Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 9.11.2020

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen ja hankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa. Lisäksi on olemassa 0-vaihtoehto (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) alueelle sijoittuu pilaantumattoman maa- ja kiviainesten otto- ja käsittelytoimintaa. Toisessa ja kolmannessa vaihtoehdossa (VE2 ja VE3) käsitellään laajasti myös vaarallisia jätteitä. VE3:ssa kaikki hyödyntämiskelvoton jae myös loppusijoitetaan alueelle.

Hämeen liitto katsoo, että ainoastaan vaihtoehdot VE0 ja VE1 sopivat maakuntakaavan tarkoitukseen alueen käytöstä (EOk/EKO 578 yhdistetty kalliokiviainesten ottoalue/kiertotalousalue). Vaihtoehdot VE2 ja VE3 eivät sovellu maakuntakaavassa alueen käytölle osoitettuun tarkoitukseen.

Lisäksi Hämeen liitto toteaa, että Mustajärventiehen kohdistuvan raskaan liikenteen merkittävän lisäyksen vuoksi tiehen kohdistuvia vaikutuksia olisi pitänyt arvioida huomattavasti perusteellisemmin kuin mitä nyt on tehty. Hämeen liitto painottaa, että hankkeen toteuttaminen edellyttää Mustajärventien olennaista parantamista.

Osayleiskaavalausunnot Janakkalaan ja Humppilaan

Hämeen liitto antoi lausunnon Janakkalan kunnalle Punkan osayleiskaavasta. Hämeen liitto toteaa, että kaava todentaa toteutuessaan kunnan maankäytön strategiaa muun muassa elinkeinoihin ja asumiseen liittyen, vastaten osaltaan Etelä-Janakkalan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Humppilan valtatie 9 ja valtatie 2 risteysalueen osayleiskaava mahdollistaa alueen kaavallisen ja toiminnallisen kehittämisen sekä kaupan että työpaikkatoimintojen keskuksena. Hämeen liitto toteaa, että alueen kaavoitus tukee maakuntakaavan tavoitetta kehittää Vt2:n ympäristöä vetovoimaisen asumisen ja logistiselta sijainniltaan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan kehitys- ja liikennekäytävänä.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.12.2020. Maakuntavaltuuston kokous järjestetään 23.11.2020.