Julkaistu

Yhdeksälle Kanta-Hämettä kehittävälle hankkeelle myönteinen päätös – yhteensä 2,1 miljoona euroa

Tällä hakukierroksella etsittiin kehittämishankkeita tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantamiseen, digitalisaation etujen hyödyntämiseen, energiatehokkuustoimenpiteisiin, ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä kiertotalouteen siirtymiseen.

Hankkeilta edellytetään laajaa alueellista vaikuttavuutta ja niillä pitää pystyä osoittamaan vahva kytkentä elinkeinoelämään sekä yhteistyöhön tutkimus- ja koulutussektorin kanssa. Rahoitettavaksi valittujen hankkeiden tuli myös saavuttaa vähintään puolet arvioinnin maksimipistemäärästä.

Maakunnalliset kehittämistavoitteet, jotka on laajassa sidosryhmäyhteistyössä laadittu Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelmaan tulee myös näkyä hankkeen tavoitteissa kaikissa rahoitushauissamme,

sanoo kehittämispäällikkö Marko Mälly Hämeen liitosta.

Esimerkillistä onnistumista yritysten sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan sitouttamisessa

Nyt myönteisen lausunnon saaneet hankkeet vahvistavat esimerkiksi vaihtoehtoisia energialähteitä kuten biokaasutuotantoa, kotimaisten bioraaka-aineiden käyttöä terveys- ja hyvinvointituotteissa, digitaalisia ratkaisuja rakennusten purkujätteiden kierrätyksessä sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä yritystoiminnan tukena.

Hankkeet ovat esimerkillisesti onnistuneet sitouttamaan yrityksiä sekä tutkimus- ja koulutusosaamista toimintaansa. Hankkeissa tehdään myös ylimaakunnallista yhteistyötä, joillakin on toteuttajatahoja useammasta eteläsuomalaisesta maakunnasta,

toteaa maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Antti Ahonen.

Seuraava haku jo marraskuussa

Hämeen liiton seuraava rahoitushaku samasta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta avataan jo marraskuussa, jossa kaikki rahoitusohjelman teemat ovat jälleen haettavissa.  Haut järjestetään yhdessä muiden eteläsuomalaisten maakuntien kanssa.

Toivomme erityisesti energiamurrokseen, elinkeinojen kestävään kasvuun ja materiaalikiertoihin liittyviä hankkeita,

sanoo Hämeen maakuntajohtaja ja MYRin esittelijänä toimiva Toni K. Laine.

Myönteisen lausunnon saaneet hankkeet:

 • Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä (BioKanta)
  Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  Rahoituksen määrä: enintään 315 500 euroa
  Päätavoite: Hankkeessa tehdään eri kokoluokan ja eri syötteisiin pohjautuvien biokaasuratkaisujen tarkasteluja alueellisten investointipäätösten tueksi.
 • Kotimaiset bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos)
  Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  Rahoituksen määrä: enintään 228 658 euroa
  Päätavoite: Hankkeessa tutkitaan kotimaisten luonnonraaka-aineiden, kuten viljeltyjen kasvien, levien ja sienten sekä erilaisten sivuvirtamateriaalien ja niistä erotettujen yhdisteiden soveltuvuutta lääkkeiden apuaineiksi sekä kosmetiikkaan ja ravintolisiin.
 • Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa
  Toteuttaja: Green Net Finland ry
  Rahoituksen määrä: enintään 183 722 euroa
  Päätavoite: Kehittää ja ottaa käyttöön rakennusten tehokasta purkamista ja kierrätystä edistäviä digitaalisia ratkaisuja tiedon keräämiseen, organisoimiseen ja kommunikointiin purkukohteista sekä niiden materiaaleista ja osista.
 • Digikyyti
  Toteuttaja: Linnan Kehitys OY
  Rahoituksen määrä: enintään 297 905 euroa
  Päätavoite: Yritysten digitaalisten valmiuksien edistäminen konkreettisten toimenpiteiden avulla.
 • Energiaobservatorio – Rakennetun ympäristön aktiiviset energia-asiakkaat (ENO)
  Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  Rahoituksen määrä: enintään 296 818 euroa
  Päätavoite: Hankkeessa kehitetään energiakarttapalvelu, jonka avulla kaupunkilaiset, kaupungit ja yritykset saavat mahdollisuuden vertailla itselle sopivaa energiantuotantomuotoa ja innovatiivisten energiantuotantomuotojen kannattavuutta.
 • Data-analytiikalla tehoa Hämeenlinnan matkailun ja liikkumisen tiedolla johtamiseen
  Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  Rahoituksen määrä: enintään 145 868 euroa
  Päätavoite: Hankkeessa edistetään kantahämäläisten matkailu- ja liikkumismäärien mittaamista ja analysointia.
 • Kiertotalouden materiaalivirtojen logistiikan optimointi – OPTIMA
  Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  Rahoituksen määrä: enintään 209 016 euroa
  Päätavoite: Kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja kiertotalouden materiaalivirtojen laskennalliseen hallintaan ja optimointiin kiertotalousalan yrityksissä.
 • Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut
  Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  Rahoituksen määrä: enintään 322 071 euroa
  Päätavoite: Selvitetään markkinaehtoisten kiertotaloustoimijoiden uusia innovatiivisia palveluita ja aivan uusien kiertotaloustoimijoiden ilmaantumista markkinoille. Lisäksi analysoidaan uusien markkinapohjaisten toimijoiden suhdetta ja liiketoimintaekosysteemien muodostumista lakisääteisten kierrätystoimijoiden kanssa ja pilotoidaan automatisoitua kierrätyspalvelua.
 • NUOTTA – asiakaslähtöinen palveluinnovointi digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  Toteuttaja: Teknologiakeskus Techvilla Oy
  Rahoituksen määrä: enintään 106 434 euroa
  Päätavoite: Hanke vahvistaa pk-yritysten osaamista palvelujen asiakaslähtöisestä kehittämisestä esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin, lisäten yritysten kyvykkyyttä toteuttaa palvelukehitystä jatkossa itsenäisemmin.

Mikä on MYR?

Maakunnan yhteistyöryhmä eli Hämeen yhteistyöryhmä tai lyhyesti MYR koostuu Kanta-Hämeen kehittämisen kannalta tärkeimmistä yhteistyötahoista ja valtionhallinnon organisaatioista. Sillä on vaikuttava rooli aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisessa. Se antaa myös sitovat lausunnot maakunnassa rahoitettavista hankkeista Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta, pois lukien yritystuet.

Ryhmällä on kokouksia ja asiakirjoja valmisteleva sihteeristö, joka tekee sille esitykset rahoitettavista hankkeista.

Maakunnan yhteistyöryhmä on maakuntahallituksen asettama ja sen tehtävistä säädetään laissa (756/2021/toimeenpanolaki) ja valtioneuvoston asetuksessa (797/2021) alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta. Hämeen maakuntahallitus asettaa yhteistyöryhmän, nimittää sille puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen. MYRin toimikausi on sama kuin maakuntavaltuustollakin.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman eteläsuomalaisten maakuntien ohjelmakoordinaatiossa välittävänä toimielimenä on Uudenmaan liitto, joka tekee hankkeille lopulliset juridiset rahoituspäätökset.