Julkaistu

Kantahämäläisille hankkeille lähes neljä miljoonaa euroa REACT-EU -rahoitusta

Rahoituspäätöksen saaneista hankkeista kahtatoista tuetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoista. Rahoituksen myöntää Hämeen ELY-keskus. Hämeessä käytettävissä oleva REACT-EU-ESR -rahoituksen osuus on yhteensä 2,036 miljoonaa euroa.

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Hämeen MYR puoltaa rahoitettavaksi yhtätoista hanketta. Kanta-Hämeessä Hämeen liitolla on jaettavaksi 1,925 miljoonaa euroa REACT-EU-EAKR -varoja. Hämeen maakuntahallitus käsittelee hankkeet vielä kokouksessaan 14.6.2021.

Hankkeiden on lisäksi tuettava Häme 2018+ -maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen painopisteitä (EAKR) sekä Kanta-Hämeen alueellista selviytymissuunnitelmaa.

Kanta-Hämeeseen 2,036 miljoonaa euroa ESR-tukea

Hämeen ELY-keskus järjesti 22.2.–9.4.2021 REACT-EU-ESR –hankehaun. Tällä käynnissä olevan rakennerahasto-ohjelman lisärahoituksella tuetaan elpymistä koronapandemian aiheuttamasta kriisistä nopeilla toimilla.

Etelä-Suomen suuralueelle tuli yhteensä 97 hakemusta. Pelkästään Hämeessä toteutettavia näistä oli 8 hanketta ja 14 maakuntarajat ylittäviä niin, että Hämeen alue oli hankkeissa mukana. Hämeen yhteistyöryhmä puoltaa haetuista rahoitettavaksi seuraavat 12 hanketta:

 • Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeelle 444 998 euroa
  Kanta-Hämeeseen kohdistuvan hankkeen tavoitteena on digitaalisen koulutuspalvelun muotoiluosaamisen vahvistaminen sekä saavutettavaan ja hybridisti toteutettavaan opetukseen soveltuvien käyttötapausten tunnistaminen, kehittäminen, testaaminen ja soveltaminen.

  Hankkeen päätoteuttajana on Suomen eOppimiskeskus ry ja osatoteuttajina Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on käynnissä 1.9.2021–31.8.2023 välisen ajan.
 • Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä -hankkeelle 266 936 euroa
  Hankkeen tavoitteena on kehittää kantahämäläisten nuorten mielenterveyttä edistävä ja helposti saavutettava digitaalinen toimintamalli, joka perustuu nuorta motivoivaan osallistamiseen.

  Hankkeen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu 1.6.2021–31.5.2023 välisenä aikana.
 • Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla -hankkeelle 260 307 euroa
  Kanta-Hämeeseen kohdistuvan hankkeen tuloksena saadaan uusia sivuvirtainnovaatioita, joita hyödynnetään yritysten toiminnassa. Osa voidaan aloittaa heti ja osa pitkällä aikavälillä, huomioiden muun muassa lainsäädäntö ja resurssit.

  Päätoteuttajan on Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajan Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on käynnissä 1.8.2021–31.8.2023.
 • KYKY – Yritysten muutoskyvyn vahvistaminen -hankkeelle 199 000 euroa
  Kanta-Hämeeseen suunnatulla KYKY/Yrityksien muutoskyvyn vahvistaminen -hankkeella haetaan työkaluja ja ratkaisuja uuden tiedon tuottamiseen ja tiedolla johtamiseen, yritysten muutoskyvyn vahvistamiseen sekä yritysten osaamisvajeeseen liittyviin tarpeisiin, sekä uusien yhteiskehittämisverkostojen luomiseen.
 • Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeelle 264 486 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus on 66 122 euroa
  Tämän ylimaakunnallisen hankkeen tavoitteena on kouluttaa noin 240 puutteelliset digiperustaidot omaavaa, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä Etelä-Suomen alueella.

  Hankkeen päätoteuttajana on Opintotoiminnan Keskusliitto ry ja osatoteuttajina Kansanvalistusseura sr ja Marttaliitto ry. Hanke on käynnissä 1.9.2021–31.8.2023 välisen ajan.
 • UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt) -hankkeelle 546 485 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus 233 177 euroa
  Tällä maakuntarajat ylittävällä hankkeella on tavoitteena kehittää vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen käyttöön soveltuvia fyysisdigitaalisia oppimisen tiloja, visuaalisia ja virtuaalisia käytännön taitojen harjoitteluun sopivia digitaalisia oppimisympäristöjä, vuorovaikutteista valkotaulua/kosketusnäyttöä pedagogisesti hyödyntävä yli toimipaikkarajojen toimiva opetusmalli sekä digitaalista saavutettavaa materiaalia vaativan erityisen tuen opiskelijoille etä- ja hybridiopetuksen ja ohjauksen tueksi.

  Hankkeen päätoteuttajan on Kiipulasäätiö sr ja osatoteuttajina Invalidisäätiö sr ja Ammattiopisto Live. Hanke on käynnissä 1.6.2021–31.8.2023.
 • DigiHäme – Helposti saavutettavat yrityspalvelut -hankkeelle 386 000 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus 193 300 €
  Tässä ylimaakunnallisessa hankkeessa kehitetään koronasta toipumiseksi ja yritysten muutostilanteiden tueksi digitaalinen palvelualusta ja yritysklinikkamalli, joka tukeutuu Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä kehitettyyn Hämeen Yrityspalvelumalliin.

  Hankkeen toteuttajina yhteistyössä ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.
 • VALKKU – Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen -hankkeelle 151 432 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus 75 716 euroa
  Ylimaakunnallisen VALKKU-hankkeen tavoitteena on parantaa Uudenmaan ja Hämeen green care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjien sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävien hyvinvointialan yrittäjien osaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä valmiuksia uudistaa ja kehittää yritystoimintaa selviytymään korona-ajan yli ja sitä seuraavassa uudessa toimintaympäristössä.

  Hankkeen toteuttaa Työtehoseura 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana.
 • HelNo & Hyria Laboratories – Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa -hankkeelle 246 888 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus 123 444 euroa
  Tämän ylimaakunnallisen hankkeen tavoitteena on auttaa hankkeen toiminta-alueen matkailuyrityksiä nopealla aikataululla toipumaan koronaviruksen aiheuttamasta asiakaskadosta uusia liiketoimintamalleja ja -kanavia kehittämällä, parviälyä hyväksikäyttäen toisilta parhaita käytäntöjä oppimalla ja käytännön soveltamisen valmentamisella sekä edistää alueen yritysten, kuntien, oppilaitosten ja muiden matkailutoimijoiden kaupallista hyvinvointia myös pitkällä aikajänteellä.

  Päätoteuttajana on HelsinkiNorth ja osatoteuttajana Hyria Koututus Oy. Hanke on käynnissä 1.8.2021–31.7.2023 välisen ajan.
 • GASTROPAJAT -hankkeelle 220 959 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus 50 000 euroa
  Tämän ylimaakunnallisen hankkeen päämääränä on vaikuttaa harvaanasutun seudun matkailualan yrittäjien osaamisen lisääntymiseen. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa matkailuyrittäjille Gastropajat-oppimiskokonaisuus ja -materiaali vastuullisen ruokamatkailun tuote- ja laatuosaamisen, siihen liittyvän markkinointiosaamisen ja muutoskyvyn sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

  Hankkeen toteuttaa Lomalaidun ry 10.4.2021–31.8.2021 välisenä aikana.
 • Murroksesta menestykseen – Asiantuntijaverkosto muotikaupan transformaation tukena -hankkeelle 359 592 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus 50 000 euroa
  Tämän ylimaakunnallisen hankkeen tarkoituksena on auttaa eteläsuomalaisia muotikaupan yrityksiä toimintansa digitalisoimisessa ja kansainvälistämisessä ja siten auttaa alaa luomaan uusia työpaikkoja Etelä-Suomeen. Hankkeen myötävaikutuksella synnytetään 500 uutta työpaikkaa.

  Toteuttajana on Fashion Finland Oy ja hanke on käynnissä 1.5.2021–30.4.2023 välisen ajan.
 • Uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluja -hankkeelle 334 552 euroa, josta Kanta-Hämeen osuus 100 000 euroa
  Tämän ylimaakunnallisen hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista liiketoimintaa koronasta kärsineille yrityksille ravintola-, matkailu- ja kulttuurialoilla.

  Päätoteuttajana on Careeria Oy ja osatoteuttajana Hyria koulutus Oy. Hanke on käynnissä 1.9.2021–1.8.2023 välisen ajan.

Kanta-Hämeen hankkeille 1 924 998 euroa REACT-EU-EAKR -rahoitusta

Etelä-Suomen EAKR-haku toteutettiin 22.2.–31.3.2021. Maakuntiin etsittiin sellaisia hankkeita, jotka tukevat alueita koronapandemian vahinkojen korjaamisessa ja jotka luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Kanta-Hämeessä haettavaksi avattiin ainoastaan REACT-EU-EAKR -rahoituksen erityistavoite 12.2., jonka mukaan hankkeiden on tuettava maakunnan omaa selviytymissuunnitelmaa ja maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategisia valintoja.

