Maakuntakaava 2040, tausta-aineistot ja selvitykset

Kanta-Hämeen rakennetarkastelu (2016)
Kanta-Hämeen vetovoimatekijät (2016)
Hämeen liiton väestösuunnite 2016 - 2040
Asuntorakentamisen tarve Kanta-Hämeessä 2016 - 2040

Kaupan palveluverkkoselvitys (2016)
Kaupan palveluverkkoselvityksen karttaliite (2016)
Kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys MRL:n muutosten vaikutuksista (2016)
Humppilan matkailukeskuksen mitoitus (2017)
- kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys

Kanta-Hämeen ampumaratojen kehittämissuunnitelma (2016)

Kanta-Hämeen maakunnallinen ekologisten verkostojen selvitys (2016)
Kanta-Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys (2016)
Kanta-Hämeen maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet (17 Mt) (2016)
Kanta-Hämeen maakuntakaavan metsätaloudellisten vaikutusten arviointi (2017)
- Selvityksen tarinakartta

Historiallisten kylätonttien tarkastelu 
- Kanta-Hämeen keskiaikaisten kylätonttien sijainti taajama-alueilla
Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet (2011)
- Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (2016)
- Esitys valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi Kanta-Hämeessä
Loimijokilaakson viljelymaisemat (2016)
- Opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Vanajaveden laakso ja Aulanko (2016)
- Opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Soidensuojelun täydennysohjelma (2015)
- Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi
Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (2016)
Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (2017)

Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset (2017)

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma (2014)
Forssan seudun pyöräliikenteen pääverkon kehittämisselvitys (2017)
Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla (2016)
Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelma 2016 - 2021
Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Hämeenlinnassa (2016)

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat (2017)
- Päätieverkon merkitysperusteinen jäsentely sekä valtakunnalliset tavoitteet ja linjaukset pääteiden suunnittelun ohjaukseen
Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen (2011)
- Raakapuun rautatiekuljetusten erilaisten operatiivisten toimintamallien tutkiminen sekä Suomen toimintaympäristöön sopivan terminaali- ja kuormauspaikkaverkon laajuuden ja kuljetustaloudellisesti parhaimpien terminaalien ja kuormauspaikkojen sijaintipaikkojen määrittäminen
Raakapuun kuormauspaikan sijaintiselvitys Hämeenlinnan seudulla (2017)
- vaihtoehtoja Hämeenlinnan raakapuun kuormauspaikalle
Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla
- volyymi- ja arvoanalyysi
Uudenmaan ELY- keskuksen alueen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys (2017)
- Maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoaman palvelutason, palvelutasotavoitteiden ja palvelutasopuutteiden määritys ja menetelmän kehittäminen
Raskaan liikenteen taukopaikat Uudenmaan ELY- keskuksen alueella (2015)
- Kysynnän ja tarjonnan analyysi sekä mahdollisia yhteistoimintamalleja.
Humppilan logistiikka- ja liikennepalvelujen alue (2015)
- Selvitys Humppilan logistiikka-alueen kehittämismahdollisuuksista
Forssan rautatieyhteys (2016)
- Esiselvitys Forssan rautatieyhteyksien kehittämisestä vaiheittain
VT2 Pori - Helsinki kehittämisselvitys (2017)
- VT2 käytävässä seuraavien 10 vuoden aikana toteutetavien toimenpiteiden määrittäminen
VT3 Kanta-Hämeen alueen kehittämislinjausten esiselvitys (2017)
- Tien kehittämistarpeiden ja niiden taustalla olevien muutosten arviointia
Maanteiden 130 ja 292 liikenneselvitys (2017)
- Maankäytön kasvu ja nykyisen tieverkon toimenpidetarpeet Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella
Moreenin eritasoliittymän liikenteelliset vaikutukset (2017)
- VT3 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden tarkastelu
Maantien 130 liikenneselvitys välillä Linnatuuli - Hyvinkää (2017)
- Maankäytön yhteydet ja maankäytön kasvun liikenteelliset vaikutukset maantielle 130
Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys (2017)
- 10- tien liikenteen koostumuksen sekä väylän roolin ja kehittämisen tarkastelua palvelutasonäkökulmasta
Valtatien 10/12 ja kantatien 54 roolit liikennejärjestelmässä (2014) 
- Palvelutasolähtöinen vertailu teiden toiminnallisesta asemasta.
Merven elinkeinoalueen yhteydet (2016)
- Selvitys vaihtoehtoisista liikennejärjestelyistä
Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma (2016)
- Yhteenveto vaiheista I ja II