Etusivu / Liikenteen selvitykset

Liikenteen selvitykset

Päivitetty

Osallistumme aktiivisesti erilaisten maakuntaamme koskevien liikenteellisten suunnitelmien laadintaan ja edistämme niitä ja niihin liittyviä hankkeita yhdessä kuntiemme ja valtion kanssa.

Suunnitelmat voivat olla pidempää tiejaksoa koskevia kehittämisselvityksiä, joissa muodostetaan kokonaiskäsitys tien nykytilasta ja kehittämis- ja jatkosuunnittelutarpeista. Kehittämisselvityksiä tarkentavia suunnitelmia ovat mm. aluevaraussuunnitelmat, josta edetään mahdolliseen tiesuunnitteluun.

Liikenteen suunnitteluun kytkeytyy keskeisesti myös maankäytön suunnittelu sekä suunnitteluvaiheesta riippuen maakunta-, yleis- ja asemakaavoitus. Näiden avulla pyritään luomaan maankäytöllisiä edellytyksiä seudun elinkeinotoimintojen kehittämiselle sekä sujuvan ja turvallisen arjen takaamiseksi.

Lisäksi maakunnassamme tehdään muita erilaisia liikenteellisiä tarkasteluja mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmassamme (LJS) tunnistettujen selvitystarpeiden pohjalta.

Kanta-Hämeen logistiikkaselvitys 2024

Työn tavoitteena on ollut luoda ajantasainen kokonaiskuva Kanta-Hämeen alueen logistiikan nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä peilata logistiikan trendien vaikutuksia tulevaan kehitykseen. Tavoitteena on ollut tunnistaa elinkeinoelämän toiminnalle ja toimintaedellytysten kehittämiselle tärkeät liikenneverkon osat sekä palvella alueen liikennejärjestelmän kehitystä. Työn tuloksia käytetään myös maakuntakaavoituksen pohjatietoina elinkeinoelämän logistiikkatarpeiden osalta.

Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko 2024

Pyöräliikenteen tavoiteverkon kehittämisessä tähdätään tavoitevuoteen 2050. Työssä tunnistettiin maakunnan keskeisimmät pyöräliikenteen yhteydet ja yhteystarpeet arkipyöräilyn näkökulmasta huomioiden myös kestävien matkaketjujen solmupisteet. Lisäksi työssä tunnistettiin Kanta-Hämeen pyörämatkailun tärkeimmät reitit. Koko maakunnan 11 kuntaa kattavan pyöräliikenteen pääverkon ja pyörämatkailun reittien määrittely ohjaa pyöräliikenteen kehittämistä ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista ja koordinointia.

Kestävät matkaketjut Kanta-Hämeessä 2023

Tämän työn tavoitteena on ollut tunnistaa Kanta-Hämeen kestävät matkaketjut ja määritellä tärkeimmät infrastruktuuria koskevat kehittämistoimenpiteet matkaketjujen toimivuuden parantamiseksi ja kestävän liikkumisen lisäämiseksi. Työn avulla luodaan edellytyksiä kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden olosuhteiden parantamiseen erityisesti tärkeimmiksi tunnistetuilla kestävän liikkumisen matkaketjuilla ja laatusolmuilla.

Päärataselvitys 2023

Faktaa Helsinki-Tampere-väliltä: Pääradan linjausvaihtoehdot Pasi Holm ja Santeri Lajunen, Finnish Consulting Group 2023. Selvityksessä on vertailtu nykyisen pääradan kehittämistä ja Suomi-rata Oy:n esittämää uutta ratayhteyttä.

Päärataselvitys 2020

 Taloustutkimus selvitti, että valtaosa Helsingin ja Tampereen välisestä työmatkaliikenteestä suuntautuu näiden kaupunkien välille muodostuneen työmarkkina-alueen keskiosiin, tai keskiosissa kunnasta toiseen. Päästä päähän ulottuvien työmatkojen määrä on tähän nähden vähäinen.

Valtatie 2 kehittämisselvitys 2017

Valtatien 2 parantaminen on ylimaakunnallinen hanke, jossa kakkostietä tarkastellaan kokonaisuutena. Selvityksen tavoitteena oli saattaa liikennekäytävän kehittämissuunnitelmat ajan tasalle ja yhdenmukaiseksi muiden liikennekäytäväsuunnitelmien ja liikennepoliittisten linjausten kanssa.

Valtateiden 2 ja 9 parantaminen Humppilan kohdalla, aluevaraussuunnitelma 2020

Tavoitteena on ollut suunnitella ratkaisu, jolla turvataan valtateiden merkittävä rooli pääväylinä sekä mahdollistetaan maankäytön kehittyminen Humppilan kohdalla.

Valtatie 10 kehittämisselvitys 2021

Tavoitteena on ollut muodostaa kokonaisnäkemysvaltatien 10 nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä osoittaa jatkosuunnittelutarpeet.

Kantatie 54 kehittämisselvitys 2020

Tavoitteena on ollut kokonaisnäkemyksen muodostaminen kantatien 54 nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Kantatie 54 parantaminen välillä välillä Kormu–Kuuloja, aluevaraussuunnitelma 2022

Kantatie 54 kehittämisselvityksen pohjalta laadittu kantatien vilkkaimman jakson toimenpiteiden tarkempi suunnittelu.