Kanta-Hämeessä hakemuksia jätettiin 23 kpl, joista kuusi on ylimaakunnallisia. Kanta-Hämeessä haettu kokonaisrahoitus oli 4 752 379 euroa. Hämeen liitolla on käytössään 1 925 000 euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa rahoitettavaksi seuraavat yksitoista hanketta:

 • Evon uusi aika -hankkeelle 149 063 euroa
  Evon uusi aika -hankkeen tarkoituksena on Evon Tiedekansallispuistoon liittyvän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen uusiksi palveluiksi ja liiketoiminnaksi yhdessä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa edistetään muun muassa verkostoitumista, digitaalisuutta, alueen saavutettavuutta, vastuullista matkailua sekä pk-yritysten tuote- ja palvelutarjonnan monipuolistamista Evon alueella.

  Hankkeen toteuttaa Hämeen ammatti-instituutti Oy 1.6.2021–31.8.2023 välillä.
 • BIO-OSAKE – Bioraaka-aineosaamisen keskus -hankkeelle 243 920 euroa
  Bioraaka-aineosaamisen keskus (BIO-OSAKE) on erilaisten biopohjaisten raakaaineiden tuotanto- ja jalostamisosaamisen keskittymä Kanta-Hämeessä. Toiminnan päätavoitteina on vahvistaa biopohjaisten raaka-aineiden arvoketjuja sekä mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan ja innovaatioiden syntymistä alueelle.

  Hankkeen toteuttajan on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus LUKE. Hanke on käynnissä 1.8.2021–31.8.2023 välisen ajan.
 • BIO-OSAKE Investoinnit -hankkeelle 46 900 euroa
  BIO-OSAKE Investoinnit -hanke muodostaa hankeparin BIO-OSAKE -hankkeen kanssa. BIO-OSAKE Investointien avulla saadaan toteutettua BIO-OSAKE –hankkeen biopohjaisten raaka-aineiden jatkojalostus- ja tuotteistusosuudet. Investointihankkeen hankinnoilla tuetaan uusien raaka-aineketjujen muodostumista raaka-aineiden prosessointimahdollisuuksia vahvistamalla ja tarjotaan yrityksille toimintaympäristö, jossa tutkimusosaajat tukevat uusien liiketoimintaideoiden ja sovellusten konseptointia.

  Hankkeen toteuttajan on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus LUKE. Hanke on käynnissä 1.8.2021–31.8.2023 välisen ajan.
 • VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä -hankkeelle 199 357 euroa
  Hankkeen tavoitteena on kohdennetulla ja yritysten todellisista tarpeista lähtevillä toimilla tukea Hämeessä toimivien kiertotalousalan pk-yritysten toipumista COVID-19 aiheuttamasta taloudellisesta haasteesta sekä luoda edellytyksiä kiertotalouden pitkäjänteiselle kehittämiselle digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen avulla.

  Toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja hanke on käynnissä 1.5.2021–30.4.2023 välisen ajan.
 • Hevoshäme – Kestävän hevosmatkailun maakunta -hankkeelle 266 010 euroa
  Hankkeen tavoitteena on kestävien ja laadukkaiden hevosmatkailupalveluiden kehittäminen, sekä elinvoimaisen ja monipuolisen hevosyrittäjyyden tukeminen maakunnassa näitä kokoavan HevosHäme -brändin avulla. Elinvoimaiset ja uudistuvat hevosyritykset tukevat alueellista työllisyyttä, sekä Kanta-Hämeessä opiskelevien korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia asettua, työllistyä ja toimia yrittäjinä alueella.

  Päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Forssan Seudun Hippos ry, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry ja Luonnonvarakeskus LUKE. Hanke on käynnissä 1.6.2021–31.8.2023 välisen ajan.
 • Robo Hoiva -hankkeelle 178 342 euroa
  Hankkeen tavoitteena on tunnistaa robotiikan mahdollisuuksia osana hoivaprosesseja yhdessä hoiva-alan yritysten kanssa sekä korvata raskaita, vaarallisia ja toistuvia työtehtäviä (työntekijänäkökulma) robotiikan avulla. Oletuksena on, että robotiikan avulla voidaan parantaa hoivan koettua laatua (asiakasnäkökulma) ja siksi hankkeessa tutkitaan ihmisen ja robotiikan välistä vuorovaikutusta. Hankkeen aikana laaditaan hoivarobotiikan nykytila-analyysi sekä RoboHoiva -tiekartta.

