Etusivu / Elinvoima ja kehittäminen / Rahoitus / AKKE-rahoitus / AKKE-rahoitetut hankkeet 2023

AKKE-rahoitetut hankkeet 2023

Päivitetty

Palkokasvien ekosysteemipalvelujen hyödyntäminen

HakijaLuonnonvarakeskus Luke
Myönnetty rahoitus20 000 euroa
Kustannusarvio28 674 euroa
Toteutusaika2.1.–30.3.2023

Hankekuvaus

Tämä hakemus liittyy HEU Biodiv 01–16 hankkeen valmisteluun. EU:lle jätettävä hanke: Palkokasvien viljelyä on lisättävä, synteettisten lannoitteiden vähentämiseksi alkutuotannossa. Uudessa maatalouspolitiikassa (CAP) suositellaan järjestelmiä, joilla voidaan tukea viljelykiertoja ympäristön kannalta hyödyllisillä viljelykasveilla, kuten palkokasveilla. Palkokasveilla on keskeinen rooli viljelykierrossa, sekaviljelyssä ja ne parantavat maaperän laatua ja diversiteettiä. Tämän suunnitteilla olevan hankkeen tavoitteena on parantaa Euroopan ruokaturvaa ja parantaa elintarvikejärjestelmän stressinsietokykyä parantaen samalla viljelijöiden taloutta ja osaamista ja vähentää maapallolle aiheutuvia vahinkoja. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa keskitytään a) palkokasvien tarjoamien ekosysteemipalvelujen vantifioinnin parantamiseen ympäristön ja talouden kannalta, b) viljelijöiden ja maatalouden neuvonantajien tietämyksen ja kyvyn lisäämiseen c) edistetään palkokasvien jatkojalostusketjun arvoketjua.

KULKEVA

HakijaKoulutuskuntayhtymä Tavastia
Myönnetty rahoitus185 898 euroa
Kustannusarvio265 568 euroa
Toteutusaika1.4.2023–31.12.2024

Hankekuvaus

KULKEVA-hanke on maakunnallinen maahanmuuttoon liittyvä koordinaatiohanke, jonka toimenpiteet ja tapahtumat koskevat Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seutukuntia. KULKEVA-hankkeen tavoitteena on
edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten osaajien integroitumista Kanta-Hämeessä. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian (KKT) kanssa, joissa opiskelee parhaillaan
satoja kansainvälisiä opiskelijoita koko Kanta-Hämeen alueella. Tavoitteena on yhdessä löytää ratkaisuja kv-opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle ja sujuvampaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan, helpotusta kantahämäläisten yritysten osaajapulaan kv-osaajien avulla sekä työvoiman kohtaanto-ongelmaan. Hankkeessa on tavoitteena myös lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä Kanta-Hämeessä. Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen (HAMK), majoitus- ja ravitsemusalan (KKT) ja luonnonvara-alan (HAMI) yrityksiin. KULKEVA-hankkeessa huomioidaan Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelma / Hämeen älykkään erikoistumisen strategia, keskittymällä
kohtaan ”Kestävän kasvun osaaminen työllisyys ja osallistuminen – Näytön paikka nopeasti uudistuvassa työelämässä ja koulutuksessa”, jossa halutaan paneutua tulevaisuuden työelämään ja työllistymiseen, joka on monimuotoista ja mahdollistavaa, tulevaisuuden osaamiseen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen sekä kansainvälisten osaajien integroitumiseen Kanta-Hämeeseen. Hankkeessa pyritään luomaan uusia oppimis-, työskentely- ja yhteistyömalleja yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten välille.

Hankkeen toimenpiteissä keskitytään seuraaviin valintoihin:

  1. Tilannekuvan ja verkoston kokoaminen työperäiseen maahanmuuton ja kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden teemaan.
  2. Hyvien käytäntöjen löytäminen työperäiseen maahanmuuton edistämiseen maakuntaan ja yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä.
  3. Esihenkilöille ja työyhteisöihin tarjottava tuki ja koulutus rekrytointiprosesseissa ja työsuhteen jatkuessa.
  4. Yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamistilaisuuksien järjestäminen.
  5. Kielitaidon vahvistaminen, työyhteisön monimuotoisuuden tukemisen palveluohjaus maakunnassa.
  6. Kaveritoiminnan, kielikahvilan ja osaamiskeskuksen konseptointi ja mahdollinen toteutus sopivien palveluntuottajien toimesta Kanta-Hämeessä.
  7. Toiminta työperäisen maahanmuuton ja kv-osaajien työllistymisen ja alueelle integroitumisen liittyvien hankkeiden koordinoijana.

Robotics Campus – Scale Up!

HakijaRiihimäen kaupunki
Myönnetty rahoitus173 506 euroa
Kustannusarvio247 865 euroa
Toteutusaika1.2.2023–31.3.2024

Hankekuvaus

Riihimäen kaupunki on onnistunut vajaassa kymmenessä vuodessa luomaan robotiikan osaamiseen liittyvän Robotiikkakampus-verkoston. Pitkäjänteiset satsaukset robotiikkaan ovat myös juurtuneet kaupungin strategiaan. Kaupungin strategisena tavoitteena on tulla robotiikan pääkaupungiksi.
Robotiikka on myös omaksuttu alueen oppilaitoksissa (Hyria ja HAMK), joissa robotiikkaan liittyvää koulutus- ja TKI-tarjontaa on vahvistettu. Riihimäen robotiikkaosaamisen juuret ovat vahvasti kaupungin sivistyksen ja osaamisen toimialueella, erityisesti opetuksen vastuualueella. Pitkäjänteinen kehittämistyö on synnyttänyt robotiikkakoulutuksen ”Riihimäen mallin”, joka käytännössä tarkoittaa robotiikan integraatiota opetussuunnitelmiin ja robotiikan opetuksen jatkumoa varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja eteenpäin. Tavoitteena on laajempien tulevaisuustaitojen ja osaamisen vahvistuminen robotiikan avulla. Malli on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta ja mallia on tarkoitus tuotteistaa ja kansainvälistää seuraavien vuosien aikana. Robotics Campus – Scale Up! -hankkeen tavoitteena on rakentaa seuraavat
askelmerkit Robotiikkakampuksen skaalaamiseksi kansainvälisesti tunnistetuksi innovaatioekosysteemiksi. Hankkeessa haetaan parhaita käytänteitä menestyvän innovaatioekosysteemin toimintamallista kansainvälisesti, tiivistetään entisestään oppilaitosyhteistyötä Hämeen maakunnan eri toimijoiden ja Robotiikkakampus-toimijoiden kesken, vahvistetaan Riihimäen kaupungin sekä Hämeen maakunnan korkean osaamisen profiilia kansainvälisesti sekä tunnistetaan uusia avauksia ja kokeiluita robotiikkaan sekä palveluiden ja teollisuuden automaatioon liittyvän osaamisen saralla. Lähtökohtana on tunnistaa robotiikan osaamisen ja TKI-työn ympärille yliopisto- ja korkeakoulukumppanuuksia myös kansainvälisesti, vahvistaen samalla Hämeen ammattikorkeakoulun asemaa kansallisessa korkeakoulukentässä.

Laajennetun todellisuuden Häme

HakijaHämeen ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus114 101 euroa
Kustannusarvio163 002 euroa
Toteutusaika1.5.2023–30.4.2024

Hankekuvaus

Laajennetun todellisuuden (XR) teknologiat ovat viime vuosina kehittyneet huimalla tahdilla. Uusia teknologioita hyödynnetään nykyisin jo monilla teollisuuden aloilla kuten metalliteollisuudessa, rakentamisessa, lento- ja autoliikenteessä ja koulutuksessa. XR-teknologia tarjoaa myös suomalaisille
yrityksille mahdollisuuden kehittää ja luoda uutta liiketoimintaa.

