artikkelikuva, kestävän kasvun häme, maakuntaohjelma, robotti, mansikoita

Maakuntaohjelma

Päivitetty

Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelma on osa tätä kokonaisuutta. Se sisältää maakuntamme mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

Maakuntaohjelmamme pitää sisällään myös älykkään erikoistumisen strategian. Se on talouden muutosprosessi, jossa tehdään ankaria valintoja maakunnan omiin vahvuuksiin perustuen. Niukkoja resursseja keskitetään harvempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin.

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman kokouksessaan 29.11.2021.

Tutustu tästä Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelmaan. Sivustolla voi liikkua sivun reunoilla olevien nuolenkärkien avulla oikealle, vasemmalle, ylös ja alas:

Maakuntaohjelmamme rakentuu kuudelle kysymykselle:

 1. Missä olemme nyt? Lue lisää…
 2. Minne haluamme mennä? Lue lisää…
 3. Mitkä askeleet valitsemme 2022–2025? Lue lisää…
 4. Miten toteutamme valintamme? Lue lisää…
 5. Miten valintamme vaikuttavat? Lue lisää…
 6. Miten seuraamme valintojen toteutumista? Lue lisää…

Etenemisen askeleita ohjaavat kärjiksi valitut kehittämisen teemat:

 • Kestävän kasvun tutkimus, kehitys ja innovaatiot
 • Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
 • Kestävän kasvun infra

Kestävän kasvun TKI

Kestävän kasvun TKI:ssa kulminoituu älykkään erikoistumisen lähestymistapamme. Kestävä kasvu merkitsee meille TKI-toiminnan kytkemistä ylimaakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja arvoverkostoihin. Vahvistamme suunnitelmallisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaamme ja kehitämme sitä tukevaa infrastruktuuria tiiviissä yhteistyössä maakuntamme vahvojen veturiyritysten kanssa.

Nopeutamme ja vauhditamme hämäläisen tutkimuksen ja yritysyhteistyön tulosten kansainvälistä pilotointia ja kaupallistamista. Luomme kumppanuuksia sellaisten yhteistyötahojen kanssa, joilla on kokemusta ja jotka ovat aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä.

Tämä teema sisältää seuraavat aiheet:

 • Luonnonvarat, kulutus ja materiaalikierrot kiertotalouden keskiössä
 • Kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunta
 • Älykkäät palvelut ja tuotantoprosessit uudistuvassa liiketoiminnassa
 • Älykästä, vastuullista ja kestävää muotoilua

Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus

Suomalaista työelämää ravistelee neljä suurta muutosvoimaa. Edessämme on haastava tehtävät: miten menestymme yhdessä, kun ilmasto, väestörakenne, teknologia sekä ajattelu- ja toimintatavat muuttuvat?

Miten luomme Hämeeseen menestymisen edellytyksiä osaamista kehittäen, työllisyysastetta parantaen ja osallisuutta edistäen?

Tämä teema sisältää seuraavat aiheet:

 • Tulevaisuuden työelämä ja työllistyminen on monimuotoista ja mahdollistavaa
 • Tulevaisuuden osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen
 • Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia pärjätäksemme globaalissa kilpailussa

Kestävän kasvun infra

Ihmisten, tavaroiden, palvelujen, tiedon ja vaikkapa uusiutuvan lähienergian saavutettavuus on Hämeen kilpailutekijä ja yhdessä uuden osaamisen hyödyntämisen kanssa kasvun lähde. Kasvukäytäväajattelu on kansallisen aluekehityksen painopisteenä ja kasvupolitiikan keskiössä.

Tavoittelemme hyvää ja sujuvaa hämäläistä arkea sekä uusien mahdollisuuksien ja toimintatapojen täysimääräistä hyödyntämistä.

Tämä teema sisältää seuraavat aiheet:

 • Tavoitteena kaikille sujuva arki ja helpot liikkumisen mahdollisuudet
 • Asumisen, elämisen ja työskentelyn uudet tavat

Mikä on maakuntaohjelma?

Kyseessä on kantahämäläisten toimijoiden, kehittäjien ja organisaatioiden yhteinen strateginen asiakirja, jonka avulla ohjataan maakunnan kehittämistoimia ja hankerahoituksen kohdentamista.

Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukainen määräaikainen ohjelma-asiakirja. Se laaditaan valtuustokausittain, eli normaalisti neljän vuoden välein. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on ohjeistanut maakuntaliittoja maakuntaohjelman laadinnassa. Sen tulee sisältää Kanta-Hämeen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimista niiden saavuttamiseksi.

Maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä meitä on pyydetty päivittämään myös älykkään erikoistumisen strategia EU:n ohjelmakautta 2021–2027 varten. Meillä Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelma toimii samalla Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiana.

Maakuntaohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä

Maakuntaohjelmaa valmistellaan yhteistyössä maakunnan kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Laadimme ohjelman siten, että sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ja tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategisiin ohjausasiakirjoihin nähden varmistetaan.

Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelmassa on huomioitu hallituksen keväällä 2020 antama päätös aluekehittämisen painopisteistä ja toteuttamisesta maakunnassa. Kaudelle 2020–2023 nämä ovat:

 1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 2. Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
 3. Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
 4. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
 5. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy

Koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen. Korjaavia toimenpiteitä on käynnistetty, mutta pidemmän aikavälin tavoitteet ja jälleenrakennustoimet tulee huomioida maakuntaohjelmassa.

Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman valmisteluaikataulu

Kuvassa on Kanta-Hämeen maakuntaohjelman valmisteluaikataulu aikajanalla.

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan maakuntaohjelman laatimisen osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä ohjelman vaikutusten arviointiprosessi. Se antaa tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. Asiakirja toimii maakuntaohjelmavalmistelun työsuunnitelmana, joka täydentyy prosessin aikana.