koillisosaan pääradan itä- ja Lahden radan pohjoispuoleisille alueille.

Tallinna-Helsinki –tunnelin toteuttaminen vaikuttaa maankäytön tarpeisiin myös Riihimäellä. Riihimäen seutu saattaa tulla kyseeseen tunneliradan tavaraterminaalin potentiaalisena sijaintipaikkana, josta on mahdollista järjestää jatkoyhteyksiä raideliikenteellä eri puolille Suomea. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu nykyisen ratapiha-alueen eteläpuolelle raideliikenteeseen tukeutuva kuljetuksen ja terminaalitoimintojen alue.

Hämeen liitto toteaa, että jatkossa on tarpeellista selvittää Arolammin aluekokonai-suutta eritysesti niiltä osin, kuinka asuminen ja logistiset toiminnot alueelle sijoittuvat. Valmisteilla olevassa kokonaismaakuntakaavassa 2040 on Arolammille osoitettu ”Elinkeinojen kehittämisen kohdealue”. Molempien kaavaluonnosten aluevaraukset ovat samansuuntaiset ja tukevat toisiaan.

Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan läntinen kehätie yhteystarpeena. Niin sanottu Arolammin orsi ja itäinen kehätie osoitetaan ohjeellisina tai vaihtoehtoisina tielinjauksina. Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että näitä mainittujen tielinjausten ja yhteystar-peen sijaintia tulee tarkentaa ja määrittää osayleiskaavatasoisessa maankäytön suunnitelmassa. Maakuntakaavassa Arolammin orren ohjeellinen linjaus poikkeaa hieman yleiskaavan ohjeellisesta sijoituksesta. Kaupunkiseudun maankäytön ja liikenneverkon johdonmukaisen kehittämisen kannalta olisi hyvä jos väylien sijainti ja toiminnallinen rooli tarkentuisivat seudun kuntien yhteisessä maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 0500 483 642

Hämeen liiton viestintästrategiaa päivitettiin

Hämeen liiton viestintästrategia on päivitetty. Aiempaan verrattuna viestintästrategiassa painotus on erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen ja siihen liittyvään muutosviestintään niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Tämän lisäksi painopisteenä on Hämeen liiton strategiaan pohjautuvien toimintojen tukeminen.

Pääperiaatteina nousevat avoimuus, selkokielisyys ja ymmärrettävyys. Tavoitteena on toteuttaa viestintää suunnitelmallisesti ja johdetusti siten, että sisältö on ehjää, yhdenmukaista ja tasapuolista. Strategian pohjalta päivitetään myös viestintäsuunnitelma vuodelle 2017.

Maakuntahallitus hyväksyi Hämeen liiton viestintästrategian 2017–2019.

Lisätietoja: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 050 327 2837