Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 4.11.2019

Sote-hankekokonaisuudesta pitää tehdä päätös pian

Maakuntahallitus keskusteli ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvistä asioista ja antoi lausunnon valtioneuvostolle asetusluonnoksesta. Asetus koskee toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista tukevia hankkeita. Asetus liittyy osin maan hallituksen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan ja peruspalvelujen vahvistamiseen.

On keskeistä, että saamme yhteistuumin sovittua siitä, miten soten tavoitteita saadaan maakunnassa vietyä eteenpäin ja miten jatkamme Oma Hämeessä alkanutta hyvää yhteistyötä

Hämeen liiton projektipäällikkö Niina Haake

Asetuksen näkökulmasta olisi keskeistä huomioida vahvemmin alueiden erilaiset lähtötilanteet ja tarkennettava arviointi- ja hallinnointikriteerejä. Myös eri ministeriöiden roolia hankerahoituksen valvontaviranomaisina tulisi selkeyttää.

Päätökset siitä mikä organisaatio Hämeessä ryhtyy hankekokonaisuuden hallinnolliseksi vetäjäksi, pitää tehdä pian

Niina Haake jatkaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

Maakuntahallitus linjasi ympäristöministeriölle annettavia kommentteja alueidenkäytön suunnittelua koskevista pykäläluonnoksista. Lausunnon työstämistä jatketaan vielä. Ympäristöministeriö käynnisti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen viime vuoden keväällä.

Hämeen liitto toteaa, että kaavajärjestelmän uudistaminen on sinänsä tarpeellista. Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää on kustannustehokas tapa huolehtia yleispiirteisestä alueidenkäytön suunnittelusta. Tämän vuoksi kaikki Hämeen kunnat toivoivat juuri päivitetyltä maakuntakaavalta riittävää tarkkuusastetta.

Hämeen liitto korostaa, että kuntataso ja maakunnan aluesuunnittelu pitää nähdä vahvemmin toisiaan tukevina. Esimerkiksi maakuntakaava, joka on merkittävä myös kuntien maankäytön suunnittelussa, laaditaan aina tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

Hämeen liitto kritisoi ministeriön virkamiesvalmistelun pyrkimystä vähentää maakuntakaavan oikeusvaikutteisuutta.

Kuntakaavan osalta Hämeen liitto on tyytyväinen siihen, että elinkeinoelämän vaikutuksia on ministeriön valmistelussa pyritty ottamaan paremmin huomioon.

Hämeen maakuntahallituksen seuraava kokous on 16.12.2019.