Etusivu / Elinvoima ja kehittäminen / Rahoitus / AKKE-rahoitus / AKKE-rahoitetut hankkeet 2024

AKKE-rahoitetut hankkeet 2024

Päivitetty

POWER

HakijaForssan Yrityskehitys Oy
Myönnetty rahoitus200 000
Kustannusarvio290 000
Toteutusaika1.3.2024 – 31.8.2026

Hankekuvaus

Forssan seutua on kohdannut kolme erillistä, paikallisen äkillisen rakennemuutoksen tilannetta, jotka muodostavat riskejä seudun elinvoimalle. Viimeisimpänä Parma Oy:n betonielementtituotantolaitoksen lakkauttamisen seurauksena yritys on irtisanonut merkittävän määrän henkilöstöä. Forssan Yrityskehitys Oy on hakenut Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen liiton myötävaikutuksella äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Rahoitus kanavoituu maakuntaliiton kautta AKKE-rahoituksena koko seutukunnalle kohdennettavaksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat seudun yritykset sekä seudulle sijoittuvat yritykset ja erityisesti rakennemuutoksesta kärsivät yritykset ja alihankintaverkostot. Erityisesti tunnistettujen uusien kasvukärkien edustajat puolustusteollisuuden, metalli, rakennustuote ja muun valmistavan teollisuuden sekä elintarvikealan toimialoilta. Hanke keskittyy Forssan seudun yritysten ja innovaatioympäristön kehittämiseen, uusien investointien houkuttelemiseen sekä yritysten uudistumisen ja kasvun tukemiseen. Hanke luo elinvoimaa ja uusia kasvumahdollisuuksia ja mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä sekä edistää olemassa olevien yritysten uudistumista. Tavoitteena on laajentaa tai löytää uusia arvoketjuja sekä tunnistaa yritysten arvoverkkoja, jotta tunnistettujen kasvukärkien ja kyvykkyyksien kasvattaminen mahdollistuu. Yritysten hoksauttaminen uuden teknologian hyödyntämiseen, vastuullisuusnäkökulma huomioiden lisääntyy. Hanke edistää osaavan työvoiman kohdentamista työvoimapulaa kärsiville aloille. Toimenpiteinä Elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotusten ja selvitysten toteuttaminen. Teemoittaiset vertaisryhmät, seminaarit ja infot. seudun teknologia-alan ja valmistavan teollisuuden näkyvyyden edistämisen toimet osana investointihalukkuuden kehittämistä. Kartoittaa ja houkuttelee uusia toimijoita liiketiloihin. lnvest ln Forssa Region -sivulle reaaliajassa kehittyvä ekosysteemikuvaus, rakennustuotetoimialan sijoittumisen esiselvitys. Hanke edistää DPS:n ulottumista rakentamiseen. Hanke mahdollistaa kansainvälisen ja kansallisen verkostoitumisen.

Teollisuuden kestävän kehityksen ja hiilineutraaleiden logististen palveluiden EU hankkeiden valmistelu

HakijaHämeen ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus9 988
Kustannusarvio14 269
Toteutusaika1.2.2024 – 30.9.2024

Hankekuvaus

HAMK Smart -tutkimusyksikön, Älykkäät ratkaisut -tutkimustiimi kehittää teollisuu-den geneerisen tekoälyn ratkaisuja, joilla tehostetaan yritysten tuotantoketjujen ja logistiikan toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tämän hankkeen tavoitteena on valmistella ja jättää Eurooppalaisen hankkeen ra-hoitushakemus yhdessä hankekonsortion kanssa. Nyt suunnitteilla olevassa Digital Twin for Carbon-free lndustrial Parks Logistics using Shared Connected and Auto-mated Mobility (DT4CleanlP) -hankkeessa kehitetään ja tuetaan eurooppalaisen teollisuuden siirtymistä kohti kestävää kehitystä ja hiilineutraalia toimintaa. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja siihen, kuinka teollisuuspuistojen toiminta ja logistiikkaketjut olisivat hiilineutraaleja. Hanke on suunniteltu alkavan vuoden 2025 aikana ja niitä valmistelee laaja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

Mikrobien hyödyntäminen elintarvikkeiden aistinvaraisesti arvioitavien ominaisuuksien kehittämisessä

HakijaLuonnonvarakeskus LUKE
Myönnetty rahoitus15 220
Kustannusarvio21 744
Toteutusaika1.2.2024 – 15.4.2024

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on valmistella Luonnonvarakeskus Luken koordinoima hankehakemus Euroopan Unionin Horizon Europe – tutkimusrahoitusohjelman teemaan HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-9 ”Microbiome for flavour and texture in the organoleptic dietary shift”. Teemasta rahoitettavilta hankkeilta odotetaan ratkaisuja mikrobien hyödyntämiseksi uusien aistinvaraisesti havaittavien ominaisuuksien (ra-kenne, väri, maku, tuoksu) tuottamiseksi kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin. Haettavassa valmisteluhankkeessa koordinaattori (Luke) selvittää hakuteeman kuvauksesta tarvittavat asiantuntemusalat ja etsii niiden perusteella toteuttamiseen sopivat tutkimuskonsortion osapuolet. Luke myös johtaa Horizon Europe – hankehakemuksen valmistelua sekä laatii hakemuksen budjetin ja rahoitussuunnitelman sekä organisoi rahoituksen jaon konsortion tutkimusosapuolien kesken. Koordinaattorin roolissa Luken vastuulla on eri hankeosioiden viimeistely ja lähettäminen teeman HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-9 hankehakuun. Koordinaattori myös vastaa hankehakemukseen mahdollisesti tuleviin lisätieto- ja täydennyskysymyksiin.

Löydä luonto – Kanta-Hämeen luontokohteet saavutettaviksi

HakijaHämeen Virkistysalueyhdistys ry
Myönnetty rahoitus58 422
Kustannusarvio83 460
Toteutusaika1.2. – 31.12.2024

Hankekuvaus

Löydä luonto – Kanta-Hämeen luontokohteet saavutettavaksi on luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön edistämisen maakunnallinen koko Kanta-Hämeen kattava hanke, jossa lähdetään edistämään luontokohteiden ja reittien, sekä -palveluiden löydettävyyttä. Lisäksi varmistetaan sekä kuntien ja luontomatkailutoimijoiden yhteistyö ja verkostoituminen. Hankkeen avulla tuodaan tietoa luontokohteiden digitaalisen näkyvyyden kehittämisestä, sekä rakennetaan maakunnallinen yhteinen alusta tuomaan luontokohteet ja -reitit yhteen matkailupalveluiden kanssa. Alusta luodaan hyödyntäen useita eri rajapintoja. Kieliversioiden avulla edistetään myös alueen kansainvälistymistä ja näin tuetaan matkailutoimijoiden liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. Suurin haaste ja este luontomatkailun kasvulle on luontokohteiden ja -reittien tietojen pirstaleisuus eri kuntien ja organisaatioiden sivuilla. Lisäksi kaikki palvelut ovat erillään luontokohteiden tiedoista matkailusivustoilla. Yhteistä foorumia luontokohteiden ja -matkailun kehittämisestä maakunnallisesti ei ole ja yrittäjien yhteistyö yli kuntarajojen on vähäistä.

Elämystalouden ja luontomatkailun kasvun kehittämistarpeet:
-Luontokohteet ja reitit Lipas-palveluun (Metsähallitus uusii Luontoon.fi -sivun ja hyödyntää Lipas-palvelua)
-Luontomatkailupalvelut Visit Finlandin DataHub-palveluun
-Perustetaan Kanta-Hämeen kuntien luontokohteista ja -reitistöistä vastaavien yhteistyöverkosto
-Perustetaan luontomatkailutoimijoiden verkosto
-Uudistetaan Visit Häme -sivusto tuomaan Kanta-Hämeen luontokohteet ja palvelut erityisesti esille

Hankkeen jälkeen maakunnallinen verkkosivu jää maakuntaliiton, yhdistyksen ja matkailun kehittäjien, sekä muiden hanketoimijoiden hyödynnettäväksi. Lisäksi hankkeessa käynnistetyt kuntien luontokohteiden verkosto ja yritysten luontomatkailun ekosysteemi jäävät toimintaan.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Hämeen virkistysalueyhdistys ja yhteistyökumppaneina Hämeenlinnan kaupunki/ Linnan Kehitys Oy, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy sekä Forssan Yrityskehitys Oy.

Riihimäen veturitallien alueen kehitysvisio ja toiminnallinen konsepti

HakijaRiihimäen kaupunki
Myönnetty rahoitus56 318
Kustannusarvio80 455
Toteutusaika1.3.2024 – 28.2.2025

Hankekuvaus

Riihimäen veturitallien alueen kehitysvision ja toiminnallisen konseptin tavoitteina on luoda edellytykset digitaalisen yritystoiminnan, osaajaverkoston ja teknologian keskittymälle. Kehitystyö nojaa alueemme olemassa olevaan yritys- ja osaajaverkostoon, korkeakoulujen yksiköiden kehittyvään toimintaan, Riihimäen palvelutarjonnan kehittämiseen maakuntastrategiamme älykkään erikoistumisen tavoitteiden mukaisesti, sekä asemanseudun ominaispirteisiin. Riihimäen Veturitallien alue on osa maamme teollisuuden historiaa ja kulttuuriperintöä. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön nimeltä Riihimäen rautatieasema ja Rautatienpuisto. Alueen vanhoihin, hyväkuntoisiin ja Rautatiesopimuksella 1998 suojeltuihin rakennuksiin, on sijoittunut VR Yhtymä Oy:n ja teknologiayritysten toimintoja ja pienyrityksiä. Alueen toimintakonseptin kehittämisen tavoitteena on luoda edellytykset digitaalisen yritystoiminnan ja kaupallisten palveluiden keskittymän kehittymiselle, joka nojaa Riihimäen alueella toimivien Puolustusvoimien yksiköiden ja teknologiayritysten toimintaan, kaupungin- ja maakuntastrategian viitoittamaan palveluiden kehittämiseen, sekä asemanseudun ympäristön ominaispiirteisiin. Haluamme nyt viedä Veturitallien alueen kehittämisen seuraavaan vaiheeseen, jossa se yhdistyy osaksi Riihimäen keskustan ja asemanseudun nopeasti kehittyvää kaupunkiympäristöä. Tyhjillään olevien kiinteistöjen tilat otetaan uuteen käyttöön, yritys- ja osaajaverkoston toimintoja tukemaan. Tavoitteena on kaksivaiheinen prosessi, jonka myötä kehitämme aluetta valtakunnallisesti merkittäväksi teknologia- ja puolustusteollisuuden osaamiskeskittymäksi ja monialaiseksi yritysten ja asiantuntijoiden palveluverkostoksi. Esimerkkeinä toimivat Tanskan Teknillisen Yliopiston DTU:n ja Aalto Yliopiston kampukset, oppimisympäristöjä, yritysverkostojen palveluja, sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa yhdistävinä ekosysteemeinä.

