Julkaistu

Ekologinen verkosto ja luonnonvarojen kestävä käyttö eivät katso maakuntarajoja

Pirkanmaan maakuntakaavassa on varauduttu väestömäärän merkittävään kasvuun vuoteen 2040 mennessä. Kasvun ja yhdyskuntarakenteen painopistealueet ulottuvat myös Kanta-Hämeeseen Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhykkeen osalta. Nyt työn alla olevan vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea erityisesti luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Hämeen liitto pitää tärkeänä, että seudullisten virkistys- ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus turvataan ja niitä vahvistetaan.

Tarvitaan tiivistä yhteistyötä alueiden välillä, sillä luonto ja ekologiset käytävät eivät rajoitu maakuntien rajoihin. On huolehdittava esimerkiksi hirvien ja muiden suurempien eläinten kulkujärjestelyistä myös sen vuoksi, ettei liikenneturvallisuus vaarannu,

Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen sanoo.

Hämeen liiton vuonna 2016 teettämässä Kanta-Hämeen ekologinen verkosto -selvityksessä tunnistettiin useita maakuntia yhdistäviä luonnon ydinalueita ja ekologisia käytäviä, jotka muodostavat elonkirjolle liikkumis- ja leviämisreittejä ydinalueelta toiselle.

Pääradan parantaminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää

Hämeen liitto painottaa lausunnossaan kestävien liikkumismuotojen edistämistä. Nykyisen liikenneinfran ja erityisesti pääradan kehittäminen ja parantaminen nähdään kestävänä liikenteen päästöjä vähentävänä toimena.

Pääradan perusparantaminen ja lisäkapasiteetin rakentaminen nykyiselle ratakäytävälle vaikuttaa moneen asiaan myönteisesti. Sujuva työvoiman ja tavaroiden liikkuminen vähentää liikenteen päästöjä ja vahvistaa vientiä ja Hämeen elinvoimaa. Hämeen liitto muistuttaa, että elinympäristöjen tarpeetonta pirstoutumista luonnossa tulee välttää. 

Lisäraiteiden toteuttaminen nykyiselle ratakäytävälle on ainoa järkevä vaihtoehto, jonka toteutusta on kiirehdittävä yhdessä ratatekniikan uusimisen kanssa. Pirkanmaalla on hyvä kaavavalmius pääradan investointeihin ja myös Kanta-Hämeen maakuntakaava mahdollistaisi heti tämän uuden raideparin rakentamisen nykyiseen käytävään,

sanoo maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Energiaan liittyy yhteistyön mahdollisuuksia

Pirkanmaalla laaditaan vaihemaakuntakaavan rinnalla uutta energiastrategiaa. Kanta-Hämeessä puolestaan käynnistyy uusiutuvaan energiaan liittyvä selvitys, jossa tullaan esittämään Kanta-Hämeen energiataseen nykytila, uusiutuvan energian potentiaali ja mahdollisuudet maakunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Selvityksen yhtenä tarkoituksena on nopeuttaa vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitusta ja lupamenettelyä ja edistää siten hankkeiden toteutumista. Tämän myötä myös maakuntien ja kuntien välinen yhteistyö tulee korostumaan.

Näemme energiahankkeissa tarvetta maakuntarajat ylittävään verkostoitumiseen, etenkin kun alueelle halutaan houkutella investointeja. Näihin liittyvät suunnittelukysymykset, kuten sähkönsiirtoverkon tai vetyputkien järkevä sijoittaminen tulee valmistella kunta- ja maakuntarajojakin laajemmin. Energian tuotannossa ja huoltovarmuudessa ratkaisujen pitää niveltyä sekä naapureiden että valtakunnallisiin linjauksiin,

toteaa Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Lisätiedot:

Antti Ahonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja, p. 044 535 9400
Lulu Ranne, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja p. 040 586 4644
Johannes Koskinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja, p. 050 511 3061
Jyri Sarkkinen, kehittämisjohtaja, p. 050 523 1598
Heidi Koponen, aluesuunnittelupäällikkö, p. 044 555 2342

Katso Hämeen maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä (siirryt uudelle välilehdelle TWeb-sivustolle)