Julkaistu

Kanta-Hämettä kehittäville hankkeille rahoitusta

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa kahdelle hankkeelle

Osaajapulaa taklataan KULKEVA-hankkeen avulla

KULKEVA-hanke edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten osaajien kotoutumista ja kytkeytymistä suomalaiseen yhteiskuntaan koko Kanta-Hämeen alueella. Tavoitteina on löytää ratkaisuja kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumiseen maakunnan alueelle, helpottaa kantahämäläisten yritysten osaajapulaa sekä työvoiman ja työnantajien kohtaanto-ongelmaa. Tavoitteena on myös lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Toimintaa kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen, majoitus- ja ravitsemusalan ja luonnonvara-alan yrityksiin.

Hankkeen toteuttajana on Koulutuskuntayhtymä Tavastia yhteistyössä osatoteuttajien Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:n kanssa. Hanke on käynnissä 1.4.2023–31.12.2024 välisen ajan ja sille myönnetään 185 898 euroa tukea.

Robotics Campus – Scale Up! vauhdittaa Riihimäen robotiikkaopetusta ja innovaatiokeskittymän rakentamista

Riihimäen kaupungin Robotics Campus – Scale Up! -hanke tehdään yhdessä osatoteuttaja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on tehdä suunnitelmat Riihimäen robotiikkakampuksen skaalaamisesta kansainvälisesti tunnetuksi innovaatiokeskittymäksi tunnistamalla robotiikan osaamisen ja TKI-työn ympärille yliopisto- ja korkeakoulukumppanuuksia myös kansainvälisesti. Samalla vahvistetaan Hämeen ammattikorkeakoulun asemaa kansallisessa korkeakoulukentässä.

Hankkeessa haetaan parhaita käytänteitä menestyvän innovaatioekosysteemin toimintamallista kansainvälisesti, tiivistetään entisestään oppilaitosyhteistyötä Kanta-Hämeen eri toimijoiden ja Robotiikkakampus-toimijoiden kesken, vahvistetaan Riihimäen kaupungin sekä Hämeen maakunnan korkean osaamisen profiilia kansainvälisesti sekä tunnistetaan uusia avauksia ja kokeiluita robotiikkaan sekä palveluiden ja teollisuuden automaatioon liittyvän osaamisen saralla.

Hankkeelle myönnetään 173 506 euroa tukea, josta Riihimäen kaupungin osuus on 136 255 euroa ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n 37 251 euroa. Hanke on käynnissä 1.2.2023–31.3.2024 välisen ajan.

Tutustu Hämeen maakuntahallituksen kokousasiakirjoihin

Seitsemälle kantahämäläiselle hankkeelle rahoitusta Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta

Hämeen liitto järjesti toisen EAKR-rahoitushaun 14.11.-21.12.2022 tukien myöntämiseksi Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Kanta-Hämeeseen kohdistui yhteensä 16 hanke-esitystä ja rahoitusta haettiin 3,76 miljoonan euron edestä. Hämeen yhteistyöryhmä MYR puolsi rahoitettavaksi näistä seitsemää yhteensä 1,73 miljoonalla eurolla. Summa on hieman vajaa puolet Hämeen liiton tässä rahoitushaussa käytettävissä olleesta 4,02 miljoonasta eurosta.

ILMARA-hanke etsii ratkaisuja vahvistamaan rakennetun ympäristön selviytymiskykyä ilmastonmuutoksessa

Hankkeessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja riskejä Kanta-Hämeen rakennettuun ympäristöön ja kehitetään niitä ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten toimenpide-ehdotuksia rakennus-, energia- ja kaupunkirakentamisen aloille. Monialainen hanke kehittää ratkaisuja rakennus- ja kaupunkimittakaavassa. Se myös edistää vähähiilisten ja joustavien ratkaisujen käyttöönottoa paikallisesti ja Itämeren alueella.

Kanta-Hämeen rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen ILMARA-hankkeen toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. Hankkeelle myönnetyn rahoituksen määrä on 301 795 euroa ja se on käynnissä 1.4.2023–30.9.2025 välisen ajan.

Varsinaisen ILMARA-hankkeen rinnalle käynnistyy ILMARA-investoinnit, jonka avulla tuotetaan pistepilviaineistoa kaupunginosa- ja korttelitasolla tulvariskin ja lämpösaarekeilmiön mallintamista varten. Investointihankkeelle myönnetyn rahoituksen määrä on 19 184 euroa.

Kohti toimivaa kiertotaloutta ja huoltovarmuutta Kanta-Hämeessä

KOHU-hankeen tavoitteena on käynnistää lisäävään valmistukseen, eli yleisemmin 3D-tulostusteknologian täysmittainen hyödyntäminen teollisuudessa, liittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä teknologian käyttöönottoa Kanta-Hämeessä.

Hankkeen toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnetyn rahoituksen määrä on 255 191 euroa ja se on käynnissä 1.5.2023–31.12.2025.

