Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 26.8.2019

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 astuu voimaan

Maakuntahallitus päätti 26.8. kokouksessaan, että maakuntavaltuuston toukokuussa yksimielisesti hyväksymä maakuntakaava 2040 astuu voimaan. Maakuntavaltuuston päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen neljä valitusta. Maakuntahallitus kuitenkin voi maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrätä maakuntakaavan tulevan voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Valituksista kolme koskee Tuuloksessa sijaitsevaa Paadenkolun aluetta, jonne maakuntakaavassa on osoitettu yhdistetty kalliokiviaineksen ottoalue/kiertotalousalue. Yksi valituksista koskee ohjeellisen ulkoilureitin sijaintia.

Maakuntahallitus merkitsi valitukset tiedoksi ja antaa niistä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausuntonsa syyskuussa. Olennaista on, että laajat strategiset kaavaratkaisut menevät eteenpäin ilman valituksia.

Kaavassa vahvistuu muun muassa pääradan välityskyvyn parantaminen neliraiteiseksi nykyisellä ratakäytävällä

korostaa Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa

Heikki Pusan mukaan muita merkittäviä asioita kaavassa ovat muun muassa kaupan suuryksikköjen mitoitus ja alueellinen sijoitus. Näiden lisäksi liikenneverkon pitkän tähtäimen kehittämisen linjaukset, kuten esimerkiksi Moreeni-Rastikangas eritasoliittymän paikka valtatiellä 3 Hämeenlinnan ja Janakkalan rajavyöhykkeellä ja valtatien 10 kehittäminen kantakaupungin alueella. Myös Forssan seudun ratayhteydet sisältyvät kaavaan yhteystarvemerkinnällä.

Hämeen maakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä tehty selvitys on julkaistu

Hämeessä kulttuuriympäristöt ovat olennainen osa maakunnan historiaa ja omaleimaisuutta. Hämeen liitto on laatinut uuden selvityksen Hämeen maakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Edellisen kerran rakennusperintö inventoitiin ja julkaistiin vuonna 2003 Rakennettu Häme -kirjana. Kirja toimii edelleen esimerkiksi maakuntakaava 2040 taustaselvityksenä.

Julkaisun päivitys oli tarpeen, sillä rakennusperintökohteissa ja niiden arvotuksessa on tapahtunut muutoksia. Työhön sisältyi rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelointi, ja kohteisiin kuuluvat rakennukset ja muut rakenteen valokuvattiin ja kuvattiin sanallisesti. Kohteita maakunnassa on yhteensä 584 kpl.

Selvityksen tulokset ovat yksi osoitus Hämeen juurevasta historiasta. Raporttia tullaan hyödyntämään maakunnan elinvoimatyössä, sekä maakunnan suunnittelun ja kehittämisen aineistona

kertoo maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Hämeen liitosta

Kohteet julkaistaan valokuvien ja tarkempien kohdetietojen kera kaikille avoimessa Tarinakartta-tietokannassa. Tarinakartta on Hämeen liitossa parhaillaan työn alla, ja sen avaamisesta tiedotetaan erikseen. Myöhemmin Hämeen liitto julkaisee kuvia myös tarinakirjan muodossa.

Tutustu raporttiin ja kohteisiin:

Asumisen trendejä ja menestystekijöitä

Hämeen liitto ja maakunnan kunnat yhdessä asumisen asiantuntijoiden kanssa lähtevät etsimään vastauksia ja ratkaisuja kiristyneeseen kilpailutilanteeseen asumisen vetovoimaisuudessa. Asumisen Häme -hanke starttaa syyskuussa. Hankkeessa tunnistetaan muun muassa nykyajan kaupunkiasumisen trendejä ja selvitetään, millaisia menestyskonsepteja asumisen eri muodoista on olemassa.

Etsimme tapoja soveltaa asumisen menestysmalleja hämäläiseen mittakaavaan ja maakunnan kulttuuriin sopivilla tavoilla

kertoo maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen Hämeen liitosta

Hankkeessa autetaan myös kuntia tunnistamaan paremmin niiden vahvuudet ja heikkoudet asumisen palveluihin ja tarjontaan liittyen. Näin kunnat saavat tukea oman yksilöllisen asumisen identiteetin kehittämiseen.

Maakuntahallitus myönsi Asumisen Häme –hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 105 000 euroa. Hanke on käynnissä 1.9.2019 – 31.3.2021 välisen ajan.

Hämeen liitto päivittää strategiansa ja saa uuden ilmeen

Hämeen liitto kirkastaa profiiliaan asiantuntijaorganisaationa tulevan syksyn aikana. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päätyttyä Hämeen liiton on tarpeen asemoida itsensä ja tekemisensä 2020-luvun tarpeisiin. Työssä tavoitellaan rohkeaa, tulevaisuuteen katsovaa ja kunnianhimoista näkymää, joka aidosti ohjaa Hämeen liiton toimintaa, organisaatiota ja yhteistyötä. Strategia valmistellaan tiiviinä prosessina niin, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä sen kokouksessaan 25.11.2019.

Syksyn kuluessa Hämeen liitolle työstetään myös uutta visuaalista ilmettä ja uusia verkkosivuja. Uudet verkkosivut avataan vuoden vaihteen jälkeen.

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 16.9. ja 7.10.2019.