Julkaistu

Maakunnan väkiluvun ennustetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2026

Tilastokeskuksen väestöennuste perustuu havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niissä ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollisia vaikutuksia tulevaan väestökehitykseen, toisin kuin Hämeen liiton tekemässä omassa väestösuunnitteessa.

Kanta-Hämeen asukasmäärä on lähellä Hämeen liiton ennustamaa lukua

Kanta-Hämeen väkiluku on tällä hetkellä lähes se, jonka Hämeen liitto ennusti vuonna 2018. Maakunnan väestösuunnitteessa asukkaiden määrä laskisi vuoteen 2025 saakka ja seuraavasta vuodesta se lähtisi tasaisesti nousuun. Vuonna 2040 Kanta-Hämeessä olisi yhteensä 176 000 asukasta.

Tilastokeskus puolestaan ennustaa, että Kanta-Hämeen väkiluku laskisi tasaisesti vuosittain ja olisi vuonna 2040 159 251 asukasta. Tilastokeskus on parantanut ennustettaan Kanta-Hämeen ja sen seutujen osalta selvästi edelliseen kaksi vuotta sitten julkaistuun ennusteeseen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että maakunnan väestökehitys on ollut parempaa vuosina 2019–2021.

Hämeen liiton suunnite on ollut jo pitkään lähes samalla tasolla kuin virallinen väkiluvun toteuma.

Jesse Marola, maakunta-analyytikko, Hämeen liitto

Seutujen ennusteissa eroavaisuuksia

Kanta-Hämeen kolmea seutua tarkasteltaessa väkiluku on Hämeenlinnan seudulla tällä hetkellä parempi kuin Hämeen liiton tai Tilastokeskuksen ennustamat olettavat. Erona on, että Hämeen liitto ennustaa Hämeenlinnan seudun väestön kasvavan vuosittain vuoteen 2040 saakka, kun taas Tilastokeskus ennustaa sille loivaa laskua.

Riihimäen seudulla väkiluku on hieman matalampi kuin Hämeen liiton suunnite näyttää. Sen mukaan seudun asukasmäärä lähtisi kasvuun vuonna 2023. Tilastokeskus puolestaan ennustaa väkiluvun tasaista laskua vuoteen 2040 saakka.

On mielenkiintoista nähdä lähteekö Riihimäen seudun toteuma seuraamaan meidän vai Tilastokeskuksen trendisarjaa.

Jesse Marola, maakunta-analyytikko, Hämeen liitto

Forssan seudun osalta asukasluku on lähes se, mitä Hämeen liitto on ennustanut. Tässä kohtaa Hämeen liiton suunnite ja Tilastokeskuksen ennuste eroavat kaikkien vähiten toisistaan. Molemmissa ennustetaan laskua vuoteen 2040 saakka, tosin sillä erotuksella, että Hämeen liiton ennustama väkiluvun väheneminen on huomattavasti maltillisempaa.

Tilastokeskus peilaa kehitystä menneeseen

Trendilaskelman luonteen mukaisesti Tilastokeskuksen väestöennuste perustuu puhtaasti matemaattiseen laskentamalliin edellisiltä vuosilta ja siinä tulevaisuutta peilataan menneen kehityksen pohjalta. Ennustetta laadittaessa ei siis oteta kantaa siihen, miten väestön määrän tulisi kehittyä.

Näitä väestöennustelukuja tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että ennuste osoittaa vain sen millainen väestökehitys on luvassa, jos se jatkuisi muuttumattomana seuraavat vuosikymmenet.

Jesse Marola, maakunta-analyytikko, Hämeen liitto

Tilastokeskuksen ennuste perustuu puhtaasti matemaattiseen laskentamalliin, kun taas Hämeen liiton suunnite sisältää aina myös alueen tulevaan kehitykseen liittyviä tavoitteellisia elementtejä ja oletuksia. Lisäksi suunnitteessa otetaan huomioon maakunnan ominaispiirteitä ja kehitysnäkymiä. Se siis sisältää paljon tarkemmin paikallistietoa alueen sisällä vaikuttavista tekijöistä. Tällaisia ovat esimerkiksi lähivuosien tiedossa olevat ja arvioidut rakentamismäärät kunnissa.

Pandemia-ajan kehitys ei näy Tilastokeskuksen ennusteessa

Covid-19-pandemia on muuttanut maan sisäistä muuttoliikettä. Tämä kehitys ei kuitenkaan näy Tilastokeskuksen ennusteessa, sillä yhden vuoden aikana tapahtuneille muutoksille ei voida antaa trendipohjaisessa ennusteessa liikaa painoarvoa.

Jos nyt havaittu muuttoliikekehitys jatkuisi muutaman vuoden eteenpäin ja siinä tapahtuisi pysyvämpiä muutoksia, seuraava ennuste voisi näyttää huomattavasti erilaisia aluekehityslukemia, Jesse Marola sanoo.

Jesse Marola, maakunta-analyytikko, Hämeen liitto

Etätyön määrä on lisääntynyt, mikä vaikuttaa ihmisten muuttohalukkuuteen eikä työn perässä muuttaminen ole enää välttämätöntä. Tulevat vuodet näyttävät onko muutos pysyvämpää vai palaammeko menneeseen trendiin ja kehitykseen.

Väestösuunnite ja ennuste ovat päätöksentekijöiden työkaluja

Hämeen liiton väestösuunnitteen ja Tilastokeskuksen väestöennusteen tehtävänä on tarjota maakunnan päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi tarvitaanko toimia, joilla väestökehitykseen yritettäisiin vaikuttaa.

Päättäjien tulisi arvioida ennusteen osoittaman väestökehityksen suotavuus ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin, mikäli ennusteen osoittama kehityksen suunta ei ole toivottu.

Lisätietoja:

Hämeen liiton väestösuunnite, Kanta-Hämeen ja sen seutujen väkiluvun virallinen toteuma sekä Tilastokeskuksen väestöennusteen vertailu löytyvät Hämeen liiton verkkosivuilta. Tilastokeskuksen väestöennuste 2021 löytyy tästä linkistä.

Seuraava Tilastokeskuksen väestöennuste julkaistaan syksyllä 2024. Hämeen liitto laati väestösuunnitteen vuonna 2018 ja on päivittänyt sitä vuonna 2020.

Yhteydenotot:

Jesse Marola, maakunta-analyytikko, p. 050 592 6562, [email protected]