Haasteena on kuitenkin löytää teknologialle parhaat käytännön sovelluskohteet. Monilla yrityksillä ei vielä ole riittävästi tietoa ja kokemusta teknologiasta ja sen mahdollisuuksista. Tämän haasteen ratkaisemiseksi
Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat aloittaneet yhteistyön, joka tukee Hämeen alueen yritysten kykyjä ottaa uutta teknologiaa käyttöön omassa toiminnassaan ja näin luoda uutta liiketoimintaa. Yhteistyön tarkoituksena ei kuitenkaan ole hakea tukea hankkeeseen haetuille
yksittäisille yrityksille, vaan se on avoin kaikille.

Hankkeen aikana yritykset pääsevät tutustumaan XR-teknologian uusimpiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin, jotka ovat jo käytössä useilla suurilla yrityksillä. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää laajennetun todellisuuden (XR) käyttökohteita yritysten liiketoiminnassa ja julkisella sektorilla. Kaikki uusista
teknologioista kiinnostuneet yritykset ja julkinen sektori ovat tervetulleita mukaan toimintaan, mutta pääsiallinen kohderyhmä on suunnittelutyötä tekevät yritykset: laajennetun todellisuuden avulla suunnittelija voi tehdä muutoksia malliin nopeasti ja ottaa muut ihmiset mukaan suunnitteluprosessiin
alkumetreiltä lähtien.

Hanke jaetaan kahteen osaan: Ensimmäisessä osassa yritykset kutsutaan Tampereen yliopistolle tutustumaan uusimpiin XR-teknologian laitteisiin ja sovelluksiin. Hanke hyödyntää Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan EVA (Extended Virtual Architecture) -laboratoriota, josta löytyy
huippuluokan XR-teknologiaa. Toimintamallia yritysvierailuja varten on kehitetty jo yli vuoden ajan DigiCore-hankkeessa. Yritysten edustajat pääsevät käytännössä kokeilemaan mm. Varjon XR3-laseja ja ohjelmistoja, joita käytetään jo nykyisin teollisuuden suunnittelutyössä.

Samoin yrityksille järjestetään mahdollisuus päästä tutustumaan Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart – tutkimusyksikön XR-kehityslaboratorioon, sen laite- ja konekantaan, kehitysmenetelmiin,
palvelutarjontaan sekä siellä aiemmin kehitettyihin XR-sovelluksiin, joita on tehty mm. teollisuuden ja rakennetun ympäristön suunnittelun ja koulutuksen tarpeisiin.

Hankkeen toisessa osassa yritysten edustajilta kerätään haastattelun avulla tietoa uusien teknologioiden hyödyistä ja kehityskohteista. Tulokset analysoidaan ja esitellään avoimessa tilaisuudessa Hämeen
ammattikorkeakoulussa Design Factoryn tiloissa.

Define Finland – Puolustusalan innovaatiot uuden kasvun moottorina

HakijaRiihimäen Tilat ja Kehitys Oy
Myönnetty rahoitus57 931 euroa
Kustannusarvio82 758 euroa
Toteutusaika1.5.-2023 – 31.1.2024

Hankekuvaus

Riihimäellä ja laajemmin Kanta-Hämeessä toimii vahva puolustusvoimien ja -teollisuuden keskittymä. Riihimäellä sijaitsee mm. Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Johtamisjärjestelmäkoulu ja Elektronisen sodankäynnin keskus sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Millog Oy:n osia. Kaupungin ja Puolustusvoimien viimeaikaisissa keskusteluissa on noussut esiin tarve ja mahdollisuus tiivistää yhteistyötä innovaatiotoiminnan ja korkean osaamisen työpaikkojen luomiseksi.

Ukrainan sodan ja Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen myötävaikutuksena kansalliseen keskusteluun on vahvasti noussut puolustusteollisuuden kasvava kysyntä ja poikkisektoriaalisen yhteistyön tiivistäminen uusien innovaatioiden ja kasvun aikaansaamiseksi toimialalla. Yhteistyöstä on tuloksellisia esimerkkejä globaalisti. Sitran toimeksiannosta laadittu nk. Israelin mallin benchmarking -matkaraportti nostaa esiin useita suosituksia, joita voitaisiin myös Kanta-Hämeessä hyödyntää. Nordic West Officen puolustusministeriön toimeksiannosta laatima tuore raportti ”Murrokselliset teknologiat ja kansallinen turvallisuus: Onko Suomi valmis haasteeseen” listaa myös useita sovellettavissa olevia toimenpidesuosituksia uuden kasvun aikaansaamiseksi.

Hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma yritys- ja innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseksi puolustusteollisuuden saralla Riihimäellä ja laajemmin Kanta-Hämeessä. Keihäänkärkenä hankkeessa toimii uudenlaisen, kansainvälisen kiihdyttämön perustaminen ja yhteistoimintamallin luominen.

Opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut ja joustavat siirtymät koulutuksen ja työelämän välillä (FlexLearn)

HakijaHämeen ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus9 861
Kustannusarvio14 088
Toteutusaika1.8.2023-7.2.2024

Hankekuvaus

Valmisteluhankkeen päätavoitteena on valmistella varsinainen kv-hankehakemus Horisontti Eurooppa -ohjelmaan hakuun ”Effective education and labour market transitions of young people” kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa. Rahoitusha-kemus jätetään 7.2.2024 mennessä. Varsinaisen hankkeen alustava nimi on Opis-kelijoiden yksilölliset oppimispolut ja joustavat siirtymät koulutuksen ja työelämän välillä (Students’ individual learning trajectories and flexible transitions between education and work, FlexLearn). HAMK Edu tutkimusyksiköllä on merkittävä rooli hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa. Kanta-Hämeen alueelta hankkeeseen osallistuu HAMK: n lisäksi toisen asteen oppilaitos sekä työelämäkumppaneita.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on välttämätön edellytys kasvulle. Hämeen seudulla on paljon aloja, joilla on työvoimapulaa. Yksi keskeisimmistä kei-noista osaavan työvoiman turvaamiseen on koulutuksen kehittäminen, yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen ja sujuvien siirtymien varmistaminen koulutusasteiden välillä sekä koulutuksesta työelämään siirryttäessä. Hankkeen tulokset luovat konk-reettisia ratkaisuja Hämeessä valmistuvien osaajien työllistymiseen alueen yrityk-siin. Hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa uutta tietoa konkreettisten kokeilujen kautta ja käytännön suosituksia sekä yhteistyömalleja oppilaitoksille, työelämätoimi-joille ja päätöksen tekijöille. Hankkeella tuetaan koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistetaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen koulutukssessa ja työelämässä.

Peltometsätalous Afrikassa, Horizon Europe -hankevalmistelu

Hakija Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus19 798
Kustannusarvio 28 283
Toteutusaika 1.8.2023–28.2.2024

Valmisteluhankkeen tavoitteena on valmistella ja hakea peltometsäviljelyyn (agroforestry) liittyvää monialaista Horizon Europe -hanketta yhteistyössä eurooppalais-afrikkalaisen konsortion kanssa. HAMK toimii valmisteltavan hankkeen koordinaattorina. Rahoitusta hankkeelle haetaan HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-10 -hausta (EU-African Union cooperation on agroforestry management for climate change adaptation and mitigation). Hankkeen tyyppi on Research and Innovation Actions. Hankeen suunniteltu kokonaisbudjetti on noin 6 milj. euroa.

Valmisteltavan Horizon Europe -hankeen tavoitteina on mm. seuraavaa: Horizon -hankeen odotetaan lisäävän mm. peltometsäviljelyn laajempaa hyödyntämistä, kohentunutta ruokaturvallisuutta sekä sosioekonomisen hyvinvoinnin lisääntymistä Af-rikassa. Hanke tuottaa politiikkasuosituksia ja ratkaisuja mm. maankäyttötapoihin ja viljelijöiden motivoimiseen (maankäyttöpolitiikat, kannusteet, koulutustuotteet), ilmaston muutoksen hillintään ja hallintaan (kasvien ja maaperän hiilinielut, eroosion hillintä) sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja palauttamiseen kohdealueilla.

