Maakuntaohjelman OAS

Päivitetty

Voit lukea osallistumis- ja arviointisuunnitelman tältä sivulta tai ladata sen tästä linkistä: Kanta-Hämeen maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf).

SOVA-laki

Maakuntaohjelman laadinnassa noudatetaan lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Tämän SOVA-lain mukaan viranomaisella on velvollisuus selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien vaikutukset.

SOVA-laki antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Jokainen prosessin osallinen on oikeutettu saamaan tietoa ja lausumaan mielipiteensä suunnitelman tavoitteista ja sisällöstä. SOVA-lain mukainen ohjelman ympäristövaikutusten arviointi tähtää parhaan mahdollisen ratkaisuvaihtoehdon löytymiseen ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseen.

Kestävän kasvun Häme 2022–2025-valmisteluprosessi

Uuden maakuntaohjelman valmistelu aloitettiin Hämeen liitossa maakuntahallituksen päätöksellä elokuussa 2020. Syksyllä 2020 työn painopiste oli koronakriisin tilannekuvan ja selviytymissuunnitelman sekä elvytysrahoituksen käytön valmistelussa.

Vertaisarviointi kannustaa valintoihin

Edellisen maakuntaohjelman, Häme-ohjelma 2018-2021, arviointi toteutettiin vertaisarviointina yhdessä Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen kanssa. Arvioinnin keskeiset havainnot ja kehittämisehdotukset otetaan huomioon uuden maakuntaohjelman valmistelussa. Kanta-Hämeen ohjelman arvioi Uudenmaan liitto.

Vertaisarvioitsijoiden mielestä Häme-ohjelma on sisällöltään selkeä, ymmärrettävä, yleisesti sujuva sekä otteeltaan mahdollistava. Ohjelma sisältää kuitenkin melko paljon tavoitteita ja kärkiä Kanta-Hämeen kokoiselle maakunnalle. Maakuntasuunnitelmassa esitetyt tilanne- ja tulevaisuuskuvat näyttäytyvät varsin positiivisena ilman vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuudesta tai mahdollisia uhkakuvia. 

Kehittämiskohteiksi uutta maakuntaohjelmaa laadittaessa vertaisarvioitsijat ehdottavat ohjelman toimintalinjojen ja painopistealueiden fokuksen terävöittämistä ja kirkastamista. Selkeän vision asettaminen voisi edesauttaisi ohjelman fokusointia. Tilannekuvassa esitettyä tulevaisuuskuvaa voisi monipuolistaa huomioimalla vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot ja sinänsä ansiokasta megatrendien tarkastelua tuoda enemmän maakuntatasolle. Toimenpiteitä voisi täsmentää ja avata esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia koontikuvia tavoitteista, toimenpiteistä ja hyödynnettävistä rahoitusinstrumenteista sekä tunnistamalla eri toimenpiteiden vastuutahoja.

Onnistumisina ja hyvinä käytäntöinä vertaisarvioitsijat tunnistivat Häme-ohjelmassa tasapainoisen seutukuntakohtaisen tilannekuvan huomioimalla niiden heikkoudet ja vahvuudet. Muutosjoustavuutta käsitellään laajasti ja huolellisesti tunnistamalla siihen liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia kuin myös toimenpiteitä muutosjoustavuuden parantamiseksi. Laajojen valmisteluprosessien kautta kumppanuudet ja verkostot nousevat hyvin esille. Viimeaikaiset uudistukset (kuten Häme-portfolio, Power BI ja Hämeen liiton strategia) tukevat onnistuneesti ohjelmatyötä.

Yhteistyötä ja osallistamista

Maakuntaohjelma laaditaan laaja-alaisessa yhteistyössä Hämeen liiton, kuntien ja valtion aluehallintoviranomaisten sekä alueiden kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen, järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen kanssa.

Maakunnan asukkaat sekä yrityksien ja muiden organisaatioiden edustajat kutsutaan mukaan Kestävän kasvun Häme 2022‒2025-maakuntaohjelman valmisteluun. Maakuntalaisille ja maakunnan toimijoille annetaan mahdollisuuksia osallistua tulevaisuustyöhön sekä kommentoida maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnosta sekä aikanaan maakuntaohjelma- ja ympäristöselostusluonnoksia. Maakuntaohjelman vaikutusten arviointityö on vuorovaikutteista ja tapahtuu samanaikaisesti ohjelman laadinnan kanssa.

Maakuntaohjelman valmistelun aikana järjestetään sidosryhmille seminaareja, työpajoja sekä keskustelutilaisuuksia. Ainakin vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon ajan tilaisuudet järjestetään enimmäkseen etänä. Työskentelyä varten avataan virtuaalinen työympäristö. Ohjelman valmistelua ja sisältöä esitellään päätöksenteko- ja valmisteluelinten (maakuntahallitus, maakuntavaltuusto, maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvät työryhmät, MYRS, MYR) lisäksi sidosryhmätilaisuuksissa, kuten kuntajohtajakokouksissa, elinkeinotoimijoiden ryhmässä, tiedeverkostossa, järjestöneuvottelukunnassa sekä maakunnan nuorisovaltuustossa.

Maakuntaohjelman luonnos valmistuu syksyllä 2021. Lausuntokierroksen perusteella ohjelma viimeistellään siten, että ohjelma voidaan hyväksyä maakuntavaltuuston kokouksessa 29.11.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaprosessi

SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi on osa maakuntaohjelman valmistelua. Hämeen liitto ohjaa ja johtaa ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin laadintaa, joka tehdään yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa.

