Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.12.2019

Hämeen liitto ponkaisee eteenpäin uudella strategiallaan

Valtuuston hyväksymällä tuoreella strategialla oli heti suoria vaikutuksia organisaation toimintaan: Hämeen liitossa uudistetaan strategian tuloksena organisaatiorakennetta ja korostetaan liiton roolia asiantuntijaorganisaationa. Uuden strategian tavoitteita ja toimintamalleja lähdetään toteuttamaan arjen työssä ja johtamisessa heti vuoden 2020 alusta alkaen.

Organisaatiorakenteen merkittävin yksittäinen muutos on aluekehittämisen ja aluesuunnittelun vastuualueiden yhdistäminen yhdeksi Elinvoima-vastuualueeksi. Elinvoima-vastuualuetta johtaa kehittämisjohtaja Matti Lipsanen.Yhteyspalvelut-vastuualueella huolehditaan yhteistyöverkostojen ylläpitämisestä ja yhteistyön edistämisestä yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemen johdolla. Edunvalvonta-vastuualueesta vastaa maakuntajohtaja.

Johtajien määrä liiton organisaatiossa vähenee, mutta samanaikaisesti pystymme tarjoamaan henkilöstölle lisää lähiesimiespalveluita. Uusi rakenne ja strategia auttavat meitä myös palvelemaan omistajiamme yhä tehokkaammin.

maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kertoo

Soten uudistaminen liikkeelle hankkeiden kautta

Kansallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen lähtee liikkeelle valtionapuhankkein, jotka kohdistetaan palvelujen parantamiseen ja vapaaehtoisen yhteistyön vahvistamiseen.

Kanta-Hämeessä valmistellaan Hämeen liiton koordinoimana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta, jonka avulla parannetaan palvelujen saatavuutta, vahvistetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja kehitetään palvelujen vaikuttavuutta. Hankkeeseen tulee sitoutua vähintään 80 prosenttia maakunnasta. Kolmivuotinen hanke käynnistyy vuoden 2020 aikana.

Kansalliset uudistushankkeet vaativat meiltä kantahämäläisiltä yhteistyötä ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimistä jatkossakin

toteaa Hämeen liiton projektipäällikkö Niina Haake

Kanta-Hämeessä on myös valmistunut selvitys maakunnallisesta sote-kuntayhtymästä. Hämeen liitto pyytää kunnilta näkemyksiä selvitykseen maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Kuntien näkemykset kootaan yhteen ja huomioidaan koostettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa, jossa sovitaan kuntien yhteistyöstä sote-palveluissa.

Taloutta tarkastellaan maakunnan laajuisesti

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on viime vuosina tehty ansiokasta työtä Assi-hankkeen edistämisessä ja muissa kehittämishankkeissa niin sairaanhoitopiirin omien prosessien tehostamiseksi kuin ylimaakunnallisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne ja Assi-hankkeen laajuus ovat kuitenkin nostaneet esiin tarpeen tarkastella sairaanhoitopiirin ja sen omistajakuntien muodostamaa kokonaisuutta laajemmin.

Tarvitaan omistajapoliittista tarkastelua, joka ylittää sairaanhoitopiirin, sen omien toimielimien ja toisaalta kunkin yksittäisen kunnan horisontin. Hämeen liitto voi toimia puolueettomana isäntänä tällaisessa kokoavassa tarkastelussa

kertoo maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

Hämeen maakuntahallitus päätti hankkia maakunnan strategista taloustarkastelua varten fasilitoinnin Capful Oy:ltä. Taloustarkastelun kokonaishinta on 37 600 euroa, joka katetaan kokonaisuudessaan Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahastosta.

Kahdelle hankkeelle rahoitusta

Hämeen maakuntahallitus myönsi rahoitettavaksi kaksi hanketta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavan Houkuttelevat nykyasumisen konseptit Kanta-Hämeessä -hankkeen päätavoitteena on tuottaa Kanta-Hämeen kunnille välineitä asumisympäristöjen kehittämiseen osana strategista kuntakehittämistä ja elinvoimapolitiikkaa. Hanke sai 69 392 euron rahoituksen. Hakijana on Tampereen korkeakoulusäätiö sr. Hanke on käynnissä 1.4.2020 – 31.12.2021.

WhatsUp 2.0 yritys-korkeakouluyhteistyön vahvistaminen käytännöllisillä kokeiluilla –hanke rahoitetaan Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusohjelmasta. Hankkeessa tuetaan yritysten liiketoiminnan haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää uutta tietoa, osaamista ja toimintatapoja. Hanke sai 42 495 euron rahoituksen. Hakijana on Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on käynnissä 1.1.-30.4.2020.

Pauliina Jolanki jatkaa Etelä-Suomen alueellisessa liikuntaneuvostossa

Hämeen maakuntahallitus nimesi forssalaisen liikuntasihteeri Pauliina Jolangin Kanta-Hämeen edustajaksi Etelä-Suomen alueelliseen liikuntaneuvostoon kaudelle 2020-2023. Jolanki on edustanut maakuntaa liikuntaneuvostossa myös edellisellä toimikaudella.

Liikuntaneuvostossa edustettuina ovat erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Neuvoston tehtäviä on muun muassa lausuntojen antaminen ELY-keskukselle liittyen liikuntapaikkojen avustushakemuksiin ja rahoitussuunnitelmiin, aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa sekä osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamiin kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin tehtäviin.

Etelä-Suomen alueellisessa liikuntaneuvostossa on yhteensä kymmenen jäsentä.

Seuraavat Hämeen maakuntahallituksen kokoukset ovat 20.1. ja 24.2.2020.