Yritysrahoitus

Päivitetty

Tältä sivulta löydät tuhdin tietopaketin ja hyödyllisiä linkkejä EU-rahoituksesta yrityksille.

Mistä ja millaisille yritysten kehittämishankkeille EU-rahoitusta voi hakea?

Hankkeen laadusta ja luonteesta riippuu mistä EU-rahoitusta hankkeeseen kulloinkin haetaan. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoelämään liittyvistä hankkeista vastaavat Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus). Alueellisten ELY-keskusten lisäksi alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoitusta koordinoivat sekä työ- ja elinkeinoministeriö, että aluetasolla maakuntaliitot.

Nuoriso-, kulttuuri- ja henkilöstövaihdon EU-rahoitusta hallinnoi Opetushallitus. Myös eri alojen sektoriministeriöt tekevät rahoitusyhteistyötä EU:n kanssa. EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa vastaa puolestaan maaseutuvirasto.

Euroopan komission myöntää myös suoria avustuksia (grants) hankkeille ja organisaatioille, jotka edistävät EU:n tavoitteita tai osallistuvat EU-ohjelman tai -politiikan toteuttamiseen.

Komissiolta suoraan haettava rahoitus

Komissiolta suoraan haettava rahoitus liittyy unionin eri toiminta-alueilla, kuten ympäristön, energian, tutkimuksen ja kehityksen aloilla toteutettaviin politiikkoihin ja rahoitusohjelmiin. Tukea voi hakea vastaamalla säännöllisesti julkaistaviin ehdotuspyyntöihin (call for proposals). Erilaisia avustusohjelmia ylläpitävät komission toimialakohtaiset pääosastot julkaisevat vuotuiset avustusohjelmansa verkkosivuillaan. Usein edellytetään kansainvälistä hankekumppanien kokonaisuutta (consortium).

Avustusten lisäksi komissio tekee erilaisia sopimuksia julkisista hankinnoista tarjouspyyntöjen perusteella. Tarjouskilpailusta saa tietoa komission pääosastojen verkkosivuilta ja Euroopan unionin virallisesta lehdestä. TED eli Tenders Electronic Daily, on maksuton tietokanta, jossa tarjouspyyntöjä on kaikkialta Euroopasta (EU- ja ETA-maat).

EU-rahoitus on aina täydentävää rahoitusta

Eri rahoituslähteiden hakuehdot poikkeavat toisistaan, mutta tietyt reunaehdot koskevat kaikkia EU-rahoituksia. EU-tuen edellytyksenä hankkeille on aina myös omarahoitus, eli valtion, kuntien ja projekteihin osallistuvien yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden maksama rahoitusosuus.

Avustuksia ei myönnetä jo toteutetun hankkeen kustannusten kattamiseen ja yksi hanke voi saada EU:lta vain yhden avustuksen. Avustuksia ei siis voi hakea yhtä aikaa monesta rahoituslähteestä samalle hankkeelle.

Rahoitusta voivat hankkeesta riippuen hakea yritykset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Kattava yhteenveto EU-rahoituslähteistä ja yhteystiedoista löytyy EU-rahoitusneuvonta.fi -sivustolta.

EU-rahoituksella vauhtia kantahämäläiseen yritystoimintaan

Eurooppalaiset yritykset voivat saada Euroopan unionin myöntämää rahoitustukea avustusten muodossa rahoitusohjelmien kautta tai välillisesti lainoina ja takuina.

Mikrorahoitusohjelmien kautta EU järjestää alle 25 000 euron lainoja itsenäisille ammatinharjoittajille ja alle 10 työntekijän yrityksille. EU ei itse myönnä näitä lainoja, vaan se järjestää takuita, lainoja ja muuta pääomaa välittäjille, jotka puolestaan antavat luottoa tai oman pääoman ehtoista rahoitusta pienyrityksille.

Pk-yrityksille tarjolla olevista EU-rahoitusmahdollisuuksista on koottu tietoa Eurooppalaiseen pk-yritysportaaliin.

Alue- ja rakennepolitiikkaa rahoitetaan rakennerahastoista

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla pyritään kaventamaan EU:n eri alueiden ja jäsenvaltioiden kehityseroja sekä edistämään taloudellista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Tavoitteena on edistää kilpailukykyä ja kestävää kehitystä sekä uudistaa taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita. Tukea saavat ennen kaikkea heikoimmin kehittyneet maat ja alueet. EU:n alue- ja rakennepolitiikasta käytetään myös nimeä koheesiopolitiikka.

EU:n koheesiopolitiikka perustuu rakennerahastoista annettavaan tukeen. Tähän tukeen on yhdistettävä kansallista julkista rahoitusta ja yksityistä rahoitusta.

Kolme rakennerahastoa

EU:n koheesiopolitiikkaa toteutetaan rakennerahasto-ohjelmien avulla. Ohjelmat ja niiden tavoitteet on laadittu Euroopan komission sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten keskinäisenä yhteistyönä.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikkaa rahoitetaan kolmesta eri rahastosta:

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Koheesiorahasto

Uudistuva ja osaava Suomi 2022–2027

Meneillään oleva ohjelmakausi sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. Ohjelma koskee Manner-Suomea. Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa omasta ohjelmatyöstään.

Ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

Lue lisää ohjelmakaudesta Hämeen liiton sivuilta, työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta ja Rakennerahastot.fi -sivuilta.

EU-rahoituksella vauhtia yritystoimintaan

Kantahämäläiset yritykset voivat saada Euroopan unionin myöntämää rahoitustukea avustusten muodossa eri rahoitusohjelmien kautta tai välillisesti lainoina ja takuina.

EU:n kansainväliset rahoitusohjelmat edellyttävät, että hankeyhteistyössä on oltava mukana myös kansainvälisiä kumppaneita. EU-rahoitus edellyttää pääsääntöisesti myös omarahoitusosuutta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

EU-rahoitusta yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin

EU-rahoitusta yritysten investointeihin, takuisiin ja lainoihin

EU-rahoitusta yritysten luovien alojen kansainvälisiin hankkeisiin

EU-rahoitusta yrittäjyysosaamiseen