Julkaistu

Hämeen liitto otti kantaa kaivoslakiuudistuksen ympäristöasioihin

Kaivoslakiuudistuksessa esitetään muutoksia varausjärjestelmään, jotka toisivat muun muassa alueellisia rajauksia, varausmaksun sekä varausajan lyhenemisen. Hämeen liiton mielestä varausmaksun asettaminen varaajalle on perusteltua. Näin vältetään ylisuurien ja tarkoituksettomien alueiden varaaminen ja varausalueista tulee harkitumpia. Hämeen liitto toteaa, että varausmaksun suuruus on kuitenkin kovin alhainen, vain 1 euro/hehtaari, joten halutun lopputuloksen saavuttamiseksi maksun määrää tulisi nostaa.

Hämeen liitto pitää hyvänä sitä, ettei varausalue saisi sijaita kaivoslain 7 § ja 9 §:ssä tarkoitetuilla alueilla, mikäli näihin pykäliin lisätään kansallispuistot, luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet. Myös varausajan lyhentäminen kahdesta vuodesta vuoteen on perusteltua, sillä edellytyksellä, että lainsäätäjä on varma siitä, että yksi vuosi on riittävä aika malminetsintäluvan hakemiselle.

Lisäksi kaikki parannukset, jotka lisäävät tiedonsaantia ja mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä ovat tervetulleita, kuten vaikkapa varaajan ilmoitusvelvollisuus varausilmoituksen jättämisestä,

toteaa maakuntainsinööri Paula Mustonen Hämeen liitosta.

Hämeen liitto vaatii selkeämpää kirjausta eri lakien välille. Kaivoslakiin tulisi kirjata selvemmin, mitä muiden lakien, esimerkiksi ympäristönsuojelu- tai luonnonsuojelulaki, velvoitteita hakijan on otettava huomioon varauksia, malminetsintä- tai kaivos- ja kullanhuuhdontalupia haettaessa. Hämeen liitto katsoo, että tällä hetkellä myös lakien väliset suhteet ovat epäselvät ja lainsäätäjän tulisi harkita sitä, voiko kaivoslakipykäliin lisätä enemmän viitteitä muuhun lainsäädäntöön.

Suurin ongelma lakiluonnoksessa Hämeen liiton mukaan on se, ettei siinä yksiselitteisesti kielletä malminetsintää ja kaivosvarauksia luonnonsuojelualueilla tai muilla arvokkailla luonnonalueilla.

Perusteluna on se, että asia kuuluu luonnonsuojelulakiin, mutta uutta ehdotusta siitä ei vielä ole hyväksytty, joten ei vielä ei voida tietää, tuleeko kaivostoiminnan harjoittaminen kansallispuistoissa sallituksi vai kielletyksi luonnonsuojelulaissa,

Paula Mustonen sanoo.

Hämeen liitto esittää, että nykyisen kaivoslain pykälään 7 §, jossa määritellään missä malminetsintä työtä ei saa tehdä, muutetaan siten, että sinne lisätään muiden rajoitusalueiden joukkoon kansallispuistot, luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet. Sama lisäys tulee tehdä nykyisen kaivoslain 9 §:ään, joka koskee malminetsinnän luvanvaraisuutta. Lisäksi viittaus luonnonsuojelulakiin on lisättävä.

Hämeen liitto ottaa kantaa myös kaivosvakuuteen ja kannattaa tiukempaa kaivosten lopettamisen seurantaa ja suurempia vakuuksia, joiden toivotaan tuovan muutosta muun muassa vanhojen kaivosten lopettamisista aiheutuneisiin ympäristöhaittoihin. Hämeen liitto vaatii, että siirtymäsäännöksellä kaivosten olemassa olevat vakuudet tulee välittömästi asettaa muutettujen säännösten mukaisiksi.

Kaivoslaki koskettaa suurelta osin pohjoisempaa Suomea, ja Hämeen liitto haluaa ottaa kantaa myös alkuperäiskansojen oikeuksiin todeten, että nämä on huomioitava lakiuudistuksessa, ja heitä on kuultava asian valmistelussa.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.5.2022.