Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 17.5.2021

Yrityksille käynnistetään tukipalvelu talouskriisistä selviämiseen

Maakuntahallitus myönsi 34 722,19 euroa Hämeen turvaverkko 2021 -hankkeelle. Hankkeessa rakennetaan maakuntaan pysyvä Yrittäjän tukiverkko -toiminta, joka kytkeytyy kansalliseen Yrittäjän talousapu -palveluun.

Tukiverkko-palvelu on maksuton, puolueeton ja luottamuksellinen palvelu, joka tarjoaa yrityksille ohjausta toimiin ja muutoksiin, joilla vältetään konkurssi ja tervehdytetään toimintaa. Mikäli yrityksen tila ei enää mahdollista sen selviytymistä, annetaan neuvontaa toiminnan lopettamisessa.

Hämeen turvaverkko -hanke on käynnissä 20.5.-31.12.2021 välisen ajan. Hanke rahoitetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen AKKE -rahoituksesta.

Lisätietoja:
Hämeen liitto, Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, p. 050 327 2837
Hämeen Yrittäjät, Juha Haukka, toimitusjohtaja, p. 050 433 0134

Hämeen liitto lausui hyvinvointialueen valmistelurahoituksesta

Maakuntahallitus käsitteli sote-uudistusta ja tulevien hyvinvointialueiden valmistelurahoitusta, jonka käyttöä koskeva asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että rahoituksen kriteerit ovat sinänsä hyvät, mutta valmistelun kokonaisrahoitusta tulisi lisätä. Hyvinvointialueiden perustaminen tarkoittaa laajaa fuusiota, josta syntyy kustannuksia paitsi tulevalle hyvinvointialueelle myös kaikille nykyisille sote-järjestäjille. Lisäksi kuntien tekemä työ pitää huomioida myös valmistelun rahoituksessa.

Maakuntahallitus keskusteli myös soten valmistelusta Kanta-Hämeessä. Uudistuksen toimeenpanon aikanaan käynnistävästä väliaikaisesta valmistelutoimielimestä eli VATEsta tulee maakunnassa tehdä yhtäpitävät päätökset. Asiaa valmistelevan työryhmän esitys VATEsta on parhaillaan keskustelussa kunnissa ja kuntayhtymissä. Neuvotteluita käydään kuntien kesken seuduittain. Lue lisää Oma Häme –verkkosivuilta.

Lisätietoja: Hämeen liitto, Niina Haake, projektipäällikkö, p. 040 869 6436

Hausjärvellä Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavalla selvitetään alueiden kasvumahdollisuuksia

Hämeen liitto antoi Hausjärven kunnalle puoltavan lausunnon Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta, jolla selvitetään näiden alueiden kasvumahdollisuuksia alueen suojeluarvot huomioiden.

Hämeen liitto toteaa, että kaavaluonnos huomioi varsin hyvin voimassa olevan maakuntakaavan 2040 osoittaman maankäytön rakenteen tarkentaen aluevarauksia ja merkintöjä kaavahierarkian mukaisesti. Uudet rakentamiseen tarkoitetut alueet, niiden sijainti ja mitoitus sekä toiminnallinen kuvaus on määritetty siten, että ne tukevat hyvin alueen kestävää ja ominaispiirteet huomioivaa täydennysrakentamista.

Hämeen liitto esittää kaavaluonnokseen joitakin täsmennyksiä jatkotyötä varten.

Lisätietoja: Hämeen liitto, Heidi Koponen, aluesuunnittelupäällikkö p. 044 555 2342

Rastila-Rastikankaan alue Janakkalassa on tärkeä osa Suomen kasvukäytävää

Hämeen liitto antoi Janakkalan kunnalle lausunnon Rastila-Rastikankaan osayleiskaavasta, jolla osoitetaan alueita muun muassa asumisen, elinkeinotoiminnan, liikenteen ja virkistyksen tarpeisiin.