Hanketta valmistelee ja hakee konsortio, johon kuuluu tutkijoita ja professoreita seuraavista organisaatioista: Egerton University (Kenya), University of Nairobi (Ken-ya), Makerere University (Uganda), Muni University (Uganda), RUFORUM network (Africa), University of Zambia (Zambia), UM6P Universit (Morocco), Utrecht Univer-sity (The Netherlands), University of Copenhagen (Denmark), Technical University of Shannon (Ireland) ja Häme University of Applied Science.

FORCE

Hakija Forssan Yrityskehitys Oy
Myönnetty rahoitus156 000
Kustannusarvio 195 000
Toteutusaika 1.9.2023–31.8.2025

Forssan seutu on lyhyessä ajassa kokenut useamman konkurssin, minkä seurauksena alueen työttömyys on kasvanut etenkin rakennustuoteteollisuudessa. Toisaalta seudun eräät muut toimialat ovat kärsineet osaavan työvoiman puutteesta jo vuosia. Tilanne on varsin samankaltainen monissa seutukaupungeissa, toisten toimialojen hiipuessa ja uusien tullessa tilalle. Forssan Yrityskehitys on hakenut Hämeen ELYkeskuksen ja Hämeen liiton myötävaikutuksella äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM). Rahoitus kanavoituu maakuntaliiton kautta AKKE-rahoituksena koko seutukunnalle kohdennettavaksi.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on seudun elinkeinostrategian päivittäminen ja sen kautta vastata kohdanneeseen rakennemuutokseen. Yritysten aktivoiminen omissa toimissaan uusien teknologioiden hyödyntämiseen sekä erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Keskeisenä toimintana on
myös vastuullisuuden tiedostaminen sekä sen nostaminen esiin markkinoinnissa. Hanke tulee vastaamaan seudun kuntien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden elinkeinotoimijoiden keväällä 2023 yhteisesti lausuttuihin
toimenpide-ehdotuksiin seudullisen yhteistyön ja elinvoiman kehittämiseksi. Hankkeessa kohdennetaan toimenpiteitä yrityskohtaisten aktivointien lisäksi seudulla vapaana olevien toimitilojen uudelleen hyödyntämiseen sekä seudun työmatkaliikkumisen edellytysten parantamiseen.

Kansainvälinen askel Lepaan Viinitilan ja panimon kehittämiseksi

Hakija Hämeen ammatti-instituutti Oy
Myönnetty rahoitus10 206
Kustannusarvio 14 580
Toteutusaika 1.11.2023-30.3.2024

Kansainvälinen askel Lepaan Viinitilan ja panimon kehittämiseksi -hankkeen ideana on valmistella varsinainen hankehakemus kansainväliseen Erasmus + hankehakuun. Haku on maaliskuussa 2024. Eurooppa on tunnettu monipuolisesta ja pitkästä perinteestään viinin ja oluen valmistuksessa. Valmisteluvaiheen aikana etsitään yhteistyöverkostoa viinin- ja oluenvalmistajista ja -kouluttajista Euroopassa ja kotimaassa.
Hanke liittyy Hämeen liiton maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan. Hankkeella lisätään erityisesti ruokaan liittyvää osaamista sekä alueen kansainvälistymistä.

VALMISTELUHANKKEEN TAVOITE: Kansainvälinen askel Lepaan Viinitilan ja panimon kehittämiseksi -hankkeen tavoitteena on verkostoitua eurooppalaisten koulutusorganisaatioiden, viinitilojen ja panimoiden kanssa sekä kirjoittaa hankehakemus Erasmus + hankehakuun.

TOIMENPITEET VALMISTELUHANKKEESSA
Yhteistyötahojen kartoitus ja hankkeen kirjoittaminen Erasmus + hakuun 22.3.2024 mennessä. Hankkeessa tavataan kumppaneita (matkat) sekä käytetään grant writeria (ostopalvelu) sekä työstetään hakemusta (palkkakustannukset).