Julkaistu

Kanta-Hämeen maakuntakaavaa 2040 koskevat valitukset hylättiin

Valitukset koskivat maakuntakaavassa esitettyjä Kalliokiviainesten ottoaluetta (EOk 544) ja Yhdistettyä kalliokiviainesten ottoaluetta / kiertotalousaluetta (EOk/EKO 578) sekä yhtä maakuntakaavan ulkoilureittiä. Valittajina olivat kolme yksityishenkilöä ja yksi yritys.

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen yksimielisesti 27.5.2019 ja päätti 26.8.2019 määrätä maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman (Maankäyttö- ja rakennuslaki 201 §). Voimaan tultuaan kaava kumoaa kaikki aiemmat maakuntakaavat, joita ovat vuonna 2006 vahvistettu kokonaismaakuntakaava sekä ensimmäinen ja toinen vaihemaakuntakaava.

Hallinto-oikeuden mukaan maakuntavaltuuston päätös ei ole valituksissa esitellyillä perusteilla lainvastainen, eikä sitä ole syytä kumota. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kunnallisvalituksin korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, eli se kattaa alueellisesti koko maakunnan. Kaavassa käsitellään kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät aihealueet ja osoitetaan maakunnan kehittymisen kannalta tarpeelliset alueet.