Hämeen liitto toteaa, että Rastila–Rastikankaan teollisuus- ja työpaikka-alueiden laaja kehittäminen on tärkeä osa sekä Suomen kasvukäytävän että Hämeenlinnan ja Janakkalan yhteisen Moreeni–Rastikangas-yritysalueen kehittymistä.

Rastila–Rastikankaan osayleiskaavaa on muutettu siten, että se huomioi Hämeen liiton luonnosvaiheessa esittämät muutokset. Hämeen liitto toteaa, että kaavaehdotuksessa on otettu varsin hyvin huomioon voimassa olevan maakuntakaavan osoittaman maankäytön rakenteen, aluevaraukset ja merkinnät niitä hieman tarkentaen, eikä kaavasta näin ollen ole huomautettavaa.

Lisätietoja: Hämeen liitto, Heidi Koponen, aluesuunnittelupäällikkö p. 044 555 2342

Kanta-Häme saa ensimmäisenä maakuntana ilmastovahdin

Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ovat yhdessä ympäristöministeriön rahoituksen turvin luomassa maakunnallista ilmastovahtia. Kanta-Hämeen ilmastovahti on ensimmäinen maakunnan laajuinen palvelu. Sen avulla asukkaat ja muut sidosryhmät voivat seurata maakunnan kuntien ja muiden toimijoiden ilmastotyön etenemistä.

Palvelu on kuntien ja maakunnan ilmastojohtamisen ja seurannan työkalu. Sinne kirjataan kaikki suunnitellut ja päätetyt ilmasto-, ympäristö- ja resurssiviisauteen liittyvät toiminnot. Palvelu lisää ilmastotyön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Maakunnan laajuisena ilmastovahti hyödyttää Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan jalkauttamista, kuntien ilmasto-ohjelmien seurantatyötä ja erityisesti niitä kuntia, joilla ei ole riittävästi omia resursseja ilmastojohtamiseen tai toimien koordinoimiseen ja seuraamiseen.

Verkossa olevasta ilmastovahtipalvelusta on jo hyviä kokemuksia esimerkiksi Lahden, Helsingin, Keravan ja Järvenpään kaupungeilla.

Maakunnallisia ilmastotavoitteita valmistellaan laajassa yhteistyössä

Ilmastonmuutos ei ole enää vain ympäristöasia vaan se on keskeinen osa maakunnan talous- ja turvallisuusjärjestelmää. Ilmaston lämpenemistä ei enää voida kokonaan estää mutta muutosta voidaan edelleen hidastaa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisellä on tässä keskeinen rooli ja onnistuminen edellyttää kaikkien ihmisten panosta.

Meidän tulee varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin kuten tulvien, voimakkaiden sateiden ja tuulien yleistymiseen. Eri toimialoilla ja sektoreilla täytyy olla kykyä sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin ja hallita riskit, sillä muutokset saattavat olla hyvinkin nopeita.

Paula Mustonen, maakuntainsinööri, Hämeen liitto ja maakunnallisen ilmastotoimikunnan sihteeri

Onnistuneiden sopeutumistoimien avulla ilmastonmuutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää ja positiivisia hyödyntää. Kanta-Häme pyrkii kansallisen tavoitteen mukaisesti olemaan hiilineutraali vuonna 2035, jonka jälkeen päästöjen tulisi olla hiilinieluja pienemmät. Tavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää paitsi päästövähennyksiä myös hiilinielujen aktiivista ylläpitämistä ja vahvistamista. Maakunnallinen ilmastotoimikunta ohjaa ja koordinoi työn etenemistä ja yhteisiä tavoitteita valmistellaan maakuntaohjelmaan kirjattavaksi. Kunnat ovat usein ilmastotyön tärkeimpiä osapuolia, mutta maakuntaliitolla on myös roolia muun muassa yhteen sovittajana ja työn rahoittajana.

Lisätietoja: Hämeen liitto, Paula Mustonen, maakuntainsinööri, p. 050 375 3218

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.6.2021.