Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Häme-ohjelman 2018+

Hämeen maakuntavaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 27.11.2017 Forssan kaupungintalolle. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Häme-ohjelmaa, Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarvioita ja jaettiin kulttuuritunnustuspalkinto.

Häme-ohjelma 2018+ on tehty toteutettavaksi

Maakuntavaltuusto kävi keskustelua ja hyväksyi Häme-ohjelman 2018+. Häme-ohjelma on koko Kanta-Hämeen maakunnan tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Se sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman.

Häme-ohjelman valmistelutyö käynnistyi vuoden 2016 lopussa ja sitä on tehty laajassa yhteistyössä. Häme-ohjelman 2018+ pitkän aikavälin tavoitteet on linjattu Maakuntasuunnitelmassa 2040. Lähiajan kehittämisen tavoitteet on puolestaan linjattu Maakuntaohjelmassa 2018-2021.

Häme-ohjelmaa on valmisteltu samanaikaisesti maakuntauudistuksen kanssa. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Häme-ohjelma on maakunnalle keskeinen asiakirja, jolla varmistetaan aluekehittämisen linjaukset ja niiden jatkuvuus myös uudessa Kanta-Hämeen maakunnassa.

Maakuntaohjelma on työohjelma

Häme-ohjelma ei ole vain strategia paperilla, se on tehty toteutettavaksi. Erityisesti lähiajan kehittämisen pohjaksi työstetyt maakuntaohjelman toimintalinjat perustuvat maakunnan aitoihin vahvuuksiin ja sisältävät todellista kehityspotentiaalia. Niistä löytyy myös yhteys toteuttamis- ja rahoitusmekanismiin ja toimet ovat hankkeistettavissa.

Maakuntaohjelman kehittämisen kärkinä ovat Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme, Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja Hyvä arki Kanta-Hämeessä. Näitä kaikkia yhdistää läpikäyvinä teemoina kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä kehitys sekä älykäs erikoistuminen.

- Itse uskon, että yhdessä meillä on mitä parhaimmat mahdollisuudet kääntää maakuntamme jälleen kasvumaakunnaksi. Tässä työssä tarvitsemme kaikkia kuntiamme ja kaupunkejamme ja jokaista hämäläistä. Haastankin tähän työhön mukaan kaikki, sillä vain yhdessä menestymme, sanoo Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen.

Tutustu Häme-ohjelmaan.

Lisätietoja: Hämeen liitto, kehittämisjohtaja Osmo Väistö, p. 050 502 1132

Hämeen liitto panostaa maakunnan vetovoimaan

Maakuntavaltuusto hyväksyi Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2019 ja talousarvion 2018. Maakuntauudistuksen etenemisaikataulun mukaan liiton toiminta jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminnot siirtyvät osaksi uutta perustettavaa maakuntaorganisaatiota.

Nyt valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelma kattaa Hämeen liiton kaksi viimeistä toimintavuotta ja siinä on otettu huomioon maakuntauudistuksen esivalmistelun jatkuminen osana liiton toimintaa kesäkuun 2018 loppuun saakka. Nykyisen maakunnan liiton viimeisiä toimintavuosia voi luonnehtia ennemminkin loppukirin kuin loppuliu’un vuosiksi.

Maakunnalle yhteistä tahtoa vetovoimatyöhön

Keskeinen tavoite seuraaville toimintavuosille on vahvistaa Kanta-Hämeen vetovoimaa, jotta maakunta menestyy kilpailtaessa asukkaista, yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista ja niiden mukanaan tuomista työpaikoista. Edunvalvonta, kasvu ja kansainvälistyminen ovat suunnitelmavuosien kantavia teemoja.

Hämeen liitto vahvistaa yhteistyötä ja verkostoja Kanta-Hämeessä, kasvukäytävillä, muiden naapurimaakuntien kanssa sekä kansainvälisesti. Maakunnalliseen markkinointiin haetaan uusia keinoja ja toimintatapoja. Hämeen liitto toimii muun muassa aktiivisesti Elinvoimaa Hämeeseen -hankkeessa yhdessä maakunnan kuntien kanssa.

Maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnittelu ovat ajantasaisia

Hämeen liitto valmistelee kokonaismaakuntakaavan, jolla uudistetaan nykyiset kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. Valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa hyvässä yhteistyössä ja kaavaehdotus saatetaan maakuntavaltuuston käsittelyyn vuoden 2018 lopussa.

Liikennejärjestelmän palvelutasoa ja liikennehankkeiden toteutumista edistetään kasvu- ja kehityskäytäviin perustuen ja maakuntaa tasapuolisesti kehittäen.

Hämeen kesäyliopiston toiminta jatkuu vilkkaana

Hämeen kesäyliopiston ympärivuotisen koulutustoiminnan volyymin odotetaan kasvavan sekä oppilasmäärällä, toteutuneiden opetustuntien määrällä että taloudellisesti mitattuna. Kesäyliopiston osalta vuosi 2018 on merkittävä tulevien vuosien toiminnan ja sen koulutustarjonnan jatkumisen maakunnassa turvaamisen kannalta.

Talousarviossa tilikauden tulos jää ylijäämäiseksi

Vuodelle 2018 laaditussa talousarvioissa toimintakulut ovat 5 077 473 euroa ja toimintatuottoja on laskettu kertyvän yhteensä 5 087 668 euroa. Talousarvion loppusummaa kasvattaa merkittävästi maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelu, joka toimii osana Hämeen liiton toimintaa kesäkuun 2018 loppuun saakka. Rahoitus esivalmistelun kuluihin saadaan valtiolta. Kuntien jäsenmaksut Hämeen liitolle pidetään samana kuin vuosina 2016 ja 2017.

Vuoden 2018 tilikauden tuloksena päädytään 9 233 euron ylijäämään.

Lisätietoja: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, p. 050 327 2837

Tahto-lehti on ilmestynyt!

Hämeen liiton tiedotuslehti Tahto on ilmestynyt.

Lehden teemana on Kanta-Häme ja kansainvälisyys. Jutuissa esitellään Tavastia Global -toimintaa, EU:n rahoituksen merkitystä alueilla, kiertotalouden kansainvälisiä haasteita ja niihin tarttumista sekä monia muita mielenkiintoisia aiheita.

Klikkaa tästä TAHTO-lehteen.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokouspäivät vuodelle 2018

Maakuntahallituksen kokousajankohdat vuodelle 2018: 15.1., 12.2., 5.3., 16.4., 7.5., 18.6., 27.8., 17.9., 8.10., 5.11. ja 17.12.2018

Maakuntavaltuusto kokoontuu 28.5. ja 26.11.2018.

Kokousasiakirjat