Etusivu / Elinvoima ja kehittäminen / Projektit / Häme Goes into Ecosystems

Häme Goes into Ecosystems

Päivitetty

Häme Goes into Ecosystems -hanke (HGiE) edistää kantahämäläisten osallistumista innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, joissa yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, alueen julkisten ja järjestötoimijoiden vahvuudet ja paras osaaminen hyödynnetään maakunnan yhteiseen kehittämiseen.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2024.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 357 000 euroa.
Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha / TEM ja Hämeen liitto

Hankkeen kuvaus

Suomessa on tavoitteena kehittää tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) toimintaympäristöä merkittävästi. Suomen TKI-tiekartta luo suuntaviivat kestävään kasvuun ja hyvinvointiin sekä T&K-toiminnan määrän ja kunnianhimon tason nostoon. Tavoitteena on nostaa T&K-menojen BKT-osuus 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

TKI-toiminnan määrän ja laadun nostamisen lisäksi tiekartan toimenpiteillä vahvistetaan osaamiskeskittymiä ja ekosysteemejä, lisätään T&K-toimijoiden yhteistyötä ja monipuolistetaan julkisen sektorin roolia innovaatiotoiminnan vauhdittajana ja hyödyntäjänä. Tiekartan toimilla nostetaan osaamistasoa, parannetaan suomalaisen TKI-ympäristön kansainvälistä vetovoimaa ja kannustetaan yrityksiä TKI-investointien lisäämiseen Suomessa.

Kanta-Hämeessä yhteistyötä ja verkostotoimintaa tehdään luonnollisesti myös yli maakuntarajojen ja kansainvälisesti. Samalla avataan väyliä ja luodaan kontakteja, joiden avulla liitytään kansallisiin ja myös EU-tason ja globaaleihin innovaatioekosysteemeihin. Eri toimien kytkeminen toisiinsa jäsentää yhdessä tehtävää kehittämistä, vähentää päällekkäisyyttä ja lisää toivottavasti merkittävästi maakunnan TKI-panostuksia ja rahoitusta.

Ekosysteemisen toiminnan kehittäminen jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe toteutettiin Häme Goes for Growth -hankkeessa 2021–2022, jossa keskityttiin nykytilanteen kartoittamiseen ja pohjatyöhön. Toisen vaiheen kehitystyö Häme Goes into Ecosystems -hankkeessa käynnistyi vuoden 2023 alusta.

Häme Goes into Ecosystems -hankkeen tavoitteena on

  • edistää Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen teemojen toteuttamista.
  • vahvistaa Kanta-Hämeen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa pitkällä tähtäimellä.
  • lisätä Kanta-Hämeeseen kohdistuvaa TKI- ja ekosysteemirahoitusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  • tehostaa uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tukea, osaamisen vahvistamista ja uusien työpaikkojen luomista sekä myös elinkeinoelämän tarpeista lähtevää aluekehitystyötä.

Hanke koostuu neljästä toisiinsa kytkeytyvästä työpaketista:

Häme ja ekosysteeminen toimintamalli

Tässä työpaketissa kuvataan eri ekosysteemeiden toimijat ja selkiytetään eri toimijoiden rooleja, sovitaan yhteisiä toimintatapoja ja valmistellaan tarvittavia sopimuksia. Selvitetään ja nostetaan esille mahdollisia rahoituslähteitä.

Ekosysteemisen toiminnan tehostaminen ja fasilitointi

Tässä työpaketissa otetaan käyttöön digitaalinen yhteistyöalusta. Järjestetään sidosryhmille TKI-toimintaa edistäviä kohtaamisia ja valmennuksia, yhteiskehittämisen työpajoja sekä toteutetaan kokeiluja ja tehdään tarvittavia selvityksiä.

TKI-toiminnan ennakoiva ohjaus, seuranta ja mittaus

Tämä työpaketti kohdistuu ennakoivan hallintomallin (Anticipatory Governance OECD) soveltamiseen, Häme-portfolion jatkokehittämiseen ja hyödyntämiseen ja TKI-indikaattorien seurantaan. Lisäksi työpakettiin sisältyy kansallisen ja kansainvälisen tason benchmarking.

Hankkeen hallinto, ohjaus ja viestintä

Tämä työpaketti sisältää hankkeen hallinnon, ohjauksen ja viestinnän. Erityisesti on vahvistettava tietoa kansallisen ja kansainvälisen tason ekosysteemien toimintamahdollisuuksista maakunnan toimijoille.

Hankkeen toimintaan kutsutaan avoimesti mukaan elinkeinotoimijoita, kolmannen sektorin ja yhteiskunnan toimijoita. Hankkeen aikana tiivistetään TKI-toiminnan ja uuden liiketoiminnan kehittämisen yhteistyötä ja kehitetään sen muotoja.

Yhteystiedot

Minna Takala, projektipäällikkö, Hämeen liitto
p. +358 50 526 4658, [email protected]