Maakuntaohjelman vaikutuksia arvioidaan SOVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Vaikutusten arvioinnin kulku ja johtopäätökset kootaan ohjelmaan sisältyvään ympäristöselostukseen.  Arvioitavaksi tulevat ohjelman toteuttamisen kannalta merkittävät vaikutukset. Keskeistä arvioinnissa on ohjelman linjausten ja esille nostettujen kehittämistoimenpiteiden vaikutukset suhteessa kehittämisen periaatteisiin, määrällisiin tavoitteisiin ja ohjelman ympäristötavoitteisin.

Vaikutusten arviointi tapahtuu maakuntaohjelman laatimisprosessin yhteydessä asiantuntija-arvioina. Tavoitteena on avoin ja tiivis vuorovaikutus maakunnassa asuvien ja toimivien kanssa. Prosessi palvelee siten ohjelman hyväksymistä, toteutusta ja seurantaa.

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muut maakuntaohjelmaan liittyvät asiakirjat, kuten maakuntaohjelman luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiraportti, ovat valmisteluaikataulun mukaisesti nähtävillä Hämeen liitossa ja liiton verkkosivuilla www.hameenliitto.fi. Yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen aiotusta sisällöstä, lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää mielipiteensä asiasta. Tietoa jaetaan lisäksi sosiaalisen median kanavien kautta (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).

Maakuntaohjelman hyväksymisestä tiedotetaan hallintolain 62§ mukaisesti. Hyväksymispäätöksestä käy ilmi, miten ympäristöselostus ja ohjelman valmistelun aikana saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon. Hyväksymispäätös ja maakuntaohjelma julkaistaan sähköisesti sekä asetetaan nähtäville.  Hyväksytty maakuntaohjelma tulee toivottavasti laajaan ja ahkeraan käyttöön.

Maakuntaohjelman valmistelun aikataulu vuonna 2021

Kanta-Hämeen maakuntaohjelma laaditaan tiiviinä prosessina. Alla on listattuna työn keskeisiä valmistelu- ja käynnistelyvaiheita vuodelle 2021. Aikataulu täsmentyy ja täydentyy prosessin aikana.

Sidosryhmään kevään ja syksyn kuuluvat kuntajohtajat, elinkeinoryhmä, tiedeverkosto, järjestöneuvottelukunta, nuorisovaltuusto ja muut, kuten asukkaat.

18.1.MaakuntahallitusOAS-luonnoksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen
20.1.-18.2.OAS nähtävillä
22.2.MaakuntahallitusTulevaisuustyö, keskustelu painopisteistä
8.3.Maakunnan yhteistyöryhmäKeskustelu painopisteistä
15.3.MaakuntahallitusOAS:n hyväksyminen
19.4.MaakuntahallitusPainopisteiden ja älykkään erikoistumisen strategian kärkien valmistelu
26.4.MaakuntavaltuustoMaakuntaohjelman työstäminen
17.5.MaakuntahallitusMaakuntaohjelman työstäminen
5.6.Maakunnan yhteistyöryhmäMaakuntaohjelman työstäminen
14.6.MaakuntahallitusMaakuntaohjelman työstäminen
30.8.Maakuntavaltuusto, seminaariMaakuntaohjelman työstäminen
13.9.MaakuntahallitusMaakuntaohjelma nähtäville, kuulutukset ja lausunnot
27.9.Maakunnan yhteistyöryhmäLinjaukset maakuntaohjelmaan
4.10.MaakuntahallitusMaakuntaohjelman viimeistelyä ja palautteen käsittelyä
8.11.MaakuntahallitusEsitys maakuntohjelmaksi
29.11.MaakuntavaltuustoMaakuntaohjelman hyväksyminen

Tekijät

Maakuntaohjelman valmisteluun osallistuu laaja joukko asiantuntijoita maakunnasta ja sen ulkopuolelta. Valmistelun poliittinen ohjaus on maakuntavaltuustolla ja maakuntahallituksella. Hämeen liiton virastolta valmisteluun osallistuvat alla olevat henkilöt. Asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät Henkilöstö-sivulta.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtajaYleisjohto, poliittinen käsittely
Matti Lipsanen, kehittämisjohtajaValmistelun kokonaisvastuu
Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikköVertaisarviointi, älykäs erikoistuminen, RR-ohjelmat
Minna Takala, aluekehitysasiantuntijaEnnakointi, tulevaisuustyö, älykäs erikoistuminen
Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntijaToimeenpanosuunnitelma, osaaminen
Jesse Marola, maakunta-analyytikkoEnnakointi, tilastot, tiedolla johtaminen
Heidi Koponen, aluesuunnittelupäällikköFyysiset toimintaympäristöt, maankäyttö
Juuso Helander, liikenneasiantuntijaFyysiset toimintaympäristöt, saavutettavuus
Paula Mustonen, maakuntainsinööriYmpäristö, vaikutusten arviointi
Pirkko Kiikeri-Kuusela, kehittämiskoordinaattoriValmistelun tuki
Reetta Sorjonen, viestintäpäällikköViestintä

Tärkeimmät yhteistyötahomme ovat:

Kunnat
Maakunnan asukkaat
Maakunnan yritykset
Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset
Hämeen TE-toimisto
Elinkeinoelämän toimijat: Linnan Kehitys, Forssan Yrityskehitys, Riihimäen Tilat ja Kehitys, Yritysvoimala, Hämeen kauppakamari, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hämeen Yrittäjät, MTK Häme
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Kanta-Hämeen tiedeverkosto: HAMK, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus LUKE, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tampereen yliopisto, VTT
Järjestöneuvottelukunta
Maakunnallinen nuorisovaltuusto
Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien liitot
ProAgria Häme
Vanajavesisäätiö
Leader-ryhmät
Sote-uudistuksen valmistelu