Julkaistu

Kahdelletoista hankkeelle lähes kaksi miljoonaa euroa rahoitusta

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi 10.6.2019 rahoitettavaksi kaksitoista hanketta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeita rahoitetaan yhteensä 1 953 675 eurolla. Hämeen ammattikorkeakoulu vetää rahoitettavista hankkeista seitsemää, joiden yhteenlaskettu rahoitus on 1 338 952 €.

Nyt rahoitettavat hankkeet toteuttavat hyvin maakuntaohjelman ja maakunnan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita, erityisesti luonnon varojen kestävää käyttöä, bio- ja kiertotaloutta. Myös muiden älykkään erikoistumisen strategian kärkien alle rahoitettiin hankkeita

kertoo maakunnan kehittämisjohtaja Marko Mälly

Parhaillaan on käynnissä, ja hyvässä vauhdissa, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu.

Euroopan komissio odottaa Suomelta ehdotusta ohjelma-asiakirjaksi alkuvuodesta 2020. Etelä- ja Länsi-Suomen yksitoista maakuntaa esittävät, että EU:n aluepolitiikan kehittämisvarat jaetaan aiempia ohjelmakausia tasaisemmin koko maahan. Varojen jaolle suuralueiden rajoja noudatellen ei Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien mukaan ole enää perusteita. Kasvu, työllisyys ja koulutus ovat koko Suomelle yhteisiä tavoitteita. Uudella rahoituskaudella riittää yksi kansallinen ohjelma

Marko Mälly taustoittaa uuden kauden valmistelua

Rahoitettavat hankkeet (päätoteuttaja, hankkeen EAKR- ja valtion tukiosuus):

 • LUO Net GOES International (HAMK, 369 787 €): Hankkeessa vahvistetaan biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa.
 • Western Lakeland Kanta-Häme (HAMK, 269 276 €): Hakkeessa kehitetään pk-yritysten liiketoimintaa, vahvistetaan Tavastia brändiä ja jatkokehitetään Gotavastia.fi –verkkosivuja. Hanke koordinoi Visit Finlandin Western Lakeland –toimintaa Hämeessä ja edistää vastuullista matkailua.
 • 5G START (HAMK, 157 500 €): Hanke aloittaa 5G:n hyödyntämiseen liittyvän kehitys- ja tutkimustyön maakunnan elinkeinojen tukemiseksi.
 • VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet (HAMK, 111 750 €): Hankkeessa tuotetaan ja jalkautetaan uutta tietoa yritysten mahdollisuuksista hyödyntää pelimoottoriteknologiaa omassa tuotannossaan ja toiminnassaan.
 • Yhteistyörobotit – Robotiikan toinen sukupolvi (HAMK, 165 828 €): Tavoitteena on tukea Hämeen maakunnan teknologiateollisuuden yritysten kilpailukykyä edistämällä yhteistyörobotiikan käyttöönottoa, yritysten tuotantomenetelmien kehittämistä ja kokeilu- ja innovaatiotoiminnan lisääntymistä.
 • Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä (HAMK, 154 589 €): Hankkeessa yhdistetään hevosmatkailu osaksi alueen luontoaktiviteetteja ja ruoka- ja matkailupalveluja yrittäjien välisiä verkostoja, yhteistyötä ja markkinointia lisäämällä.
 • Häme Design Factory (HAMK, 110 222 €): Tavoitteena on rakentaa maakuntaan innovaatioalusta, jonka toimintoja tulee saataville Hämeenlinnaan, Riihimäelle ja Forssaan. Tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulun ja alueellisten pk-yritysten yhteistyötä, mahdollistaen näin yritysten kasvua.
 • FRUSH – Järkivihreä toimintamalli (Forssan Yrityskehitys Oy, 130 690 €): Mahdollistetaan FRUSH-tapahtuman toteutuminen myös tulevina vuosina ja täytetään sille asetettu kansainvälistymisen tavoite.
 • Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY) (Green Net Finland ry, 138 545 €): Hankkeessa kehitetään kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja –materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta liiketoimintaa.
 • Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli (Linnan Kehitys Oy, 90 298 €): Tavoitteena on luoda palvelumuotoilua hyödyntäen yhtenäinen palvelukonsepti maakunnan yritysten kansainvälistymisen tueksi ja yhtenäiset toimintatavat Team Finland Häme –verkoston kanssa.
 • WIMMA – We Master the IoT (Teknologiakeskus TechVilla Oy, 28 000 €): Hankkeen päätavoite on rohkaista pk-yrityksiä ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja liiketoimintansa eri osa-alueilla sekä parantaa yritysten digitaalisuuteen liittyviä kyvykkyyksiä.
 • Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi (Helsingin yliopisto, 227 190 €): Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa vesistöön kulkeutuvien jätevesien, valumavesien ja käyttöveden mikrobiologisista riskeistä ja riskienhallinnasta ja erityisesti vesien mikrobiologiseen puhdistamiseen käytettävistä ratkaisuista.

Hankkeista Western Lakeland Kanta-Häme, Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli ja WIMMA We master the IoT noudattavat rahoitusohjelman toimintalinjaa 1 (Pk-yritystoiminnan kilpailukyky), muut toimintalinjaa 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen).

Syksyllä 2019 haetaan hankkeita asumisen teemaan

Hämeen liitolla on käytettävissään vielä n. 134 000 € ohjelmarahoitusta toimintalinjalla 2, ja lisäksi mahdollisesti päättyneistä hankkeista palautuvia varoja. Syksyllä 2019 järjestetään yksivaiheinen haku syys-lokakuussa, josta valitaan yksi tai useampi kertakorvaushanke. Päätökset tehdään viimeistään joulukuun maakuntahallituksen kokouksessa. Rahoitus tullaan kohdentamaan asumisen teemaan Häme-ohjelman 2018+ ja älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden mukaisesti.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 14.10.2019.