Kotilo-hankkeessa osallistetaan kuluttajia kierrätykseen

Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen, eli Kotilo-hanke edistää jätteiden syntypaikalla tapahtuvaa lajittelua ja erilliskeräystä ottamalla mukaan kohdealueen asukkaita ja kotitalouksia jätteen lajittelun ja kierrätyksen prosessien suunnitteluun ja toteutukseen. Hanke myös selvittää kierrätykseen liittyviä haasteita ja ongelmakohtia, suunnittelee uusia lajittelua edistäviä palvelukonsepteja ja tutkii miten kotitalouksia voisi kannustaa parempaan lajitteluun.

Hankkeen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnetyn rahoituksen osuus on 201 881 euroa ja se on käynnissä 1.9.2023–31.8.2025 välisen ajan.

Älykkyydestä uutta vastuullista muotoilua, muotia, osaamista ja liiketoimintaa

Hankkeessa kootaan digitaalisen muodin innovaatioekosysteemi ja yhteiskehittämisen alusta yritys-oppilaitosyhteistyössä, otetaan käyttöön digitaalisen muodin teknologiat ja kehitetään liiketoimintaosaamista, tehdään kansainvälistä yhteistyötä digitaalisen muodin elämyksellisten palveluiden, tuotteiden, esittely-ympäristöjen ja käyttäjäkokemuksen parissa ja kehitetään digitaalisen muodin prosesseja.

Hankkeen toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Myönnetyn rahoituksen osuus on 186 801 euroa ja se on käynnissä 1.5.2023–30.4.2025 välisen ajan.

Kiinteistöjen vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen hyödynnetään dataa DaKiVe-hankkeessa

Älykkäitä ohjauksia hyödyntämällä saadaan julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen paljon potentiaalia. Se tarkoittaa datan hyödyntämistä lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaamiseen energiatehokkaasti varmistaen samalla laadukkaan sisäilmaolosuhteet kiinteistön käyttäjille ja itse kiinteistölle. Hanke mahdollistaa älykkäiden ohjausten systemaattisen ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen kiinteistöissä ja tietoa jaetaan kaikille Kanta-Hämeen julkisten kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Tavoitteena on myös luoda ekosysteemi alan toimijoista pitkäjänteistä kehittämistä silmällä pitäen.

Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. Myönnetyn rahoituksen määrä on 205 497 euroa ja hanke on käynnissä 1.5.2023–30.4.2025 välisen ajan.

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 pureutuu rakennettujen ympäristöjen hiilinieluihin

Hanke selvittää millaista uutta ja täydentävää dataa ja menetelmäsuosituksia kaupunkien vähähiilisyystyön tueksi voidaan tuottaa rakennettujen luontoympäristöjen hiilinielujen osalta. Keskiössä on laserkeilausdatan jalostaminen, satelliittidatan tulkinta ja hiilensidontaa kuvaavien prosessipohjaisten mallien hyödyntäminen. Näistä datalähteistä hanke tuottaa pilottiluonteista paikkatietoa, jonka hyödynnettävyyttä ja merkitystä arvioidaan kaupunkiorganisaatioissa käytännön tasolla.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Maanmittauslaitos ja Ilmatieteenlaitos. Hankkeelle myönnetyn rahoituksen määrä on 207 838 euroa ja se on käynnissä 1.8.2023–31.12.2025 välisen ajan.

Häme Smart Growth -hankkeessa tuetaan yrityksiä

Hanke kehittää yrityksille muotoiltuja palvelu-valmennuskokonaisuuksia edistämään kestävien tuote- ja palveluinnovaatioiden tunnistamista sekä kansainvälisessä kaupassa huomioitavia kestävyyteen, rakentamiseen ja digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja ja tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on kansainvälisten verkostojen rakentamiseen liittyvien räätälöityjen ratkaisujen kehittäminen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun International Business-yksikön ja RUN-EU-yliopistoverkoston kanssa. Hanke tukee myös ylimaakunnallisilla kehittämistoimillaan Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan elinvoiman vahvistumista, yrityskentän uusiutumista, TKI-toiminnan kasvua ja kokeilukulttuuria sekä kansainvälisten verkostojen vahvistumista, joilla edistetään pk-yritysten kestävää kansainvälistymistä.

Hankkeen päätoteuttajana on Linnan Kehitys Oy ja osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Myönnetyn rahoituksen määrä on 355 071 euroa ja se on käynnissä 1.4.2023–30.9.2025 välisen ajan.

Katso hallituksen kokousasiakirjat tästä

Tekstiä korjattu 29.3.: Myöntävän rahoituspäätöksen saaneita EAKR-hankkeita oli seitsemän, ei kahdeksan. Lisätty rahoituksen määrästä tekstiä otsikon Seitsemälle kantahämäläiselle hankkeelle rahoitusta Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta alle.