Julkaistu

Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 25.11.2019

Valtuuston kokouksen päätteeksi palkittiin vuoden 2019 Hämeen liiton kulttuuristipendin saaja. Stipendin sai Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry (lue juttu tästä).

Maakunnan palveluksessa – asiantuntijuus intohimona

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti Hämeen liiton uuden organisaatiostrategian, jonka otsikkona on ”Maakunnan palveluksessa – asiantuntijuus intohimona”.

Strategiassa on rohkeita, ennakkoluulottomia ja kunnianhimoisia linjauksia, joilla on tuntuva vaikutus Hämeen liiton tekemisiin ja tekemättä jättämisiin.

Liitto keskittyy edunvalvontaan, yhteistyöhön ja kehittämiseen, ja kaikkia näitä punnittiin strategiaprosessissa tarkkaan. Hämeen liiton henkilöstökin oli tiiviisti mukana työn valmistelussa ja strategian sanoituksessa. Muun muassa liiton arvot saivat henkilöstön työpajan tuloksena päivitetyn muodon. Tulevaisuus: ”luomme rohkeasti suuntaa ja aistimme tulevaa”, tasapuolisuus: ”luottamuksesta arvoa”, yhteistyö: ”yhdessä sisulla” ja asiantuntemus: ”asiantuntijuus intohimona”.

Valituilla kirkkailla kärjillä Hämeen liiton on hyvä vastaanottaa 20-luvun haasteet ja ajaa koko Kanta-Hämeen asiaa

sanoo maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen

Valmistelun aikana Hämeen liiton toimintaympäristöä tutkailtiin PESTEL-analyysin avulla. Siinä tarkastellaan organisaation toimintaan vaikuttavia poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia, ekologisia ja lainsäädännöllisiä ilmiöitä ja muutosvoimia. Hämeen liiton muutosvoimina on huomioitu muun muassa elämä tulevan sote-maakunnan rinnalla. Myös kuntatalouden tiukat reunaehdot on tunnistettu.

Asetimme itsellemme ja läheisillemme kysymyksen: ”jos Hämeen liittoa ei olisi, perustaisivatko kunnat sen”. Maakuntauudistuksen edellisen valmistelun päätyttyä Hämeen liiton on täytynyt keksiä itsensä uudelleen ja luulen, että olemme onnistuneet siinä

iloitsee strategiatyötä johtanut Hämeen liiton kehittämisjohtaja Matti Lipsanen

Talousarvio huomioi kiristyneen kuntatalouden

Hämeen liiton talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut laskevat vuoden 2019 talousarvion määrästä merkittävästi eli 62 % ja samoin toimintatuotot 65 %. Lasku johtuu maakunta- ja sote-uudistuksen päättymisestä ja kesäyliopistotoiminnan siirtymisestä HAMK Akatemia Oy:lle.

Hyväksytyn voimassaolevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 mukaan vuoden 2019 talous ja toiminta oli suunniteltu perustuvan siihen, että jäsenkuntien maksuosuuksia ei nosteta. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion 2020 valmistelun lähtökohta on myöskin ollut, että jäsenkuntien maksuosuuksia ei nosteta vuodelle 2020. Vuodesta 2000 alkaen jäsenkuntien Hämeen liitolle maksamien maksuosuuksien nousu on ollut pienempi kuin kuntasektorin keskimääräinen kustannusten nousu.

Vuodelle 2020 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2.300.127 €. Kaikista toimintatuotoista merkittävimmän osan, 87 % muodostavat jäsenkuntien maksuosuudet, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2.001.400 €.

Vuoden 2020 toimintakate on -149 942 € ja tilikauden tulos -158 812 € ja tilivuosi päätyy talousarvion mukaan 151 112 euron suuruiseen alijäämään.

Anna-Mari Ahonen jatkaa maakuntajohtajana

Maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti jatkaa nykyisen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen virkaa kolmella vuodella, keväälle 2023 saakka.

Olen kiitollinen maakuntavaltuustolle ja –hallitukselle luottamuksesta. On todella mieluisaa jatkaa työtä hienossa asiantuntijaorganisaatiossa, erinomaisten työkavereiden kanssa, ja vielä käynnistää uusi vuosi uuden strategian viitoittamalla tavalla

Anna-Mari Ahonen sanoo

Maakuntahallitus esitti valtuustolle, että nykyisessä strategisessa tilanteessa, missä maakuntaliittojen rooli ja asema tulevaisuudessa on vielä selkiytymätön, ja tulee todennäköisesti muuttumaan, maakuntajohtajan virka täytetään vielä tässä vaiheessa määräaikaisena.

Tahto säilyy, lehti päättyy

Hämeen liiton sidosryhmälehti Tahto-lehti on tullut tiensä päähän. Maailma ympärillämme on jo muutamassa vuodessa muuttunut niin paljon, ettei perinteisen asiakaslehden julkaiseminen enää tunnu tarkoituksenmukaiselta.

Tässä kuitenkin vielä viimeinen Tahto-lehti, täynnä painavaa asiaa ilmastosta ja ilmastonmuutoksen hidastamisesta – se onnistuu vain yhteistyöllä. Ja lehden teeman mukaisesti, lehti on tällä erää toimitettu ainoastaan sähköisessä muodossa.

Maakuntavaltuuston ja –hallituksen kokoukset vuonna 2020

Maakuntavaltuusto kokoontuu ensi vuonna maanantaina 20.4.2020 ja maanantaina 30.11.2020.

Maakuntahallituksen kokousajankohdat vuodelle 2020 ovat seuraavat:
20.1., 17.2., 9.3., 6.4., 11.5., 8.6., 24.8., 14.9., 5.10., 9.11. ja 14.12.2020.