Hämeen tuulivoimaselvitys (2023)

Päivitetty

Vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen lisääminen on hallitusohjelman, kansallisen energia- ja ilmastostrategian sekä maakunnan omien tavoitteiden mukaista. Tuulivoimaa lisäämällä paitsi hillitään ilmastonmuutosta, kasvatetaan sähköntuotannon omavaraisuutta sekä lisätään korkean teknologian osaamista Suomessa. Kanta-Häme on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035, ja tämän jälkeen hiilinegatiivinen. Hiilineutraalisuuden saavuttamiseen tarvitaan maakunnan omaa uusiutuvan energian tuotantoa, ja tuulivoima on yksi potentiaalinen energiamuoto.

Tämän selvityksen keskeisenä tavoitteena on ollut tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset. Kanta-Hämeen alueelle laadittu edellinen selvitys tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista on vuodelta 2012 (WSP Oy). Tuulivoimateknologia on kehittynyt huimasti viime vuosina ja kehittyneen teknologian myötä uusien, tuulivoimalle potentiaalisten alueiden määrä on kasvanut. Maakunnassamme on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa tuulivoimaloiden aluetta, mutta mahdollisuuksia merkittävälle tuotannon lisäämiselle olisi. 

Selvityksessä tunnistettiin yhteensä 31 potentiaalista tuulivoima-aluetta. Potentiaaliset alueet sijoittuvat tasaisesti koko maakunnan alueelle ja alueiden kokoluokka vaihtelee 4–29 km2 välillä. Selvityksessä nousseet uudet alueet osoittavat maakunnan teoreettisen maksimipotentiaalin niin voimaloiden määrän kuin tuotantopotentiaalinkin osalta. Voimaloiden laskennallinen maksimi on noin 730 kpl, mutta alueiden olosuhteet huomioon ottaen arviolta noin 2/3 laskennallisesta maksimista voisi olla toteutettavissa. Eli alueet voisivat enimmillään mahdollistaa noin 490 tuulivoimalan rakentamisen Kanta-Hämeeseen. Osa alueista tulee karsiutumaan pois tarkempien selvitysten yhteydessä, mutta osa päätynee maakuntakaavaan tuulivoimaloiden alueiksi.

Tuulivoiman rakentuminen edellyttää, että kunta ja maanomistajat haluavat tuulivoimaa alueilleen. Lisäksi tarvitaan luonnollisesti tuulivoimayhtiö, joka vastaa tuulivoimala-alueen toteutuksesta.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät tuulivoimaloiden vaikutuksista maisemaan. Tuulivoimalat ovat korkeita, ja ne näkyvät kauas. Tuulivoima-alueiden toteuttaminen vaikuttaa äänitasoon voimaloiden lähialueilla.

Yhdestä tuulivoimalasta kertyy sen 30- vuotisen elinkaaren aikana kiinteistöveroa noin 400 000 euroa kunnalle. Tämä tarkoittaa, että mikäli Kanta-Hämeen alueella toteutuisi 490 tuulivoimalaa, kunnille syntyy yhteensä noin 196 milj. euroa kiinteistöverotuloja tuulivoima-alueiden elinkaaren aikana. Lisäksi kunnille syntyy usein jonkin verran kunnallisverotuloja. Maanomistajat saavat vuokratuloja tuulivoimayhtiölle vuokraamastaan maa-alasta. Tuulivoima-alueiden toteuttamisella arvioidaan olevan kokonaisuutena merkitykseltään positiivisia vaikutuksia Kanta-Hämeen aluetalouteen. Taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ilmastovaikutukset ovat positiivisia. Mikäli maakunnan alueella toteutettaisiin 490 tuulivoimalaa, päästöt pienenevät vuositasolla yhteensä noin 1 800 000 tonnia CO2ekv.

Selvityksen on laatinut FCG Oy ja selvityksen laatimiseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä.