Julkaistu

Vihreän kasvun ohjelma jäsentää kasvusuunnitelman Kanta-Hämeelle

Häme Goes for Growth vauhdittaa maakunnan yritysten kasvua ja verkostoja

Hämeen liiton johdolla laaditaan parhaillaan Vihreän kasvun ohjelmaksi kutsuttua, koko maakunnan yhteisen kehittämisen kokonaissuunnitelmaa, joka kytkee maakunnan elinkeinoelämän ja yrityskentän mukaan aluekehittämiseen aivan uudella tavalla. Samalla maakuntaan rakentuu EU:n edellyttämä älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi.

Talouden globalisaatio, teknologiamurros, digitaaliset loikat ja arvonluonnin logiikan muuttuminen luovat haasteita yritysten innovaatiotoiminnalle ja –politiikalle jo nyt. Maailmanlaajuinen kilpailu markkinoilla edellyttää yrityksiltä panostuksia aivan uudenlaisten osaamisten kehittämiseen. 

Ekosysteemit ovat yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia keskinäisriippuvuuden verkostoja. Digitalisaation luomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä nämä eri toimialojen yhteistyöalustat, -rakenteet ja ekosysteemit ovat ratkaisevia menestyksen avaimia.

Tavoitteena on saada Kanta-Hämeen yritysvetoiseen ekosysteemiin koottua ketteriä, monialaisia ja kansainvälisesti kyvykkäämpiä osaajia ja yhteistyömuotoja. Maaliskuun alussa käynnistynyt Häme Goes Global –hanke kantaa Krista Taipaleen johdolla päävastuun ohjelmatyön kansainvälisestä osuudesta, ja Häme Goes for Growth –hanke puolestaan ohjelmatyön yritysyhteistyöstä. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen ajalle 15.3.2021-31.3.2022 palkataan projektipäällikkö.

Otamme Hämeen liittona jatkossa enemmän vastuuta maakunnan TKI-toiminnan ja kansainvälistymisen eteenpäin viennistä. Julkinen sektori ei voi johtaa ekosysteemejä, mutta maakunnan liitolla on luonteva ja merkittävä rooli niiden toiminnallisessa ja taloudellisessakin tukemisessa.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Maakunnan kehittäminen, tärkeimpien tavoitteiden asettaminen sekä rohkeiden ja joskus ankarienkin valintojen tekeminen tarvitsee tuekseen laajaa yhteistyötä ja jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja hallinnon välillä.

Tavoitteena on saada aikaan toimivia kehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemejä, joissa maakunnan veturiyritysten ja alueen julkisten ja järjestötoimijoiden vahvuudet ja paras osaaminen hyödynnetään maakunnan yhteisessä kehittämisessä.

Yhteistyötä ja verkostotoimintaa tehdään luonnollisesti yli maakuntarajojen. Samalla avataan väyliä ja luodaan kontakteja, joiden avulla Kanta-Häme liittyy EU-tason innovaatioekosysteemeihin.

Häme Goes for Growth –hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2021 aikana ja siten se ajoittuu EU-ohjelmakauden alkuun ja koronaelvytystukien kiivaimpaan hakuajankohtaan. Toisen vaiheen jälleenrakentamistyö käynnistyy vuoden 2022 alusta alkaen.

Ensimmäinen vaihe keskittyy elvytyksen hengessä iskun vastaanottamisen jälkeiseen tilanteen kartoittamiseen, sekä uuden nousun vaatimaan pohjatyöhön. Painoarvoa kohdistetaan erityisesti julkisten toimijoiden ja yritysten rajapinnan vahvistamiseen.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Pyrimme tunnistamaan maakunnan suurten veturiyritysten tarpeet, kasvun esteet ja pullonkaulat, ja kokoamaan julkisten toimijoiden vaikuttamisen voimavarat ja työvälineet yrityskentän käyttöön näiden esteiden poistamiseksi tai lieventämiseksi.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Innovaatioekosysteemin rakentaminen kytkeytyy sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti käynnissä olevaan Vihreän kasvun Häme 2022-2025 –maakuntaohjelman valmisteluun ja sen aikana päivitettävään Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiaan.

Hämeen maakuntahallitus myönsi Häme Goes for Growth –hankkeelle AKKE- eli Alueiden kasvun ja elinvoiman tukeminen –rahoitusta 79 900 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 114 200 €. Hankkeen ensimmäinen vaihe on käynnissä 15.3.2021-31.3.2022.

Vihreän kasvun Häme 2022-2025 valmistelu etenee

Hämeen maakuntahallitus hyväksyi Vihreän kasvun Häme 2022-2025 –maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kuvataan maakuntaohjelman laatimisen osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä ohjelman vaikutusten arviointiprosessi. OASissa kuvataan myös työn vaiheet ja aikataulu sekä työn aikaiset vaikuttamismahdollisuudet. Asiakirja toimii maakuntaohjelman työsuunnitelmana ja sitä täydennetään prosessin aikana.

Vihreän kasvun Häme 2022-2025 -ohjelmasta valmistellaan Hämeen liiton johdolla uudenlainen aluekehittämisen toimintatapa, joka kytkee yhteen yritykset, kehittämisorganisaatiot ja tiedeverkoston sekä rahoituksen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Maakunnan toimijat ja maakuntalaiset voivat osallistua Vihreän kasvun Häme -ohjelman valmisteluun virtuaalisella työskentelyalustalla. Maakuntaohjelmoinnin aloitustilaisuutta on seurannut yhteensä yli 200 osallistujaa. Syyspuolella pääsemme ehkä virtuaalivalmistelun ohella kohtaamaan lähitilaisuuksissakin.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Maakuntahallitus kuuli ajankohtaiskatsauksen Vihreän kasvun Häme 2022-2025 valmistelun tilanteesta.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 19.4.2021.