Rahoitusagentti

HakijaForssan Yrityskehitys Oy
Myönnetty rahoitus178 562
Kustannusarvio255 088
Toteutusaika1.3.2024 – 28.2.2026

Hankekuvaus

Kanta-Häme on Suomen vähiten kansainvälisiä maakuntia ja maakunnassa on hyödynnetty huonosti EU:lta haettavaa rahoitusta, muutamaa maakunnan suurta yritystoimijaa lukuun ottamatta. EU:lta haettavien, yrityksille kohdennettujen rahoitusten hakuosaamista ei ole päässyt maakuntaan kehittymään. Rahoitusagentti on pilotointihanke, jonka keskeisenä sisältönä on toiminta, joka tähtää suoraan EU:lta haetun rahoituksen määrän kasvuun Kanta-Hämeessä erityisesti pk-yrityksissä, mutta myös kunnissa. EU:lta haettavan rahoituksen määrän lisääminen on tavoitteena erityisesti sellaisissa hankesisällöissä, jotka tukevat Kanta-Hämeen maakunnan kehittämisen kärkiä: Kestävän kasvun TKI ja Kestävän kasvun infra. Hankkeen tarkoitus on lisätä ja vahvistaa maakunnan kansainvälisiä EU-alueen yhteyksiä ja hakea maakunnan yrityksille lisää kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Merkittävä tavoite on samalla kytkeä maakunnan toimijoita kansainvälisiin verkostoihin ja arvoketjuihin. Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnallista osaamista suoraan EU:lta haettavan rahoituksen hakemiseen, sen prosesseihin ja myönteisiin rahoituspäätöksiin vaikuttamiseen. Päämääränä on, että osaaminen maakunnassa kasvaa pysyvästi erityisesti elinkeinoyhtiöissä, joissa sitä on toistaiseksi joko vähän tai osaamisen taso vaihtelee. Pilottiin otetaan mukaan ulkopuolinen rahoitusasiantuntija, rahoitusagentti, joka kartoittaa yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden asiantuntijoiden kanssa maakunnan yrityksille ja kunnille sopivia EU:n ohjelmia ja EU:ssa haettavaksi avautuvia rahoituksia sekä analysoi niiden rahoitusehdot. Kokenut rahoitusasiantuntija tukee elinkeinoyhtiöitä tunnistamaan ja millaisiin tarkoituksiin EU-rahoitusta voidaan hyödyntää eri toimijoiden kuten yritysten ja kuntien tarpeisiin. Rahoitusasiantuntijan olemassa olevia verkostoja hyödynnetään konsortioiden etsimiseen valtakunnallisesti sekä muualta Euroopasta. Näiden kontaktien kautta tavoitteena on saada kantahämäläisiä yrityksiä mukaan hankekonsortioihin. Tavoitteena on erityisesti luoda kontaktit keskeisimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin EU-rahoitusten hakijoihin, kuten VTT sekä yliopistot ja muut tutkimuslaitokset. Rahoitusagentti toimii tiiviissä yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden kanssa. Elinkeinoyhtiöt tuntevat tarkoin alueen yritysrajapinnan ja luottamuksellisia pitkäaikaisia kontakteja suureen osaan yrityksistä on olemassa. Tätä pääomaa hyödynnetään kartoittamalla alueen EU-rahoituksille ja kansainväliselle TKI-yhteistyölle potentiaaliset yritykset ja yhdistämällä heidät muiden yritysten sekä rahoitushauissa aktiivisten tutkimusyksiköiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että osaaminen EU-rahoituksien hyödyntämisestä maakunnassa kasvaa pysyvästi ja osaaminen jää maakuntaan. Tämä varmistetaan rahoitusasiantuntijan ja elinkeinoyhtiöiden tiiviillä yhteistyöllä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Häme EU Officen ja HAMKin sekä heidän yhteistyöverkostojen kanssa.