Julkaistu

Hämeen liitolta järeä lausunto valmisteilla olevasta sote-lainsäädännöstä

Kanta-Häme on ollut sote-palveluiden tuottajana tehokas, mutta suunniteltu rahoitusmalli ei palkitse tämän kaltaisia maakuntia. Maakunnalle on luvassa lisää rahoitusta ikääntymisen ja muun palvelutarpeen kasvun aiheuttamien kustannusten kattamiseksi, mutta rahoituskasvulle asetettu katto leikkaa osan tarpeen mukaisesta, kipeästi kaivatusta lisärahoituksesta.

Kanta-Hämeen kaltaisten, talouttaan jo sopeuttaneiden maakuntien tulee olemaan vaikeaa jatkossa sopeuttaa yhtä paljoa kuin niiden, joiden organisaatiot ja prosessit vasta odottavat tehostamistaan. Lisäksi siirtymäajan talousarvion määräytymisperusteissa ei ole huomioitu riittävällä tavalla muutoskustannuksia.

Operatiivisen johtamisen toimivalta on pidettävä maakunnissa

Maakuntahallitus osoitti lakiluonnoksista useita demokratiaan ja maakunnalliseen itsehallintoon liittyviä ongelmia. Kokonaisuutena valtion ohjaus esitetyn kaltaisena kaventaisi maakunnallisen demokratian toteutumista sekä siirtäisi sote-maakunnille kuuluvaa toimivaltaa yhteistyöalueiden “keskusmaakunnille” ja ministeriöille.

Kokonaisuutena lainsäädännöstä pitää poistaa toimijoiden rooleja ja osaamista hämärtävä toimenpide-ehdotus -ohjaus kokonaan ja pitäytyä valtio-maakunta -rajapinnan perinteisissä ohjausmalleissa.

Ministeriöissä on kiistatta normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen toimivalta ja ylin osaaminen, mutta palvelujen käytännön järjestäminen, siihen liittyvät poliittiset strategiamääritykset sekä operatiivisen johtamisen toimivalta on pidettävä maakunnissa.

Ministeriöiltä ei pidä sallia niiden astumista ehdotuksineen toimeenpanon alueelle. Kysymys on sekä toimivallan selkeydestä, että palvelukokonaisuuksien johtamisen osaamisesta, jota ministeriöissä ei ole, eikä sitä voida niiltä edellyttääkään.

Maakuntahallitus kiinnitti huomiota myös erilaisiin valtioneuvoston ja alueiden välisiin neuvottelumenettelyihin. Maakunnilla on lupa odottaa valtioneuvostolta yhtenäistä linjaa ja toista osapuolta arvostavaa neuvottelutapaa näennäisten yhteistyökeskusteluiden sijasta. Neuvottelutulosten tulisi olla riittävän toimivaltaisten neuvottelijoiden sopimia ja mahdollisuuksien mukaan vielä politiikan vahvistamia.

Järkevän julkisen toiminnan tulee olla mahdollista

Hämeen maakuntahallitus muistutti, että Kanta-Hämeen maakunnan palvelutuotannon tehokkuus ja laatu perustuvat osittain myös muutamiin julkisomisteisiin yhtiöihin.

Lakiluonnoksessa yksityisen palvelutuotannon käyttömahdollisuuksia on rajattu niin tiukasti, että rationaalinen tuotantotapojen harkinta ei kaikin osin jatkossa ole mahdollista.

Sydänsairaalan, Fimlabin ja Coxan kaltaiset täysin julkiset ja kantahämäläisten kannalta välttämättömiksi kasvaneet toimijat rinnastetaan keinotekoisesti yksityisomisteisiin.  Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteisomisteiset yhtiöt pienentävät kuitenkin merkittävästi henkilöriskejä Kanta-Hämeen palvelutuotannossa, ja ovat samalla vakiintuneet keskeisen tärkeäksi osaksi kummankin sairaanhoitopiirin toimintaa. Maakuntahallitus totesi, että järkevän julkisen toiminnan tulee jatkossakin olla mahdollista.

Soten maaliin vienti vaatii poikkeuksellisen huolellista valmistelua

Maakuntahallitus totesi myös, että uudistuksen toimeenpanoaikataulua on syytä vaiheistaa. Sote-maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erittäin mittava muutosprosessi, joka edellyttää poikkeuksellisen huolellista valmistelua.

Aikataulu on hyvin haasteellinen Kanta-Hämeen kaltaisissa maakunnissa, joissa ei ole valmiina maakunnan kattavaa sote-kuntayhtymää.

Uudistuksessa olisi hyödynnettävä siirtymäaikaa palvelujen turvaamiseksi, ja varattava hallintoelimille riittävä valmistautumisaika ennen kunnallisen toiminnan täydellistä siirtämistä sote-maakunnan vastuulle.

Toimintaympäristössä tapahtuvat yllättävät muutokset (esim. Covid-19 -pandemia) voivat osaltaan vaikeuttaa muutosprosessin nopeaa läpivientiä.

Lakiluonnokset ja niihin liittyvät muut materiaalit löytyvät Sote-uudistuksen verkkosivuilta.

Kanta-Hämeessä lausunnon valmistelu toteutettiin laajassa verkostoyhteistyössä. Yhteisen lausuntopohjan valmisteli maakunnan sote-johtajien strateginen johtoryhmä. Ryhmään kuuluu sote-johtajia maakunnan kunnista ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymistä. Lausunnon valmistelua koordinoi Hämeen liiton puolesta projektipäällikkö Niina Haake.

Maakuntahallituksen kokousasiakirjat löytyvät tästä linkistä pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen, viimeistään perjantaina 18.9.2020.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 5.10.2020.