Julkaistu

Viidelle maakunnan kestävää kasvua ja elinvoimaa tukevalle kehittämishankkeelle rahoitusta

Hämeen liitto voi käyttää AKKE-määrärahaa hankkeisiin, jotka tukevat alueen vahvuuksia ja erikoistumista, edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä, edistävät osaamista ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista. Myös selvitys- ja kehittämishankkeet, jotka edellyttävät nopeaa reagointia, vahvistat kasvua ja kansainvälistymistä ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi, soveltuvat AKKE-tuella rahoitettavaksi.

Kolmea ensimmäistä hanketta tuetaan AKKE-määrärahasta, jota on myönnetty Hämeen liitolle helmikuun 2022 aluekehittämiskeskustelussa laaditun yhteistyöasiakirjan pohjalta.

Häme Goes into Ecosystems vahvistaa maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä

Hankkeen toteuttajana on Hämeen liitto. Tavoitteena on edistää Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen teemojen toteutumista. Erityisesti hankkeessa vahvistetaan maakunnan TKI-toimintaan ja edistetään liiketoiminnan kehittämistä pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on myös lisätä Kanta-Hämeeseen kohdistuvaa TKI- ja ekosysteemirahoitusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hanke jatkaa Häme Goes for Growth -hankkeessa tehtyä työtä.

Häme Goes into Ecosystems -hankkeelle myönnettiin 249 945 euroa rahoitusta ja se on käynnissä 1.1.2023–31.12.2024 välisen ajan.

Smart Bio Center osana RUN Eurooppa-yliopiston biotalouden innovaatiohubia

Hankkeen toteuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on mukana rakentamassa alueellista RUN Eurooppa-yliopistoverkostoa yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen yliopiston kanssa. Verkoston biotalousalan tutkimusta tukemaan perustetaan HAMKin koordinoima biotalouden innovaatiohub, joka samalla tukee alueen yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä. Toiminta vahvistaa maakunnallista osaamista ja elinkeinoelämää luoden kansainvälisiä verkostoja ja lisäten alueen veto- ja pitovoimaa sekä kilpailukykyä.

Hankkeelle myönnettiin 164 872 euron rahoitus ja se on käynnissä 1.11.2022–31.12.2024 välisen ajan.

Yhteistyöllä ja koordinaatiolla kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunnaksi

Ruokakoordinaattori-hankkeen toteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu. Kanta-Hämeen tavoitteena on kiriä kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunnaksi ja tämä vaatii yhteistyötä yritysten, päättäjien sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken. Hankkeen päätavoitteita ovat TKI-rahoituksen lisääminen maakunnan alueelle ruokajärjestelmän kehittämiseksi, uudet toimintatavat yhteistoiminnan lisäämiseksi, kestävän ruokajärjestelmän eri osien tiedonvälityksen lisääminen. Tarkoituksena on myös varmistaa, että maaseutuyrityksillä ja elintarvikkeita jalostavilla yrityksillä tai hankintaketjuja kehittävillä toimijoilla on riittävä osaaminen ja tieto ympärillä tapahtuvasta toiminnasta ja kehittämisestä.

Hanke on käynnissä 1.11.2022–31.12.2024 välisen ajan ja sille myönnettiin 100 183 euroa rahoitusta.

Hämeen elinvoiman ja hyvän asumisen verkostotyötä tehdään HEHKU-hankkeessa

HEHKU-hanke tuo Kanta-Hämeen kunnat, yritykset ja kansalaisverkostot yhteen, tavoitteena kiteyttää Hämeen erityisyys asumisen ja arkielämän ympäristönä ja houkuttelevana muuttokohteena. Hankkeen tavoitteena on luoda vanhoja kaupunkialueita ja valikoituja maaseudun perinneympäristöjä kehittäen Hämeelle oma asumisen brändi. Hankkeen myötä asumisen kehittämistyötä integroidaan entistä vahvemmin yhdyskuntarakenteen ja asuntoarkkitehtuurin kestävyystavoitteisiin. Tavoitteena on myös saada kaupungit, kunnat, ammattikorkeakoulu, yritykset ja yhdistykset tekemään alusta lähtien aitoa verkostotyötä ja yhteiskehittämistä. Hyvien asumisen ympäristöjen ideointi ja kuntien elinvoimatyö tukevat toisiaan.

Hankkeen toteuttajana on Tampereen yliopisto. Hanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2024 välisen ajan ja sille myönnettiin 159 637 euroa rahoitusta.

Esteettömän liikkumisen matkaketjuja suunnitellaan Elma-hankkeessa

Tässä Hämeen ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa on tarkoituksena tunnistaa esteettömän liikkumisen kannalta tarvittavat olennaiset esteettömyystiedot kartoittamalla tilapäisesti tai pysyvämmin liikkumisesteisten henkilöiden matkustuskokemuksia koko

matkaketjusta. Hankkeen ensisijaisen kohderyhmän muodostavat esteettömän liikkumisen palveluja käyttävät tilapäisesti tai pysyvästi liikkumisia toimimisesteiset henkilöt Riihimäellä ja Riihimäen seudulla. Toissijainen kohderyhmä ovat liikkumispalveluja tuottavat toimijat, yritykset ja yhdistykset Riihimäellä ja Riihimäen seudulla.

Hanke on käynnissä 1.1.2023–30.6.2024 välisen ajan ja sille myönnettiin 70 000 euroa rahoitusta.