KV-valmistelutuki

Päivitetty

Hämeen liitto on avannut kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen rahoitushaun. Valmistelurahoitushaku on jatkuva ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksen mukaisesti.

Valmistelurahoituksella tuetaan hankevalmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Hämeen liitto myöntää valmistelurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta (AKKE). Valmistelurahoitusta on varattu myönnettäväksi yhteensä n. 100 000 euroa ja sitä on jäljellä 49 664 euroa.

Painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). Valmisteltavalla hankkeella tulee olla myös Kanta-Hämeeseen kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Valmistelurahoituksella tuetaan Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelman teemojen mukaisten kansainvälisten hankkeiden valmistelua:

 • Kestävän kasvun TKI
 • Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
 • Kestävän kasvun infra

Tarkemmat edellytykset tuen myöntämiselle:

 • Tuensaajia voivat olla esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua.
 • Tukea voidaan käyttää kansainvälisten hankkeiden hankevalmistelun henkilökustannuksiin ja/tai ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan.
 • Tukea myönnetään enintään 20 000 € ja se voi kattaa maksimissaan 70 % tukea hakevan organisaation hankevalmistelun kokonaiskustannuksista. Hakijan tulee osallistua rahoitukseen myös omalla rahoituksellaan.
 • Tukea voidaan myöntää myös Kanta-Hämeen ulkopuolisille hakijoille, kunhan valmisteltavan hankkeen kehittämistoiminta ja aluekehitysvaikutukset kohdistuvat Kanta-Hämeeseen.
 • Valmistelurahoitusta tulee hakea hyvissä ajoin ennen kansainvälisen rahoitushaun päättymistä. Valmistelurahoitusta ei myönnetä takautuvasti.
 • Hankekonsortion pitää olla kutakuinkin tiedossa valmisteluhanketta haettaessa, edellytämme riittävää määrää hyviä ja kansainvälistä kokemusta omaavia partnereita.
 • Hakijan tulee osoittaa osaaminen kansainväliseen työhön.
 • Rahoitusmuotona on kertakorvaus eli lump sum, mikä edellyttää hakemusvaiheessa hyviä ja realistisia perusteita arvioiduille kustannuksille. Kustannusarvio tulee esittää tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.
 • Kertakorvauksen maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Maksatuksen kriteerinä on, että hakija on jättänyt teknisesti hyväksyttävän hakemuksen AKKE-hakemuksessa esitettyyn tai sitä vastaavaan EU-rahoitushakuun  
 • AKKE -kv. valmistelutukea ei voida myöntää, mikäli kv. rahoitusohjelmasta, johon hakemus jätetään, tai jostain muusta ulkopuolisesta lähteestä maksetaan rahoitettaville hankkeille valmistelutukea. Ns. kaksinkertaisen tuen välttäminen.

Lisäohjeita rahoitushakemuksen täyttämiseen:

Kansainvälisen valmisteluhankkeen rahoitusta haetaan AKKE-rahoitushakemuslomakkeella (pdf) Lomakkeelle kuvataan valmisteluhankkeen sisältö ja lisäksi hakemuksesta tai erillisestä hankesuunnitelmasta täytyy käydä ilmi:

 • valmisteltavan hankkeen suunniteltu sisältö ja kustannusarvio
 • valmisteltavan hankkeen konsortion kokoonpano
 • rahoitusohjelma ja haku, josta kansainvälistä rahoitusta ollaan hakemassa

Hakijan tulee tutustua myös AKKE-rahoituksen yleisiin rahoitusehtoihin ja hakuohjeisiin.

Hakijan tulee aina ottaa yhteyttä Hämeen liittoon tarkempien hakutietojen ja ohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä.

Hakemus lähetetään Hämeen liiton kirjaamoon, [email protected].

Maksatuksen hakeminen

Maksatusta haetaan Hämeen liiton AKKE-rahoituksen lomakkeilla. Maksatushakemus liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna Hämeen liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen hameenliitto(at)hame.fi.

Kertakorvaushankkeessa maksatushakemuksen liitteenä toimitetaan aineisto, jolla osoitetaan tuotoksen toteutuminen.

Maksatuslomakkeet voit ladata AKKE-rahoitus -sivustolta.

Lisätietoa

Marko Mälly
Maakunnan kehittämispäällikkö
[email protected]
+358 50 575 2193

Arto Saarinen
Aluekehitysasiantuntija
[email protected]
+358 50 305 2539