  Päätoteuttajan on Riihimäen kaupunki ja osatoteuttajina Hyria koulutus Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Hanke toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023 välisenä aikana.
 • Robo Hoiva investointiosuus -hankkeelle 35 000 euroa
  Robo Hoiva investointiosuus muodostaa hankeparin Robo Hoivan kanssa. Investointiosuus mahdollistaa logistiikkarobotin hankkimisen ja prototyypin rakentamisen.

  Päätoteuttaja on Riihimäen kaupunki ja osatoteuttajana Hyria koulutus Oy. Hämeen ammattikorkeakoulu ei ole investointihankkeessa taloudellisesti mukana, mutta HAMKin rooli logistiikkarobottiin liittyvissä toimenpiteissä on merkittävä. Hanke on käynnissä 1.9.2021–31.8.2023 välisen ajan.
 • Kaupunki 4.0 – Infrastruktuurin mittarointi, tietovirtojen hallinta ja toimintojen ohjaaminen -hankkeelle 214 640 euroa
  Tavoitteena on lisätä tiedolla johtamisen mahdollisuuksia entistä ekologisemman ja vähähiilisemmän kaupunkiympäristön synnyttämiseksi.

  Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristökeskus SYKLI Oy ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Riihimäen kaupunki. Hanke on käynnissä 1.7.2021–30.6.2023 välisen ajan.
 • Suunta luontoon -hankkeelle 168 194 euroa
  Suunta luontoon -hankkeen päätavoitteena on tukea pandemiasta elpymistä digitaalisia ja vihreitä luontoliikunta- ja matkailupalveluja kehittämällä ja niiden toimintaedellytyksiä parantamalla. Hankkeen tavoitteena on niin ikään rakentaa Kanta-Hämeeseen digitaalisia melontasuunnistuskohteita ja maastopyöräreittejä, kehittää reittien ja kohteiden matkailullista sisältöä ja saavutettavuutta sekä luoda uusia ja vahvistaa olemassa olevia liiketoimintamahdollisuuksia.

  Päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Vanajavesisäätiö sr. Hanke on käynnissä 1.6.2021–31.5.2023 välisen ajan.
 • Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeelle 252 542 euroa
  Hanke tukee pk-yritysten uusiutumista ja palaamista kestävän kasvun tielle nykyisen häiriötilanteen jälkeen. Hankkeessa julkisten hankintojen kehittämistä käytetään vipuna, joka nopeuttaa yritysten sekä aluetalouden yhteistä vihreää siirtymää.

  Päätoteuttajan on Hämeen Yrittäjät ry ja osatoteuttajana MTK Häme ry. Hanke on käynnissä 1.6.2021–31.8.2023 välisen ajan.
 • SatoBotti –hankkeelle 171 030 euroa
  Tämän projektin tavoitteena on tarjota marja- ja maatiloille sekä kasvihuoneille robotisoituja ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa tuotantoa, vähentää riippuvuutta kausityövoimasta, nostaa tuotteiden hygieniatasoa sekä parantaa työergonomiaa.

  Hankkeen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmällä on julkisuudessa melko näkymätön mutta taustalla erittäin vaikuttava rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR koostuu maakunnan kehittämisen kannalta tärkeimmistä yhteistyötahoista ja valtionhallinnon organisaatioista. MYR toteuttaa maakunnissa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kumppanuusperiaatetta. MYR työskentelee maakuntavaltuuston toimikauden ajan ja sen esittelijänä toimii maakuntajohtaja. Kokouksen valmistelutehtäviä hoitaa MYRin sihteeristö, jonka puheenjohtajana toimii maakunnan kehittämispäällikkö Hämeen liitosta.

Yhteistyöryhmä käsittelee ja toteuttaa Kanta-Hämeen kehittämiseen vaikuttavien toimien ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista. MYR on maakuntahallituksen asettama ja sen tehtävistä säädetään alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan hallinnointia ohjaavassa laissa (ALKE-laki 7/2014).

Yhteistyöryhmä antaa rahoittavaa viranomaista sitovan lausunnon sihteeristönsä esityksen pohjalta, jonka jälkeen rahoittajaviranomainen eli tässä tapauksessa maakuntahallitus tekee lopulliset rahoituspäätökset. Jos MYR on tehnyt hankkeesta puoltavan rahoituslausunnon, maakuntahallitus voi poiketa tästä ainoastaan silloin, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi rahoitusohjelman mukainen. MYRin tekemästä ei-puoltavasta lausunnosta rahoittaja ei voi poiketa lainkaan. Yhteistyöryhmän tekemät hanke-esityksiä koskevat lausunnot eivät myöskään ole valituskelpoisia.