Julkaistu

Hämeen maakuntahallitus ärähtää tieliikenteen kehittämisestä – yhteistyötä maakunnan kanssa on tiivistettävä

Hämeen maakuntahallitus vaatii painokkaasti, että Uudenmaan ELY-keskus tiivistää yhteistyötään Hämeen liiton kanssa erityisesti alemman tieverkon merkittävistä toimenpiteistä päätettäessä.

Alemmalla tieverkolla tarkoitetaan liikenneväyliä, jotka palvelevat esimerkiksi haja-asutusalueiden asukkaita, yritysalueita ja maaseudun alkutuottajia. Tieverkolla on merkitystä myös huoltovarmuuden kannalta. Tämä tiestö täydentää keskeisten isojen teiden muodostamaa tieverkkoa.

Alempi tieverkko on rapautumassa luokattoman huonoon kuntoon. Viimeaikaisissa päällysteiden poistoissa esimerkiksi lounaisen Hämeen alueelle ei ole kuultu kuntien tai maakuntaliiton näkökulmia. Tällainen toimintatapa ei täytä hyvän yhteistyön edellytyksiä,

sanoo Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen.

Voimakkaasti teiden käytettävyyteen vaikuttaviin päätöksiin, kuten päällystepurkuihin liittyviä päätöksiä tehdessä paikallistuntemuksella sekä alkutuotannon ja elinkeinotoiminnan tulevien investointien tuntemuksella on valtavasti painoarvoa. Tätä asiantuntemusta löytyy Hämeen liitosta ja Kanta-Hämeen kunnista,

Antti Ahonen jatkaa.

Maakuntien välinen epätasa-arvo pitää poistaa

Suunnitelmassa on esitetty todella niukasti Kanta-Hämeen liikennejärjestelmää kehittäviä tie-, jalankulku- ja pyöräilyhankkeita. Maakuntahallitus huomauttaa, että tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa Kanta-Hämeeseen kohdistuvien hankkeiden ja vaikutusten tulee olla verrattavissa muihin Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueisiin.

Liikenneyhteyksiä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pitää edistää ja mahdollistaa alueilla, joilla on potentiaalia kehittyä. Pelkästään jonkin ajankohdan laskennallisiin liikennemääriin perustuvat kiireellisyyskriteerit saattavat jopa syventää alueellista epätasa-arvoa maakuntien välille,

sanoo Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Hämeen maakuntahallitus kehottaa, että alemman tieverkon parannushankkeen, päällystekohteiden sekä jalankulku- ja pyöräilyhankkeiden osalta ELY-keskus tiivistää yhteistyötä maakunnan kuntien kanssa.

Näistä teemoista pitää järjestää säännöllisiä teemapalavereita, joissa kunnat voivat tuoda omia näkemyksiään ja vaikuttaa alueillaan oleviin kohteisiin,

Johannes Koskinen jatkaa.

Joukkoliikenteen tilanne huolettaa

Uudenmaan ELY-keskus on toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen Lopella, Hausjärvellä ja koko Forssan seudulla. Hämeenlinnan seutu ja Riihimäki muodostavat omat joukkoliikennealueensa.

Maakuntahallitus on huolissaan maakunnan joukkoliikenteen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Se on valtakunnallisestikin haastavassa tilanteessa kustannustason nousun ja samanaikaisen käyttäjäkadon takia.

ELY-keskuksen ja kuntien välisessä yhteistyössä pitää kiinnittää huomiota joukkoliikenteen tilanteeseen, jotta riittävä joukkoliikenteen palvelutaso saadaan turvattua näillä alueilla.

Ajamme Hämeen liiton kanssa edelleen yksituumaisesti kantaamme siitä, että kantatie 54 tulisi nosta valtatieluokkaan,

sanoo Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eeva Pyhälammi.

Kantatie 54 on erittäin liikennöity valtaväylä ja tien turvallisuuteen ja laatuun tulee panostaa enemmän,

Eeva Pyhälammi jatkaa.

Kiireelliset hankkeet on saatava käyntiin

Kiireellisimpänä tie- ja logistiikkahankkeena Kanta-Hämeessä on Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymä. Se auttaa valtatie 3:lla Hämeenlinnan ja Janakkalan välissä koko ajan kasvavaa Industrial Park MORE-yritysaluetta. Alueella on jo yli 90 yritystä ja työpaikkoja lähes 1500. Kaavoitettua yritysaluetta on 680 hehtaaria.

Tässä ei ole kyse pelkästään Kanta-Hämeen vaan koko Suomen logistiikan kehittymisestä, sillä hankekokonaisuuteen liittyy myös raskaan liikenteen ja HCT-kuljetusten tarpeita vastaava palvelualue,

Antti Ahonen toteaa.

Forssan seudulla kiireellisin hanke on valtatie 2:sen parantaminen Humppilan kohdalla. Hanke sisältää pohjaveden suojauksen lisäksi muun muassa tien leventämistä, reunaympäristön pehmentämistä, liittymäjärjestelyjä, riista-aidan ja muita liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta lisääviä toimia.

Hanke on jo toteutusvalmis ja se löytyy Väyläviraston investointiohjelmasta keskeisenä hankkeena. Tämä hanke on saatava käyntiin välittömästi,

Antti Ahonen jatkaa.

Maakuntahallitus nostaa myös maakunnan poikittaisyhteyksien, eli valtatie 10 ja kantatie 54 kehittämistoimia. Molemmista on hiljattain valmistunut kehittämisselvitykset, joiden mukaiset ensimmäisen vaiheen toimet pitää ohjelmoida ja käynnistää jatkosuunnittelu.

Suurin osa kiireellisistä tie- ja logistiikkahankkeista on nostettu myös Hämeen vaalipiirin jättämiin talousarvioaloitteisiin maan hallitukselle.

Katso Hämeen maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä.