maakuntakaava, kartta

Maakuntakaava 2040

Päivitetty

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, mikä tarkoittaa, että kaava kattaa alueellisesti koko maakuntamme. Maakuntavaltuustomme hyväksyi kaavaehdotuksen yksimielisesti 27.5.2019.

Maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Voimaan tultuaan Maakuntakaava 2040 on kumonnut kaikki aiemmat maakuntakaavamme, joita ovat vuonna 2006 vahvistettu kokonaismaakuntakaava sekä ensimmäinen ja toinen vaihemaakuntakaava.

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan maakuntavaltuuston päätös ei ollut valituksissa esitellyillä perusteilla lainvastainen, ja hylkäsi kaikki valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus puolestaan on päätöksellään (H3263/2021, 24.9.2021) hylännyt kaikki valituslupa-anomukset eikä se anna ratkaisua valituksiin.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 saa näin ollen lainvoiman. Kuulutus on julkaistu 21.10 2021.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälään 63 § perustuva maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli lyhyesti OAS, sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, eli sitä täydennetään kaavan valmistelun edetessä. Maakuntakaavan 2040 OAS oli nähtävillä 7.1.–19.2.2016.

Maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot (pdf)

Maakuntakaavan 2040 aineisto

Maakuntakaava 2040 kartta (pdf)

Maakuntakaava 2040 kaavaselostus (pdf)

Maakuntakaavakartta yhtenäisessä tietomallissa Paikkatietoikkunassa.

Maakuntakaavakartta WMS-rajapinta yhtenäisessä tietomallissa.

Maakuntakaavan selostuksen oikeusvaikutteiset liitteet

Kartta: pienet luonnonsuojelualueet ja luontotyyppialueet (pdf)

Luettelo: pienet luonnonsuojelualueet ja luontotyyppialueet (pdf)

Kartta: maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja kohdemerkinnät (pdf)

Luettelo: maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja kohdemerkinnät (pdf)

Maakuntakaavan selostuksen muut liitteet

Maakuntakaavan 2040 alueluettelot (pdf)

Maakuntakaava 2040 merkintöjä Natura-vaikutusten arviointi (pdf)

Teemakarttoja ja tausta-aineistoja

Natura-alueet kartalla (pdf)

Natura-alueluettelo (pdf)

Maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön ja alueiden kartta (pdf)

Maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön ja alueiden luettelo (pdf)

Historiallisten kylätonttien kartta (pdf)

Historiallisten kylätonttien luettelo (pdf)

Kuvasto muinaisjäännösreksiteriin kuulumattomien, rakentamattomien ja osittain rakennettujen kylätonttien sijoittuminen kaavakartalla (pdf)

Maisema-alueiden kartta (pdf)

Maisema-alueiden luettelo (pdf)

Kartta Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkosta (pdf)

Kartta lintualueista, IBA, FINIBA ja MAALI (pdf)

Kartta kiinteistä muinaisjäännöksistä (pdf)

Luettelo kiinteistä muinaisjäännöksistä (pdf)

Kartta ja luettelo erityislainsäädännöllä suojelluista rakennuksista (pdf)

Kartta valtakunnallisesti merkittävistä rakennetusta kulttuuriympäristöstä RKY (pdf)

Luettelo valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä RKY (pdf)

Kartta kiviainesten otosta ja arvokkaista geologisista muodostumista (pdf)

Kanta-Hämeen maakuntakaavojen vaikutus metsätalouteen: tarinakartta