rattaita, ratas, AI, tekoäly, digitaalisuus, kuvituskuva, artikkelikuva

Julkaistu

Tekoälyyn ja digitalisaatioon keskittyviä aluekehityshankkeita liikkeelle Hämeessä

Hämeen liiton helmikuussa järjestämässä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitushaussa puollettiin rahoitettavaksi useampaa kehittämishanketta, jotka keskittyvät digitalisaation edistämiseen, tekoälyn hyödyntämiseen sekä datan hallintaan.

Digitalisaatio on yksi Hämeen maakuntaohjelman keskeisistä kehittämisen painopisteistä. Käynnistyvät hankkeet edistävät konkreettisesti uudenlaisia teknologisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia kehittää yritystemme tuotantoprosesseja ja palveluja, avaten samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitaalisuuden edistäminen on myös kansallisesti keskeinen kehittämistavoite EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman näkökulmasta. Onkin tärkeää, että teemoja edistetään konkreettisesti myös meillä Kanta-Hämeessä, osaavien ja ammattitaitoisten hanketoteuttajien johdolla.

Älykkään suunnittelun digityökalut -hanke on esimerkki ylimaakunnallisesta hankeyhteistyöstä. Tampereen yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu tekevät hankkeessa konkreettisia toimenpiteitä laajennetun todellisuuden ratkaisujen, pelimoottoreiden ja tekoälyn hyödyntämisessä laajan yrityskonsortion kanssa. Yhteistyö Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan alueella takaa hankekonsortiolle laajan osaamispääoman ja vaikuttavuuden. Hakemus jätettiin Pirkanmaan liiton EAKR-hakuun maaliskuussa, mutta toimenpiteet kohdentuvat myös Kanta-Hämeeseen.

Yleistä rahoitushausta

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Etelä-Suomen koordinaatioon kuuluvien maakunnan liittojen EAKR-haku järjestettiin 30.1.–1.3.2024. Hämeen liitolla oli myöntövaltuutta käytettävissään 3,1 miljoonaa euroa. Kanta-Hämeeseen kohdistui kolmetoista hakemusta, joista kolme ryhmähankehakemusta ja kuusi ylimaakunnallista hakemusta. Myöntövaltuutta haettiin yhteensä 2,64 miljoonaa euroa. Kolmestatoista hankehakemuksesta rahoitettavaksi puollettiin kuutta hanketta. Lisäksi rahoitettiin yhtä Pirkanmaan liiton EAKR-hakuun jätettyä hakemusta.

Rahoitettavaksi puollettiin seuraavia hankkeita

Älykkään suunnittelun digityökalut

Hankkeessa tuetaan Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueiden yrityksiä ottamaan käyttöön uusia älykkään suunnittelun digityökaluja. Hankkeessa toteutetaan 25 pilottia, joissa yritykset pääsevät testaamaan uusia teknologioita käytännön työssä. Hankkeen teknologiset painopistealueet ovat laajennettu todellisuus, pelimoottorit, tekoäly ja reality capture -teknologia.

Toteuttajat: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.10.2024–30.9.2026
Rahoitus Kanta-Häme: 150 148 €

TKI-Äly – Tekoälyn tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö ja pk-yritysten tekoälyosaamisen tukeminen Kanta-Hämeessä

Hankkeessa kartoitetaan tekoälyyn liittyviä tarpeita sekä yrityksissä että TKI-toimijoiden kentältä ja kehitetään ainutlaatuinen tekoälyn tutkimus- ja kehitysympäristö alueen toimijoille. Hankkeessa syntyy tietoturvallinen ja yksityisyyden suojan varmistava tekoälylaboratorio.

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.9.2024–31.8.2026
Rahoitus Kanta-Häme: 241 936 €

DataMill – kestävää datan hallintaa yrityksille kaupunkirakenteessa

Päämääränä on digitalisaation mahdollisuuksien ja eri lähteistä, kuten kaupunkirakenteesta, koottavan ajantasaisen- ja historiadatan nykyistä tehokkaampi ja laadukkaampi hyödyntäminen. Tavoitteena on luoda toimiva, ajanmukainen tekninen perusta yritystoiminnalle, kehittämiselle, tutkimukselle ja innovaatioille.

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.9.2024-31.12.2026
Rahoitus Kanta-Häme: 245 129 €

PLUTO – Datapohjaisten palveluiden ja uudistavien toimintamallien kehittäminen kiertotalouden pk-yrityksissä

Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalousyritysten kyvykkyyttä kehittää toimintatapaansa ja liiketoimintaansa mm. materiaalivirtojen jalostusastetta parantamalla ja omaksumalla uudistavia toimintamalleja. Uusien materiaalien ja tuotteiden ohella voi syntyä ympäristöä korjaavia ja uudistavia vaikutuksia.

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.9.2024–31.8.2026
Rahoitus Kanta-Häme: 193 564 €

InnoHoivaHub

Hankkeessa rakentuu ylialainen osaamiskeskittymä ja yhteiskehittämisverkosto kotiin vietävien digitaalisten palvelujen tarjonnan uudistamiseksi ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi alueella. Hankkeessa kehitetään sotedigi-kyvykkyyttä ja innovoidaan uusia palvelukonsepteja Kanta-Hämeen alueella kotihoidon palvelun tuottajien kanssa.

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.9.2024–31.5.2027
Rahoitus Kanta-Häme: 302 508 €

Hukkalämmöt hyötykäyttöön (Hukka)

Hankkeen tavoitteina on antaa kohderyhmien edustajille edellytykset hukkalämpöjen parempaan hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotetaan laaja nykytila-analyysi hukkalämpöjen hyödyntämisestä sekä selvitetään syitä, miksi hukkalämpöjä ei hyödynnetä tehokkaammin energianlähteenä. Hankkeessa luodaan yhteisiä toimintamalleja ja kartoitetaan merkittävimmät hukkalämpöjen sijainnit Kanta-Hämeessä julkisesti saatavilla olevaan karttapalveluun.

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.9.2024–31.1.2026
Rahoitus Kanta-Häme: 108 332 €

Aktiivinen viherryttäminen kaupunkiympäristössä Häme (AKVI Häme)

Hankkeen tavoitteena on lisätä monimuotoisuutta rakennetussa kaupunkiympäristössä ja tuoda alueellisten tai paikallisten toimijoiden monimuotoisuustyöhön hyviä käytäntöjä ja aktiivista viherryttämistä. Hankkeen tuloksena syntyy 20 toteutettua viherryttämiskohdetta, jotka muodostavat pilotti- ja kokeiluympäristöjen verkoston.

Toteuttaja: Hyria koulutus Oy
Toteutusaika: 2.9.2024–31.8.2027
Rahoitus Kanta-Häme: 85 296 €

Lisätietoja

Hämeen liitto, Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, p. 050 575 2193